شناسایی محتوا و منبع دانش‌عملی معلمان با تجربه ابتدایی: دلالت‌های آن برای تربیت معلمان ابتدایی در نظام تربیت معلم

نویسندگان

  • حسین چهارباشلو دانش‌آموختة دکتری مطالعات برنامة درسی، دانشگاه خوارزمی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم‌تربیتی
  • خلیل غلامی دانشیار برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه کردستان، دانشکدة علوم انسانی
  • مجید علی عسگری دانشیار مطالعات برنامة درسی، دانشگاه خوارزمی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم‌تربیتی
چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی­ محتوا و منبع دانش عملی معلمان با تجربۀ ابتدایی و ترسیم نحوة تعامل بین آنها در قالب مدل مفهومی است. برای مطالعه هدف مورد نظر، ­از رویکرد کیفی و روش پدیدارنگاری استفاده شد. مشارکت­کنندگان پژوهش شامل 11 معلم با­ تجربۀ بالای 10 سال، از شهرستان ساری بودند که به شیوة نمونه­گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. داده­های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه­ساختارمند، مصاحبه ­بازسازی شده و چک لیست مشاهده کلاس درس جمع­آوری شد. روش تحلیل داده­ها بر اساس الگوی کدگذاری سه مرحله­ای نظریه داده­ بنیاد انجام گرفت. به طور کلی، یافته­های پژوهش نشان داد محتوای دانش­ عملی ­معلمان شامل 8 مقولة دانش ­موضوعی، دانش­ پداگوژی محتوا، دانش از ­یادگیرنده، دانش از ­برنامه­ درسی، دانش ­مدیریت کلاس ­درس، دانش خلق فضای ­مطلوب یادگیری، دانش­از بافت­ مدرسه و دانش از خود است. همچنین منابع اصلی این دانش­ها شامل تجربة ­تدریس، تجربه­زندگی، دوره­های تربیت­معلم، آموزش ­ضمن ­خدمت، تجربة ­دوران ­تحصیلی، متخصصان و صاحب­نظران دانشگاهی، رسانه­های گروهی، تجربه ­همکاران و بازخورد از یادگیرندگان و والدین آنان است. در پایان بر اساس مدل مفهومی پژوهش، رویکرد سه مرحله­ای به منظور اثربخش­تر کردن برنامه ­درسی تربیت­معلم دورة آموزش ابتدایی کشور ارائه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس)دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد

هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب کار تربیت بدنی (راهنمای تدریس) دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی  بود. جامعه آماری تحقیق معلمان درس تربیت بدنی دوره ایتدایی شهر یزد به تعداد 52 نفر در  بودند که همگی آن ها به شکل کل شمار مورد توجه تحقیق قرار گرفتند و نمونه گیری نشدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تأیید روایی توسط 15 نفر از متخصصان برنامه ری...

متن کامل

ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس)دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد

هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب کار تربیت بدنی (راهنمای تدریس) دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی  بود. جامعه آماری تحقیق معلمان درس تربیت بدنی دوره ایتدایی شهر یزد به تعداد 52 نفر در  بودند که همگی آن ها به شکل کل شمار مورد توجه تحقیق قرار گرفتند و نمونه گیری نشدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تأیید روایی توسط 15 نفر از متخصصان برنامه ری...

متن کامل

سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلمان و دانشجو معلمان

پژوهش حاضر با این هدف انجام شد که با تکیه بر دیدگاه دانشجویانِ دانشگاه فرهنگیان، ویژگی‌های برنامه‌ی درسی سواد سلامت تعیین شود و بر اساس آن سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بتوانند برنامه‌هایی که با نیازهای مخاطبان متناسب است و به افزایش سواد سلامت آنان منجر می‌شود ارائه دهند. بدین منظور یک پژوهش کیفی از نوع هنجاری انجام شد. شرکت‌کنندگان این پژوهش، 228 نفر از معلمان شاغل در آموزش و پرورش و 25 نفر از دا...

متن کامل

ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور

با توجه به این که یکی از راه­های توسعه آموزش و پرورش، ایجاد زمینه­های مناسب برای آموزش و تربیت معلمان کارآمد     می­باشد، پژوهش حاضر به ارزیابی شیوه­های آموزش و تربیت معلمان مدارس ابتدایی پرداخته است. برای انجام این پژوهش از روش مطالعه کمّی و کیفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس ابتدایی، کارشناسان و مدرسان مراکز تربیت معلم شهر قم در سال تحصیلی 88-87 می­باشد. برای انتخاب نمونه مدیر...

متن کامل

بررسی و مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزی و معلمان جذب شده از آموزش عالی و مراکز تربیت معلم در دوره ابتدایی

این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی معلمان جذب شده از نهضت سواد آموزی در مقایسه با معلمان جذب شده از مراکز آموزش عالی و تربیت معلم به جهت شناخت نکات ضعف در تدریس و یادگیری و ارائه برنامه های لازم در جهت کار آموزی و بهبود شیوه های جذب معلمان در دوره ابتدایی می باشد. این پژوهش بر روی 197 نفر از معلمان دبستان های شهرستان ملکان به روش توصیفی انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که: میزان آ...

متن کامل

فهم خود- پژوهی به عنوان یک روش تحقیق برای معلمان و مدرسان تربیت معلم

در این مقاله نویسنده ، خود پژوهی را به عنوان یکی از روشهای تحقیق معلمان و مدرسان تربیت معلم معرفی می کند که می تواند در توسعه حرفه ای آنها ، نقش مهمی ایفا کند. این مقاله از طریق بررسی سیر شکل گیری و تحول خودپژوهی ، ضمن ارایه تعاریف مختلف برای آن از دید صاحب نظران ، تفاوت خودپزوهی با کنش پژوهی ، ویژگیهای خودپژوهی و چگونگی انجام یک پژوهش خودپژوهی را بررسی می کند. یکی از ویژگی های جالب خودپژوهی ، ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 2

صفحات  1- 27

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023