شناسایی و استخراج رخساره‌های کانالی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم پس‌انتشار و فیلتر اتصال کوچکترین اجزای ساختاری

نویسندگان

  • عبدالرحیم جواهریان استاد، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استاد بازنشسته، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
  • معصومه لطفی دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده

رخساره‌های کانالی از جمله پدیده‌های چینه‌شناسی حائز اهمیت از منظر اکتشاف منابع هیدروکربنی هستند که با توجه به عمق تدفین و محتویات سیال، ممکن است قابلیت مخزنی داشته باشند یا به‌عنوان مخاطره حفاری لحاظ شوند. لذا مکان‌یابی دقیق آنها قبل از تعیین هدف و طراحی مسیر حفاری ضروری است. با توجه به حجم بالای داده‌های لرزه‌ای و افزایش روزافزون تعداد نشانگرها، ترکیب نشانگرهای لرزه‌ای با الگوریتم‌های محاسباتی متفاوت، جزئیات بالاتری از رویدادهای لرزه‌ای بدست می‌دهد. در این مطالعه از روشی نیمه‌خودکار مبنی‌بر تلفیق نشانگرهای لرزه‌ای بر اساس شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با الگوریتم پس‌انتشار، جهت شناسایی مرزهای کانال‌های مدفون واقع در برش‌های زمانی از داده‌های لرزه‌ای سه بعدی مصنوعی و واقعی حاوی کانال استفاده شده است. نتایج نشان داد که با رسیدن خطای میانگین مربعات عادی شده و درصد رده‌بندی نادرست مجموعه آزمایشی و مجموعه آموزشی به کم‌ترین مقدار خود، تصویر بهبود یافته‌ای از کانال‌های موجود در داده‌های لرزه‌ای با تفکیک‌پذیری نسبتا بالا ارائه گردیده است. سپس نتایج حاصل از شناسایی مرز کانال‌ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه با الگوریتم پس‌انتشار با نتایج حاصل از روش‌های تحلیل مولفه‌های اصلی و k-میانگین و نیز ترکیب این دو روش به‌صورت کمی و کیفی مقایسه شد. بررسی‌ها نشان داد که طرحواره پیشنهادی ضمن تاثیرپذیری کمتر نسبت به نوفه پس‌زمینه، جزئیات دقیق‌تری از مرزهای کانال‌های موجود در داده-های لرزه‌ای ثبت نموده است. استخراج خودکار موقعیت فضایی کانال موجود در داده لرزه‌ای سه بعدی واقعی با استفاده از فیلتر اتصال کوچک‌ترین اجزای ساختاری، تصویر دقیقی از محدوده کانال مورد مطالعه ارائه داده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تشخیص خودکار مدولاسیون با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک و شبکه عصبی چند لایه پرسپترون

This paper shows how we can make advantage of using genetic programming in selection of suitable features for automatic modulation recognition. Automatic modulation recognition is one of the essential components of modern receivers. In this regard, selection of suitable features may significantly affect the performance of the process. In this research we implemented our model by using appropria...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تشخیص خودکار مدولاسیون با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک و شبکه عصبی چند لایه پرسپترون

تشخیص مدولاسیون سیگنال دریافتی گام میانی بین تشخیص سیگنال و دمدولاسیون آن محسوب می شود؛ به طوری که در بسیاری از سیستم های مخابراتی و نظامی تشخیص خودکار مدولاسیون جزئی از سیستم در نظر گرفته می شود. برای تشخیص خودکار مدولاسیون به طور معمول تعدادی ویژگی از سیگنال دریافتی استخراج و به کار گرفته می شود، در این رابطه، انتخاب ویژگی مناسب، تأثیر به سزایی در افزایش کارایی تشخیص خودکار مدولاسیون دارد. در...

متن کامل

هیه نقشه کاربری اراضی شهر سبزوار با استفاده از روش‌های حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه

از جمله عوامل مهم در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، به ویژه در راستای نیل به توسعه‌ی پایدار در نواحی شهری و استفاده بهینه از سرزمین، اطلاع بهنگام از وضعیّت پوشش اراضی برای این مناطق است. داده‌های سنجش از دور به جهت ارائه‌ی اطلاعات به هنگام و رقومی، تنوع اشکال و امکان پردازش پتانسیل بالایی برای تهیه‌ی نقشه‌های به روز کاربری اراضی شهری دارند. در این تحقیق با استفاده از تصویر ماهواره‌ای Landsat/ETM+ و ...

متن کامل

پتانسیل‌یابی معابر مستعد جهت احداث ایستگاه‌های اتوبوس شهری با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) و الگوریتم پس انتشار خطا (نمونه موردی: شهر کرمانشاه)

حمل و نقل همواره یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر ساختار شهرها بوده است. اما بویژه در یک سده اخیر با گسترش انواع وسایل نقلیه موتوری و تغییرات فزاینده جمعیتی به یکی از اصلی ترین مشکلات شهرنشینی بدل گردیده است. با توجه به حجم مسافرت های درون شهری در شهر کرمانشاه طراحی ایستگاههای اتوبوس به صورت استاندارد، از جمله مواردی است که باعث پهلوگیری مناسب اتوبوس در ایستگاه ها، کاهش زمان پیاده و سوار شدن کار...

متن کامل

پیش بینی رسانایی گرمایی نانوسیال گرافن با مدل شبکه عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون

هدف از این مطالعه مدلسازی و پیش بینی رسانایی گرمایی نانو سیال گرافن به کمک شبکه عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون است. پارامترهای دمای نانوسیال، کسرحجمی و رسانایی گرمایی نانو ذره به عنوان ورودی شبکه در نظر گرفته شده است. بااطلاعات مربوط به اندازه گیری‌های تجربی محققین قبلی در مورد رسانایی گرمایی نانوسیال گرافن در دمای 25 تا 50 درجه سلسیوس و در کسر حجمی  005/0 تا 056/0 تست عملکرد شبکه انجام شده است....

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  307- 330

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021