شناسایی و اولویت بندی خدمات تجاری سازی مورد نیاز واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

نویسندگان

  • حسین زادبر کارشناس واحد تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
چکیده

پارک‌های علم و فناوری با هدف تسهیل توسعه فناوری و تجاری‌سازی محصولات و خدمات جدید فناوری‌محور شکل گرفته‌اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی خدمات تجاری‌سازی پارک‌های علم و فناوری و اولویت‌بندی این خدمات بر اساس نیاز واقعی شرکت‌های مستقر انجام شده است. این مطالعه کاربردی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با کمک 227 نفر از کارکنان 93 شرکت مستقر در پارک و کارمندان واحد تجاری‌سازی پارک و با ابزار پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته است. دسته‌بندی خدمات تجاری‌سازی پارک با تحلیل عاملی اکتشافی در این مطالعه منجر به شناسایی 10 عامل گردید. همچنین رتبه‌بندی این دسته‌ها و خدمات، با استفاده از روش تحلیل ارزیابی وزن‌دهی تدریجی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بازاریابی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، امور قراردادها و ضمانت‌نامه‌ها، آموزش و مشاوره به ترتیب بیشترین اولویت را برای شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دارند؛ بنابراین ارائه این‌گونه خدمات می‌تواند در موفقیت و توسعه آن‌ها راه گشا باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و مقایسه اولویت خدمات تجاری‌سازی مورد نیاز برای شرکت‌های رشدی و توسعه‌ای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

هدف: ارائه خدمات تجاری‎سازی در پارک‎های علم و فناوری و سایر نهادهای تسهیل‌کننده توسعه شرکت‎های دانش‌بنیان، در موفقیت یا شکست شرکت‎های مستقر در آنها نقش بسیار مهمی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و مقایسه اولویت خدمات تجاری‌سازی مورد نیاز شرکت‌های رشدی و توسعه‌ای مستقر در پارک‌ علم و فناوری دانشگاه تهران انجام گرفته است. روش: این تحقیق با کمک 227 نفر از کارکنان 93 شرکت مستقر در پارک و کارمندان وا...

متن کامل

شناسایی نوع انگیزه شغلی مؤثر بر تصمیم گیری کارآفرینان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

بسیاری از صاحب ‌نظران مدیریت بر این باورند که تصمیم‌ گیری مترادف مدیریت یا مهم ‌ترین بخش و جوهره آن است. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم‌ گیری موضوع بسیار مهمی است و در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نوع انگیزه شغلی بر تصمیم‌گیری کارآفرینان انجام شده است. موضوع کلیدی این تحقیق، انگیزه شغلی است. در راستای سؤال اصلی تحقیق، اثر متغیر مستقل (نوع انگیزه شغلی) بر متغیر وابسته (تصمیم‌گیری ...

متن کامل

ابزارهای حمایتی برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه فنی خاورمیانه ترکیه

یکی از ارکان شکل‌گیری مؤسسه‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد هستند. پارک‌ها و مراکز رشد در حقیقت زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان یک کشور به شمار می‌روند. پارک‌های علم و فناوری بازتابی از این فرضیه هستند که نوآوری فناورانه، منبعث از مطالعات علمی است و پارک‌ها، محیطی تسهیل‌گر برای گذار از مطالعه محض و نظری به تولید و اجرا فراهم می‌کنند. در این مقاله، به راهکارهایی که در پارک علم و ...

متن کامل

مدل تجاری سازی نوآوری های کشاورزی در واحدهای فناور مراکز رشد کشاورزی پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

چکیده بررسی ها نشان میدهد پارکهای علم و فنّاوری و مراکز رشد در فرآیند ایجاد، توسعه و تجاریسازی نتایج تحقیقات نقش مهمی دارند. از این هدف پژوهش توصیفی – پیمایشی با هدف تبیین مدل تجاری سازی نوآورهای کشاورزی در واحدهای فناور مراکز رشد کشاورزی پارک علم و فناوری استان کرمانشاه انجام شده است. این پژوهش جزء تحقیقات کمی است و جامعه آماری آن شامل تمامی کارشناسان موجود در واحدهای فناور مراکز رشد کشاورزی ...

تحلیلی بر موانع پیاده سازی بهبود مستمر در شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری

در محیط پیچیده و آشفته امروز نیاز به بهبود مستمر در محصولات، خدمات و فرایند ها به طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده است، اما موانعی وجود دارد که موجب می شود این برنامه به خوبی پیش نرود و مطابق با اصول پیاده سازی نشود. هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع پیاده سازی بهبود مستمر در شرکت های پارک علم و فناروی است. با بررسی های صورت گرفته در ادبیات تحقیق، 18 عامل به عنوان موانع پیاده سازی بهبود مست...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی ایده های کارآفرینانه(مطالعه: پارک علم و فناوری خراسان رضوی)

امروزه، تجاری سازی ایده های نوآورانه در راستای توسعه اجتماعی – اقتصادی و موفقیت برنامه های آتی جوامع به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. تجاری سازی، بخش مهمی از فرایند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی شود. توجه به فراهم نمودن بسترهای لازم برای عرضه دانش و فناوری در جامعه منجر به رشد اقتصادی و فناورانه و فراهم آوردن منافع اقتصادی زیادی برای سازمان های مجری تجاری...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 4

صفحات  137- 161

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022