شناسایی مولفه‌ها و تعیین محتوای وب‌سایت‌های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی

نویسندگان

چکیده

ه هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفهها و تعیین محتوا برای وبسایتهای تسهیلگر گردشگریپزشکی جهت جذب گردشگران پزشکی بالقوه است. برای نیل به این هدف، استراتژی دو مرحلهای"شناسایی وبسایتهای برتر تسهیلگر گردشگری پزشکی حاصل از جستجوی هفت کلیدواژهتخصصی در گوگل" و سپس "تعیین محتوای پیشنهادی برای یک وبسایت تسهیلگر گردشگریپزشکی با استفاده از خدمات و اطلاعات استخراجشده" بکار گرفته شد. در ابتدا تمام وبسایتهایمنتخب با استفاده از رویکرد کیفی تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفته و انواع خدمات و اطلاعاتی کهدر اختیار گردشگران پزشکی قرار میگیرند، شناسایی و استخراج شدند. سپس با توجه به ارزیابی بهعمل آمده، در سه سطح دستهبندی شدند و بدین ترتیب محتوای پیشنهادی برای معرفی و دستهبندی اینخدمات و اطلاعات ارائه گردید. در ادامه با استفاده از رویکرد کمیِ تحلیل محتوا و محاسبهی فراوانی وتکرار هر یک از خدمات و اطلاعات، رتبهبندی برایشان صورت گرفت. نتایج نشان داد که دروبسایتهای تسهیلگر گردشگری پزشکی، محتوای معرفی گزینههای پزشکی از اهمیت بیشتریبرخوردار است و در ردههای بعدی محتواهای معرفی تسهیلات وبسایت، معرفی گردشگری پزشکی،معرفی وبسایت و نظرات بیماران و مخاطبان قرار دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سردرگمی خریداران در وب‌سایت‌های گردشگری

یکی از مشکلات استفاده از اینترنت برای انجام کارها و خرید اجزاء بسته سفر گردشگری، سردرگمی مصرف‌کننده در هنگام خرید است که حتی ممکن است نتایج منفی، مانند رها کردن خرید، نیز داشته باشد. ازاین‌رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سردرگمی خریداران در وب‌سایت‌های گردشگری است. این عوامل شامل ویژگی‌های مشتری، ویژگی‌های محصول و ویژگی‌های سایت می باشند. پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی و با استفاده از تکنی...

متن کامل

شناسایی الزامات سیاستگذاری گردشگری پزشکی در ایران

گردشگری پزشکی زمانی اتفاق می افتد که افراد تصمیم می گیرند با هدف اولیه درمان های پزشکی به آن سوی مرزها سفر کنند. در سال های اخیر بیماران از کشورهای دیگر با هدف درمان با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر نسبت به کشور خود، عازم سفر می شوند. شناسایی عوامل موثر در تصمیم گیری گردشگر پزشکی برای انتخاب کشور مقصد، از عوامل مهم در جهت سرمایه گذاری در این صنعت رو به رشد است که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته شد...

متن کامل

بررسی روش مطالعه و برخی مولفه‌ها در پایان‌نامه‌های دستیاری پزشکی

مقدمه: اکثر پژوهش‌ها در قالب پایان‌نامه انجام می‌شوند و بخش مهم ارزش‌گذاری آنها بر اساس نوع مطالعه است. از این رو ما پایان‌نامه‌های دستیاری را به عنوان نمایانگر پژوهش‌ها، از نظر متدولوژی و سایر مولفه‌های تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. هدف: تعیین فراوانی انواع روش‌های مطالعه در پایان‌نامه‌های دستیاری پزشکی مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی گذشته‌نگر، 101 پایان‌نامه دستیاری دانشگاه علوم پزشکی گیل...

متن کامل

شناسایی و تعیین ابعاد الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران

Tourism, as a modern phenomenon, has an economic nature. It is of great importance for countries having this capacity. The purpose of this research is identification and determination of dimensions of tourism management model in Tehran based on managers and experts’ opinions in tourism field by using the ramification pattern of the tertiary branches for designing and developing urban tourism ma...

متن کامل

شناسایی و الویت بندی عوامل داخلی و خارجی موثر در موفقیت بازاریابی محتوای بنگاههای فعال در گردشگری پزشکی (مطالعه موردی: بنگاههای فعال در گردشگری پزشکی شهر تهران )

در سالهای اخیر گردشگری پزشکی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است و همین امر سبب رقابتی شدن این بازار پر سود در سطح بین المللی شده است .بنگاه های فعال در حوزه گردشگری پزشکی با در نظر گرفتن اینکه گردشگران پزشکی با فرآیند انتخاب پیچیده ای رو به رو هستند و در این فرایند بیش از تبلیغات به محتوای اطلاعاتی قابل اعتماد نیازمندند به دنبال استفاده از تاکتیک و ابزارهای بازاریابی نوین میباشند. با توج...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 33

صفحات  1- 18

تاریخ انتشار 2016-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021