شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب‎وکار

نویسندگان

  • امیر البدوی استاد گروه مهندسی صنایع، دانشکده‎ی فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
  • محمد اقدسی دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده‎ی فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
  • محمد حسن‎زاده استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشکده‎ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
  • مینا رنجبرفرد دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشکده‎ی فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
چکیده

این مقاله به‎منظور بررسی تفاوت‎های مدیریت دانش در هر یک از فرایندهای کسب‎وکار، طبقه‌بندیِ مناسبی ارائه می‎کند. در این طبقه‌بندی، فرایندهای کسب‎وکار به چهار دسته فرایندهای جریان ‌کارگرا، اطلاعات‌گرا، تصمیم‌گرا و مشارکت‌گرا تقسیم می‌شوند. سپس در مورد ویژگی‌ها و مهم‌ترین موانع مدیریت دانش آنها بحث می‌شود. مطالعه‎ی ادبیات به شکل‌گیری گزاره‌های احتمالی در مورد مهم‌ترین موانع مدیریت دانش، در هر یک از چهار نوع فرایند منجر شد. گزاره‌های احتمالی از طریق انجام دو مطالعه‎ی موردی در یک فرایند جریان کارگرا و یک فرایند تصمیم‌گرا بررسی و فرضیه‌های پیشنهادی ارائه شده است. یافته‌های این پژوهش، به مدیران کمک خواهد کرد که در پیاده‌سازی نوآوری‎های مدیریت دانش، دیدگاه فرایندی داشته باشند و با توجه به نوع فرایندهای منتخب برای پیاده‌سازی مدیریت دانش، نسبت به رفع مهم‌ترین موانع مربوطه اقدام کنند. نتایج این پژوهش، بررسی و بهبود گزاره‌های احتمالی مربوط به فرایندهای اطلاعات‌گرا و مشارکت‌گرا و همچنین آزمون فرضیه‎های مطرح‎شده درباره‎ی مهم‌ترین موانع مدیریت دانش در چهار نوع فرایند کسب‎وکار، نقطه‎ی آغازی برای ادامه پژوهش‎های آتی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی

هدف این پژوهش شناسایی موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی می باشد. مساله این تحقیق شناسایی موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی  است. به منظور تحلیل و بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر نوآوری دفاعی، لازم است موانع پیش رو مورد توجه قرار گیرد.  جامعه آماری پژوهش حاضر، پژوهشگران، اساتید، متخصصان و صاحب نظران فناوری نظامی  بودند که تعداد 100 نفر از آنها شناسایی شدند و 80 نفر با روش نمونه گیری تصادفی...

متن کامل

شناسایی موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه: (مطالعة موردی دانشگاه فردوسی مشهد)

هدف اصلی این پژوهش، بررسی موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد است. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش پیمایشی استفاده شد و به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از تکنیک دلفی بهره گرفته شد. جامعة آماری مورد مطالعه را کارکنان (آموزشی، پژوهشی و اداری) دانشگاه تشکیل می‌دهند. حجم نمونة مورد مطالعه مشتمل بر 111 نفر بودند. در نتیجة تحلیل محتوای گزاره‌های کلیدی مستخرج از دیدگاه کارکنا...

متن کامل

شناسایی موانع کلیدی مدیریت دانش و درس‌آموخته‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور نظامی

در سازمان‌های پروژه‌محور، ویژگی موقتی بودن پروژه‌ها باعث ضعف حافظه، فراموشی تجارب ارزشمند و درس‌های آموخته‌شده از پروژه می‌شود. با توجه به ساختار و اهداف سازمان‌های پروژه‌محور نظامی می‌توان به نقش حیاتی دانش کسب‌شده از پروژه‌ها برای بقای سازمان پی برد. هدف این پژوهش شناسایی موانع کلیدی مدیریت دانش و درس آموخته‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور نظامی و پاسخ به این پرسش است که «موانع کلیدی مدیریت دانش ...

متن کامل

ارائه چارچوبی برای طراحی مدل کسب‎وکار

ظهور فناوری ارتباطات، مدل کسب‎وکار را به‎منزلۀ واحد تجزیه‎وتحلیل جایگزین صنعت کرد تا شرکت­ها بتوانند با ارزیابی مداوم نیازهای بازار و فناوری، مدل کسب‎وکار مناسب­تری را انتخاب کنند. هدف این نوشتار شناسایی روش­های طراحی مدل کسب­­و­کار و ارائۀ چارچوب پیشنهادی کسب‎وکارها برای پیاده‌سازی طرح‌ها و ایده‌های تازه‎وارد به بازار یا حفظ و ارتقای موقعیت آنها در بازار‌های داخلی و جهانی است. برای دست‎یابی به...

متن کامل

شناسایی موانع اجرای مدیریت دانش در شرکت استیل البرز با رویکرد فرآیند تکامل نظام مدیریت دانش

چکیده هدف این پژوهش شناسایی موانع اجرای مدیریت دانش در شرکت استیل البرز با رویکرد فرآیند تکامل نظام مدیریت دانش است. در این پژوهش، محورهای آسیب پذیری پروژه مدیریت دانش در جامعه آماری متشکل ازکارشناسان ستادی و مدیران ارشد دفتر مرکزی شرکت استیل البرز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی و بررسی شده است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. نت...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 1

صفحات  61- 88

تاریخ انتشار 2013-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021