شناسایی و استخراج امواج ریلی از شتاب‌نگاشت‌های سه مولفه‌ای براساس مشخصات قطبیدگی در حوزه زمان-فرکانس

نویسندگان

  • عباس اسلامی حقیقت استادیار، دانشکده‌ فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • هادی بهادری دانشیار، دانشکده‌ فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • پویا نقشین دانشجوی دکتری، دانشکده‌ فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده

معمولا در زمین‌لرزه‌ها، امواج سطحی تغییر‌مکان‌های بیشتری نسبت به امواج حجمی در سطح زمین ایجاد می‌کنند. از طرف دیگر، تغییر مکان ناشی از امواج ریلی به صورت بیضی می‌باشد. در نتیجه، امواج ریلی اثرات مخرب‌تری نسبت به سایر امواج بر روی سازه‌ها واقع در سطح زمین دارند. بنابراین، یکی از وظایف مهم در لرزه‌شناسی و ژئوفیزیک کاربردی، شناسایی و استخراج امواج سطحی به خصوص امواج ریلی می‌باشد. مطالعات متعددی به این منظور صورت گرفته است. در اکثر مطالعات، شناسایی و استخراج امواج سطحی صرفأ در حوزه زمان و یا حوزه فرکانس انجام شده است. ولی با توجه به محدودیت‌های موجود در حوزه زمان یا فرکانس، در مطالعات اخیر، شناسایی امواج سطحی در حوزه ترکیبی زمان‌-فرکانس صورت گرفته است. تبدیل‌های متعددی برای انتقال سیگنال‌ها به حوزه زمان-فرکانس معرفی شده است. با توجه به اینکه شتاب‌نگاشت‌های زلزله‌ها غیر ایستا و نامنظم می‌باشند، دقت استخراج امواج از سیگنال‌ها بسیار وابسته به تبدیل زمان-فرکانسی مورد استفاده می‌باشد. در این مطالعه، از تبدیل موجک پیوسته همگام‌سازی شده (SSCWT)، برای انتقال سیگنال به حوزه زمان-فرکانس استفاده شده است. این تبدیل از رزولوشن بیشتری نسبت به سایر تبدیل‌ها برخوردار می‌باشد و پراکندگی این تبدیل نسبت به سایر تبدیل‌ها کمتر می‌باشد. در این مطالعه به منظور استخراج امواج ریلی از شتاب‌نگاشت‌های سه مولفه‌ای هر ایستگاه، از مشخصه اصلی امواج ریلی که حرکت بیضوی می‌باشد، استفاده شده است. پارامتر مورد استفاده برای استخراج امواج ریلی، نسبت قطر کوچک به قطر بزرگ بیضی می‌باشد. بدین منظور از نرم افزار متلب برای کدنویسی روش ارائه شده استفاده شده است. در این مقاله، ابتدا با استفاده از یک سیگنال مصنوعی غیر ایستا، اهمیت تبدیل ذکر شده، نسبت به سایر تبدیل‌ها ارزیابی شده است. سپس، سیگنال‌های مصنوعی سه مولفه‌ای ایجاد شده‌اند که صحت تحلیل‌ها براساس آن‌ها ارزیابی شده است. در نهایت، پس از اطمینان از صحت الگورینم و کد‌ها، امواج ریلی چند زلزله واقعی استخراج و ارائه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه فرکانس امواج عمود بر جریان در مجاری روباز با مشخصات جریان و موانع

بر اثر جریان سیالات پیرامون مجموعه‌ای از موانع استوانه‌ای که در مسیر جریان قرار گرفته‌اند و در نتیجه هم پوشانی لایه‌های برشی و ورتکس ناشی از جدایی خطوط جریان، امواج عمود بر جریان تشکیل می‌شود. امواج عمود بر جریان از نوع امواج نوسانی ایستا، عرضی و خطی هستند. در این تحقیق پدیده امواج عمود بر جریان در یک فلوم آزمایشگاهی بررسی شده است. موانع مسیر جریان، استوانه‌های چوبی به قطر 025/0 متر و ارتفاع 35...

متن کامل

تحلیل پاسخ شوک یک نانوماهواره هنگام جدایش از ماهواره ‌بر در حوزه زمان و فرکانس

در این مقاله روشی تحلیلی برای ارزیابی میزان شوک انتقالی به نقاط مختلف یک نانوماهواره بدون شبیه‌سازی کامل آن ارائه شده است. این روش با توجه به ماهیت شوک و پیچیدگی مدل که تحلیل مبتنی بر روش اجزاء محدود مجموعه‌ی ماهواره را بسیار پیچیده و زمان‌بر می‌نماید، می‌تواند مفید واقع گردد. نانوماهواره مورد بررسی شامل زیر سیستم‌های حساس به شوک می‌باشد که تحت بارگذاری پیروشوک ناشی از جدایش ماهواره از ماهواره‌...

متن کامل

ساختار پوسته ایران براساس برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و اطلاعات پاشندگی سرعت فاز امواج ریلی

ساختمان پوسته فلات ایران واقع میان دو صفحه همگرای عربی و اوراسیا به‌کمک برگردان هم‌زمان توابع گیرنده و منحنی پاشندگی سرعت فاز امواج ریلی مورد مطالعه قرار گرفت. زمین‌لرزه‌های دور ثبت شده توسط ایستگاه‌های باند پهن شبکه لرزه‌نگاری ملی ایران (INSN) برای محاسبه توابع گیرنده مورد استفاده قرار گرفتند. منحنی پاشندگی سرعت فاز امواج رایلی به روش دو ایستگ...

متن کامل

بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی

امواج ریلی امواجی سطحی به شمار می روند که در محیط های لایه ای، پاششی اند. برای تحلیل پاشش امواج یادشده،روش های متعددی وجود دارند که از این بین استفاده از روش های ماتریسی برای محیط های لایه ای کشسان بر رو ش های دیگر برتری دارد. درروش ماتریسی برای محیط های لایه ای، شرایط مرزی مربوط به مرزهای مختلف به یکدیگر مرتبط می شوندو رابطه ای برای محاسبهء پاشش امواج ریلی به دست می آید که باید با استفاده از م...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  275- 287

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021