شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی ایران با استفاده از مدل AHP

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی ایران از دیدگاه صاحب‌نظران و با استفاده از مدل AHPاست. روش تحقیق از نوع توصیفی -  تحلیلی و جامعۀ آماری شامل کلیۀ مدیران و کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی و همچنین استادان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود (167 نفر) که با در نظر گرفتن تعداد نمونۀ مورد نیاز برای تصمیم­گیری در مدل AHP، 60 نفر به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. در مرحلۀ اول تحقیق، برای شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد،با مرور پیشینۀ تحقیق فهرستی از شاخص­ها­ تدوین و در اختیار صاحب‌نظران قرار داده شد. پس از دریافت و جمع‌بندی نظرات، چارچوب نهایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی ایران در چهار معیار کلی و با 43 زیرمعیار تدوین شد. در مرحلۀ بعد، به­منظور اولویت­بندی این شاخص‌ها و تعیین میزان اهمیت هر یک از معیارها و زیرمعیارهای تدوین­شده از مدل AHP استفاده شد. بر اساس این اولویت‌بندی در میان چهار معیار کلی ارزیابی عملکرد فدراسیون‌ها امور پشتیبانی و برنامه‌ریزی، توسعۀ زیرساخت‌های ورزش، امور فنی و ورزشی و توسعۀ منابع کالبدی و تجهیزاتی به ترتیب در اولویت‌های اول تا چهارم قرار گرفته‌اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی ایران با استفاده از مدل ahp

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی ایران از دیدگاه صاحب نظران و با استفاده از مدل ahpاست. روش تحقیق از نوع توصیفی -  تحلیلی و جامعۀ آماری شامل کلیۀ مدیران و کارشناسان فدراسیون های ورزشی و همچنین استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران بود (167 نفر) که با در نظر گرفتن تعداد نمونۀ مورد نیاز برای تصمیم­گیری در مدل ahp، 60 نفر به­عنوان نمونۀ ...

متن کامل

طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد

مقدمه: هرچه را که نتوان اندازه‌گیری کرد، نمی‌توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد، مدیریت آن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. کارت امتیازی متوازن، تکنیکی است که به‌طور گسترده برای اندازه‌گیری میزان عملکرد یک سازمان مورد استفاده قرار می‌...

متن کامل

طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد

مقدمه: هرچه را که نتوان اندازه‌گیری کرد، نمی‌توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد، مدیریت آن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. کارت امتیازی متوازن، تکنیکی است که به‌طور گسترده برای اندازه‌گیری میزان عملکرد یک سازمان مورد استفاده قرار می‌...

متن کامل

ارزیابی عملکرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP و DEA

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران است. برای این ارزیابی از مدل DEA و AHP استفاده شد. با مراجعه به پیشینۀ پژوهش و همچنین با در نظر گرفتن دسترسی به داده‌ها، دستمزد پرداختی به مربیان، بازیکنان و کارکنان و سرمایه‌های ثابت هر باشگاه به­عنوان ورودی و میزان درآمد، امتیازات کسب­شده و تعداد تماشاگر به­عنوان خروجی در نظر گرفته شد. با استفاده از مدل AHP، وزن هر یک از این شاخص‌...

متن کامل

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان‌های کشور، از دیدگاه صاحب‌نظران با استفاده از مدل AHP

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت­بندی شاخص­های ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان­های کشور، از دیدگاه صاحب­نظران و با استفاده از مدل  AHPبود. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه­های دولتی شهر تهران بود (186=N). با در نظر گرفتن تعداد مورد نیاز تصمیم­گیری در مدل AHP، در یک نمونه­گیری تصادفی 60 نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. ج...

متن کامل

شناسایی و اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر مصرف فرآوردههای مرکب چوب- پلاستیک در ایران

 سابقه و هدف: وجود پتانسیل عظیم مصرف فرآورده‌های مرکب چوب- پلاستیک به عنوان  محصول جدید چوبی ‌اهمیت تعیین و وارزیابی معیارهای تاثیرگذار بر مصرف این کامپوزیت را بخوبی نشان میدهد وهدف از این پژوهش شناسایی خصوصیات و اولویت‌بندی فاکتورهای موثر در مقبولیت این محصول در بین مصرف‌کنندگان می‌باشد. مواد و روش‌ها: روش‌شناسی تحقیق، تحلیلی و تخمینی بوده به طوری که پس از بررسی منابع و مصاحبه با کارشناسان ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 23

صفحات  179- 192

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023