شناسایی نرم تنان خاکزی استانهای گلستان و مازندران

نویسنده

  • دکتر ا.. بداشت منصوریان
چکیده

هدف: شناسایی حلزونهای خاکزی به عنوان میزبانان واسط احتمالی بیماریهای انگلی منتقله به وسیله حلزون می باشد. طرح: توصیفی – مقطعی است. حیوانات: نرم تنان خاکزی است. روش کار: از کلیه مناطق استانهای گلستان و مازندران با وسائل مختلف (دست و چشم و غیر مسلح بیلچه باغبانی برداشت قسمتی از خاکروبه و الک آن) حلزون یابی به عمل آمد. صدفها را به داخل ظروف مناسب ریخته حلزونها و لیسک کشته شده را به داخل ظروف حاوی اتانول 70 درصد منتقل می شدند. کلیه ظروف صدف و نرم تن را با بریده ای از کاغذ کالک که دارای مشخصات محل جمع آوری‘ تاریخ جمع آوری و جمع آور کننده بود با مداد نشانه گذاری و سپس اقدام به تشخیص می شدند. نتایج: طی چند بار بازدید از 2 استان 32 گونه حلزون و 2 نوع لیسک شناسائی شدند. حلزون کوکلی سلا اکوتا به عنوان گونه جدید برای استان گلستان و ایران معرفی می شود. بسیاری از بی مهرگان نرم تن از جمل لیسک ها و حلزونهای خاکزی بر غم حضور آنها در گیاه پزشکی به عنوان آفت میوه و سبزیجات‘ ناقل بعضی از انگلهای مشترک بین انسان و دام می باشند. به عنوان مثال کرم انگلی انسان و دام به Dicrocoelium denderiticum دارای دو میزبان واسط است که میزبانان واسط اول آن‘ تعداد قابل ملاحظه ای از حلزون های خاکزی است که بر سفره خاک ایران حضور دارند. همچنین نماتود انگلی Angiostrongylus cantonensis نیز توسط تعدادی حلزون (وآبزی) و لیسک به انسان و حیوان انتقال می یابد. بدین لحاظ از استانهای گلستان و مازندران حلزون یابی به عمل آمد و 32 گونه حلزون و 2 مورد لیسک جمع آوری و شناسائی شدند. حلزون Cochlicella acuta به عنوان گونه جدید برای استان گلستان و ایران گزارش می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و ردیابی ویروس موزاییک سویا در استانهای مازندران و گلستان

در طول دو فصل زراعی 1379 و 1380، از مزارع سویای شمال کشور در استانهای مازندران و گلستان، نمونه های برگی مشکوک به ویروس موزائیک سویا (Soybean Mosaic Virus=SMV) جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری گردیدند. نمونه های بذر سویا بدست آمده از این مناطق، جهت بررسی آلودگی به SMV در گلخانه داخل گلدان کشت شدند. طیف وسیعی از علائم ویروسی در مزارع دیده شد بطوریکه تشخیص میزان آلودگی به SMV مشکل بود. برای تشخ...

متن کامل

شناسایی و ردیابی ویروس موزاییک سویا در استانهای مازندران و گلستان

در طول دو فصل زراعی 1379 و 1380، از مزارع سویای شمال کشور در استانهای مازندران و گلستان، نمونه های برگی مشکوک به ویروس موزائیک سویا (soybean mosaic virus=smv) جمع آوری گردیدند. نمونه های بذر سویا بدست آمده از این مناطق، جهت بررسی آلودگی به smv در گلخانه داخل گلدان کشت شدند. طیف وسیعی از علائم ویروسی در مزارع دیده شد بطوریکه تشخیص میزان آلودگی به smv مشکل بود. برای تشخیص ویروس از میزبانهای تکثیر...

متن کامل

شناسایی فایتوپلاسماهای همراه با پیچیدگی برگ هلو و شلیل در استانهای مازندران، گلستان و آذربایجان¬غربی

فایتوپلاسماها گروهی از پروکاریوتهای فاقد دیواره سلولی و از رده مولیکوت هستند که تاکنون کشت آنها در محیطهای میکروبیولوژیک امکانپذیر نبوده است. فایتوپلاسماها شبه مایکوپلاسماهای همراه با بیماریهای زردی و محدود به آوند آبکشی میباشند که نخستین بار در سال 1967 در سلولهای آوند آبکشی گیاهان مبتلا به زردی و کوتولگی، که تا آن زمان به عنوان بیماریهای ویروسی محسوب می¬شدند، با میکروسکوپ الکترونی مشاهده شدند...

15 صفحه اول

پرآزاری جدایه‌های Blumeria graminis f. sp. tritici در استانهای مازندران و گلستان

سفیدک پودری گندم (Blumeria graminis f. sp. tritici) در استانهای مازندران و گلستان یک بیماری مهم محسوب می شود و سالانه خسارت زیادی به محصول گندم وارد می کند. به منظور کنترل این بیماری از طریق استفاده از ارقام مقاوم ضروری است ابتدا پر آزاری جدایه‌های بیمارگر مشخص گردد. نمونه‌های بیماری از مزارع مختلف گندم دو استان در سال 1383 جمع آوری و پرآزاری یا ناپرآزاری بیمارگر با استفاده از 15 رقم و لاین افت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 60  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023