شناسایی ویژگی‌های کارآفرینی صلاحیتی و توانایی‌های مهارت شغلی و رابطه و تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر این ویژگی‌ها در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی

نویسندگان

  • فاطمه نوشین فرد استادیار واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، تهران، ایران
  • فهیمه باب الحوائجی دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، تهران، ایران
  • محمد رضا اباذری استادیار دانشگاه آزاداسلامی، واحد قم، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، قم، ایران

چکیده

    هدف: هدف پژوهش شناسایی سطح ویژگی‌های کارآفرینی در مؤلفه صلاحیتی و توانایی­های مهارت شغلی و رابطه و تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر این ویژگی‌ها در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی است.   روش پژوهش: نوع تحقیق، توصیفی و روش آن پیمایش- تحلیلی است. کل جامعه آماری 109 نفر از کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی در 15 واحد جامع بودند که به صورت سرشماری و با استفاده از پرسشنامه خوداظهاری با آلفای کرونباخ 823/0 مورد سنجش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (شاخصKMO، آزمون کرویت بارتلت، تحلیل واریانس یک سویه، ضرایب همبستگی و تعیین و آزمون T) با نرم افزار اس. پی. اس. اس. صورت گرفت.     یافته­ها: ویژگی‌های صلاحیتی کارآفرینی در کتابداران به طور معناداری از حد متوسط بیشتر بود و رابطه معناداری بین ویژگی‌های صلاحیتی کارآفرینی با مدرک تحصیلی کتابداری و سطح تحصیلات کتابداران وجود داشت. بین برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی و ویژگی‌های صلاحیتی کارآفرینی رابطه مثبت، مستقیم و معناداری وجود داشت، به طوری بیشترین اثرگذاری متغیرهای جمعیت‌شناختی بر ویژگی ارائه راه‌حل‌های نو با 401/0 (1/16درصد) و کمترین اثرگذاری بر مواجهه با چالش‌های کاری با 14/0(2درصد) بوده است. بین ویژگی‌های صلاحیتی و توانایی‌های مهارت شغلی در ارائه راه‌حل‌های نو، مدیریت مالی و بودجه‌بندی و کنترل کیفیت خدمات با متغیرهای جمعیت‌شناختی کتابداران رابطه معناداری وجود داشت.    اصالت‌اثر: با وجود متخصصان اندک در حوزه کارآفرینی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی، یافته‌های این پژوهش، به منزله رویکردی نو در مطالعه ویژگی‌های صلاحیتی کارآفرینی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: هدف این پژوهش، مطالعه ویژگی‌های حمایتی کارآفرینی کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی و کشف رابطه و تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر این ویژگی‌هاست. روش پژوهش: نوع تحقیق، توصیفی و روش آن پیمایشی- تحلیلی است. کل جامعه آماری 109 نفر از کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی در 15 واحد جامع بودند که به صورت سرشماری مورد آزمون قرارگرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه حضوری...

هدف: هدف پژوهش تعیین متغیر­های جمعیت شناختی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی ، رابطه و تاثیرآن ها بر ویژگی های روانشناختی کارآفرینی از دیدگاه مکتب انسان گرایانه است. روش پژوهش:  نوع تحقیق، توصیفی و روش آن پیمایشی- تحلیلی است. روش کار برمبنای مکتب انسان گرایانه با 26 ویژگی روانشناختی کارآفرینی است. کل جامعه آماری 109 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی در 15 و...

هدف: هدف این پژوهش، مطالعه ویژگی های حمایتی کارآفرینی کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی و کشف رابطه و تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر این ویژگی هاست. روش پژوهش: نوع تحقیق، توصیفی و روش آن پیمایشی- تحلیلی است. کل جامعه آماری 109 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی در 15 واحد جامع بودند که به صورت سرشماری مورد آزمون قرارگرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه حضوری...

زمینه: ماهیت حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی خدمت به کاربران است. هدف این پژوهش، شناسایی میزان آشنایی، تعهد و اختیار کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان به اصول اخلاق حرفه‌ای کتابداری است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پژوهش‌های پس رویدادی است. جامعه آماری، تمام کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان در سال1391، که تعداد آنها در مجموع 276 نفر بوده است. به‌دلیل در دسترس بودن جامعه آماری...

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب‌آوری و فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمام شامل کلیه کتابداران کتابخانه-های دانشگاه‌های دولتی شهر کرمانشاه که دارای مدرک دانشگاهی در حوزه تحصیلی علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی هستند. جامعه پژوهش شامل 43 کتابدار است. برای گرد‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه فرسو...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود