شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ترجیح برند کالاهای ورزشی با استفاده از تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

نویسندگان

  • خدادادی, محمدرسول استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
  • عسکریان, فریبا دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
  • فریدفتحی, مریم کارشناس‌ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر ترجیح برند کالاهای ورزشی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی بود. این تحقیق از لحاظ روش و هدف، پیمایشی و کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق مشتریان فروشگاه‌های کالای ورزشی شهر تبریز است. با توجه به نامحدود بودن جامعه، 384 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامۀ ترجیح برند سمیعی نصر و همکاران (1390)، با تأیید روایی و پایایی بود. به‌منظور شناسایی عوامل ترجیح از روش تحلیل عاملی تأییدی و برای اولویت‌بندی مؤلفه‌ها از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و از نرم‌افزارهای expert choice 11 و Lisrel  استفاده شد. نتايج نشان داد مؤلفه‌های خلاقیت، متمایز بودن، کیفیت ادراک‌شده، معروفیت، اصل حقیقت‌گویی، تداعی و جلب ‌توجه کردن برند با بارهای عاملی بالاتر از 0/6 جزو عوامل مؤثر بر ترجيح برند کالای ورزشی‌اند. همچنین نتایج تحلیل سلسله‌مراتبی نشان داد که تفاوت معناداری بین اولویت‌بندی و وزن‌دهی عوامل ترجیح وجود دارد؛ کیفیت ادراک‌شده، متمایز بودن و خلاقیت برند به‌ترتیب با وزن‌های 0/225، 0/218 و 0/177 مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر ترجیح برند هستند. در نتیجه توجه به عوامل مؤثر ترجیح برند می‌تواند تولید‌کنندگان را در تولید کالای ورزشی متناسب با نیازهای و علایق مصرف‌کنندگان یاری رساند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و اولویت‌بندی علل ترجیح خرید کالاهای ورزشی دست‌دوم خارجی با رویکرد AHP

پژوهش حاضر به‌دنبال شناسایی و اولویت­بندی علل ترجیح خرید کالاهای ورزشی دست‌دوم خارجی بود. فرایند انجام پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحلة اول، به روش مصاحبة نیمه‌ساختاریافته با نظرخواهی از 11 خبره، شامل اساتید مدیریت بازاریابی، بازاریابی ورزشی، اقتصاد و فروشندگان مرتبط انجام شد. در این مرحله، پنج شاخص و 17 زیرشاخص شناسایی گردید. برای اطمینان از روایی شاخص­های شناسایی‌شده، از روش چک‌کردن توسط ...

متن کامل

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی

هدف این پژوهش شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران و اولویت‌بندی آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی جهت تصمیم‌گیری‌های آینده بود. در بخش کیفی پژوهش عامل‌های اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاه‌های فوتبال ایران طی دوازده مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان شناسایی شد. در بخش کمی نیز هفده کارشناس، پرسشنامه‌های AHP را تکمیل کرده و عامل‌های اصلی شناسایی‌شده در بخش کیفی پژوهش را ...

متن کامل

تعیین و اولویت‌بندی معیارهای مکان‌گزینی استقرار اماکن ورزشی جهت تساوی در دسترسی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP)

امروزه پیچیدگی مسائل شهری موجب شده است متغیرهای متعددی در مکان‌گزینی کاربری‌ها تأثیرگذار باشند که با توجه به ‌اهمیت و ارزش هر معیار در هر منطقه باید عمل شود. هدف این تحقیق تعیین و اولویت‌بندی معیارهای مکان‌گزینی اماکن ورزشی به‌وسیلۀ روش مدل تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP[1]) به‌منظور استقرار در سطح شهر به‌منظور تساوی در دسترسی است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است. برای جمع‌آوری اطلاعات...

متن کامل

اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی استان خراسان‌جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

استان خراسان‌جنوبی جزو استان‌هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت‌ها و پتانسیل‌های گوناگون و به‌رغم اجرای سیاست‌های توسعه‌ای مختلف هنوز دچار توسعه‌نیافتگی در برخی ابعاد به‌ویژه در زمینه اقتصادی می‌باشد. عدم شناخت دقیق از بخش‌های اقتصادی اولویت‌دار استان و ظرفیت‌های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت‌ها و سیاستگذاری‌های توسعه‌ای استان به‌درستی در بخش‌های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد...

متن کامل

تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد مرتع با استفاده از تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) (مطالعۀ موردی: بخشی از مراتع قشلاقی استان سمنان)

یکی از شیوه‌های مرسوم تحقیق دربارة شناخت موضوع یا تصمیم‌گیری در جوامع توجه به آرای افراد جامعه است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مرتع با توجه به دیدگاه‌های جامعة مرتع‌دار مراتع قشلاقی استان سمنان است. در این راستا، عوامل مؤثر بر عملکرد مرتع به عوامل انسانی (اقتصادی و اجتماعی) و طبیعی (شرایط توپوگرافی، ویژگی‌های اقلیمی، زمین‌شناسی و خاک) به منزلة معیار اصلی تقسیم شد. زیرمعیارها بر...

متن کامل

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب استاد راهنما و همکار پژوهشی با فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

 پژوهش حاضر با هدف به‌کارگیری روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی در اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب متخصصان دانشگاهی برای انتخاب همکار پژوهشی و انتخاب استاد راهنما بر اساس رزومه استادان انجام شد تا نشان دهد که چگونه و بر اساس چه معیارهایی، یک فرد خبره دانشگاهی با تخصص مورد ‌نیاز کاربر شناسایی می‌شود. با بررسی آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی و انتخاب استاد نمونه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با توجه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 15

صفحات  55- 67

تاریخ انتشار 2017-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021