× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

شناسایی موانع بکارگیری فن‌های حسابداری مدیریت در نظام سلامت کشور: مطالعه موردی بیمارستان‌های استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

  • امین بلوری مربی، گروه حسابداری، واحد اهر، دانشگاه پیام نور، اهر، ایران

چکیده

مقدمه: بکارگیری فن‌های حسابداری مدیریت در نهادهای دولتی و وابسته به دولت مانند بیمارستان‌ها از ضرورت‌های اساسی است. در این راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی موانع بکارگیری فن‌های حسابداری مدیریت در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی استان آذربایجان شرقی می‌پردازد.  روش پژوهش: روش پژوهش مورد استفاده اکتشافی پیمایشی از نوع نظرسنجی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان حوزه مالی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی استان آذربایجان شرقی در سال 1395 تشکیل می‌دهد. نمونه پژوهش، 217 نفر است. به‌منظور بررسی پرسش‌های پژوهش از آزمون‌های t یک نمونه‌ای و آزمون میانه استفاده شد.   یافته‌ها: یافته­های پژوهش حاکی از آن است که موانع بکارگیری فن‌های حسابداری مدیریت در بیمارستان­ها و درمانگاه­های دولتی استان آذربایجان شرقی شامل عوامل فرهنگی، سازمانی و قانونی، شناخت و آموزش­های قبلی افراد و هماهنگی مناسب و موارد مرتبط با کارکنان واحد حسابداری (نبود تمایل و ضعف کارکنان برای فعالیت در واحد حسابداری مدیریت) است. نتیجه‌گیری: به مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌ویژه مدیران بیمارستان­های دولتی استان آذربایجان شرقی پیشنهاد می‌شود در جهت رفع موانع بکارگیری فن‌های حسابداری مدیریت در بیمارستان­های دولتی، واحد حسابداری مدیریت را ایجاد و با راه­اندازی رشته «حسابداری مدیریت بهداشت و درمان» نیازهای سازمان خود را تأمین کنند. هم­چنین، مدیران بیمارستان­ها با رویکردی مثبت نسبت به کارکنانی که در زمینه استفاده از فن‌های حسابداری مدیریت ایفای نقش می‌کنند، هماهنگی لازم برای فعالیت­های آنان را با سایر واحدهای بیمارستان فراهم کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه :‌ هدف نهایی سیستم اطلاعات سلامت ارتقای داده‌ها و اطلاعات سرچشمه گرفته از آن‌ها در تصمیم گیری از سطح اجرا تا سطح سیاست‌گذاری می‌باشد. مراکز ارائه خدمت نقشی مهم در نظام اطلاعات سلامت دارند. در این مطالعه وضعیت جاری مدیریت داده‌ها و اطلاعات سلامت در سطح مرکز بهداشتی درمانی بررسی شده است. روش پژوهش: این مطالعه به صورت یک مطالعه مقطعی و توصیفی در سطح مراکز ارائه مراقبت‌های اولیه بهداشتی در ا...

مقدمه :‌ هدف نهایی سیستم اطلاعات سلامت ارتقای داده‌ها و اطلاعات سرچشمه گرفته از آن‌ها در تصمیم گیری از سطح اجرا تا سطح سیاست‌گذاری می‌باشد. مراکز ارائه خدمت نقشی مهم در نظام اطلاعات سلامت دارند. در این مطالعه وضعیت جاری مدیریت داده‌ها و اطلاعات سلامت در سطح مرکز بهداشتی درمانی بررسی شده است. روش پژوهش: این مطالعه به صورت یک مطالعه مقطعی و توصیفی در سطح مراکز ارائه مراقبت‌های اولیه بهداشتی در ا...

این تحقیق سعی می کند موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت را در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی بررسی و تاثیر هر یک از موانع را بر اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت اولویت بندی نماید. جامعه آماری تحقیق حسابرسان و ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و با توجه به موضوع، پرسش، اهداف، فرضیه ها، از نوع پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر ...

مقدمه :  هدف نهایی سیستم اطلاعات سلامت ارتقای داده ها و اطلاعات سرچشمه گرفته از آن ها در تصمیم گیری از سطح اجرا تا سطح سیاست گذاری می باشد. مراکز ارائه خدمت نقشی مهم در نظام اطلاعات سلامت دارند. در این مطالعه وضعیت جاری مدیریت داده ها و اطلاعات سلامت در سطح مرکز بهداشتی درمانی بررسی شده است. روش پژوهش: این مطالعه به صورت یک مطالعه مقطعی و توصیفی در سطح مراکز ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی در ا...

چکیده: هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری در ورزش از دیدگاه مالکان باشگاه‌های خصوصی در استان آذربایجان شرقی است. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته اجرا شده است که روایی آن را متخصصان تایید کردند و اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ 91/0 درصد تایید شد. جامعۀ آماری این پژوهش، موسسان باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان آذربایجان شرقی...

این تحقیق سعی می کند موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت را در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی بررسی و تاثیر هر یک از موانع را بر اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت اولویت بندی نماید. جامعه آماری تحقیق حسابرسان و ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و با توجه به موضوع، پرسش، اهداف، فرضیه ها، از نوع پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر ...