شناسایی و اولویت‌بندی موانع مشارکت ورزشی زنان معلول جسمی و حرکتی استان قم

نویسندگان

  • مهوش احمدی دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه قم
چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی موانع مشارکت زنان معلول جسمی و حرکتی در برنامه‌های اوقات‌فراغت ورزشی در استان قم بود. این مطالعه ازنوع پژوهش‌های کاربردی بود که به‌صورت پیمایشی انجام شد. زنان معلول جسمی و حرکتی مراجعه‌کنندة به مراکز بهزیستی و مددکاری (200 نفر) نمونة آماری این پژوهش را تشکیل دادند که به‌صورت دردسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسش‌نامة تعدیل‌شدة محمدپور رنجبر و همکاران (1393) در مقیاس لیکرت بود که روایی محتوایی و صوری آن با نظر‌خواهی از 10 نفر از متخصصان حوزة مدیریت ورزش و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی موانع و گویه‌های مربوط به آن) تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که موانع مشارکت زنان معلول جسمی و حرکتی، به‌ترتیب اولویت عبارت‌اند از: موانع اقتصادی، رسانه‌ای، ساختاری، فرهنگی و اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و موانع فردی. به‌نظر می‌رسد که توجه به محدودیت‌های مالی برای رفع این موانع و همچنین، اطلاع‌رسانی ازطریق رسانه‌ها بتواند تاحدودزیادی موانع اصلی افزایش مشارکت ورزشی بانوان معلول جسمی و حرکتی را برطرف کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش‌های تیمی و رابطۀ آن با انگیزۀ مشارکت است. روش تحقیق همبستگی (معادلات ساختاری) است. جامعۀ آماری متشکل است از ورزشکاران زن معلول جسمی- حرکتی کشورمان که در  دو رشتۀ پاراوالیبال و بسکتبال‌ با ویلچر فعالیت دارند و تعداد 300 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ محقق ساختۀ موانع مشارکت و پرس...

متن کامل

همبستگی منافع و موانع مشارکت در فعالیت‌های حرکتی و ورزشی با مشارکت جانبازان در این فعالیت‌ها؛ مطالعه موردی استان اردبیل

اهداف: فعالیت بدنی و ورزش، عاملی در جهت تکامل نارسایی­های جسمی و روانی جانبازان و معلولان است. تقویت و حمایت از فعالیت­های ورزشی افراد جانباز و معلول به‌منظور تامین سلامت، نشاط روحی و بازتوانی جسمی آنان از جمله مهم‌ترین اهداف تربیت‌بدنی جانبازان و معلولان به‌شمار می‌آید. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی همبستگی منافع و موانع مشارکت در فعالیت‌های حرکتی و ورزشی با مشارکت جانبازان در این فعالیت‌ها بو...

متن کامل

شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان خوزستان

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع ارتقای ورزشی زنان ورزشکار لیگ برتر استان خوزستان بود. با توجه به فقدان ابزار مناسب جهت بررسی موانع، ابتدا اقدام به طراحی و اعتباریابی پرسش‌نامه ‌در سه بخش گردید. در بخش اول پس از مطالعۀ پیشینۀ پژوهش، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با زنان ورزشکار صورت گرفت‌ که بدین‌ترتیب پرسش‌نامه‌ای مقدماتی با 62 گویه به‌دست آمد و پس از بازبینی تیم پژوهش، گویه‌هایی که هم‌پوشانی دا...

متن کامل

شناسایی و مقایسۀ موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی

  این پژوهش با هدف شناسایی موانع مشارکت خیرین در احداث و توسعۀ فضاهای ورزشی صورت گرفت (مطالعۀ موردی استان کرمان). روش به‌کاررفته در پژوهش، پیمایشی بود و جامعۀ آماری آن را 180 نفر از خیرین استان تشکیل دادند. جهت انجام پژوهش، نمونه‌ای معادل 123 نفر از طریق نمونه‌گیری در‌دسترس مورد‌ بررسی قرار گرفت که از آن میان، 100 پرسش‌نامۀ بدون نقص در تجزیه‌ و‌ تحلیل نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت. شایان‌ذکر است...

متن کامل

بررسی امکان برگزاری یادگیری الکترونیکی برای دانش‌آموزان معلول جسمی و حرکتی مدارس استثنایی استان کرمان

  The purpose of the current paper was to study feasibility for holding e-learning courses for students with physical disability in retarded student secondary and high schools in Kerman. For this, a conceptual model including 7 components of computer experience as well as content, financial, cultural, environmental, infrastructural, and human resources readiness was provided after review of lit...

متن کامل

مراقبت های بهداشت باروری دریافت شده طی دوران معلولیت در زنان معلول جسمی حرکتی

   Disabled women as well as those without disability have the right to receive reproductive health care services. Since women with mobility impairment face diverse obstacles in receiving reproductive health care, reviewing these services received by them is of grate importance.   Determining the reproductive health care services received by women with mobility impairment during disability peri...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 46

صفحات  175- 192

تاریخ انتشار 2018-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022