شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

  • دل بهاری, وحیده
  • عبدی, امیر
چکیده

زمینه و هدف: یکی از ابزارهای مناسب برای ایجاد سازمانی پویا و هدفمند که در محیطی  پرمخاطره به همراه محدودیت منابع طبیعی و مشکلات استفاده از نیروی انسانی بتواند پایداری و ماهیت رقابتی خود را حفظ کند، به کار گرفتن الگوهای مدیریتی نو به ویژه مدیریت کیفیت جامع است. هدف مدیریت کیفیت جامع، ایجاد تحول در شیوه عملکرد و فعالیت­های سازمانی است. لذا می­بایست به منظور درک صحیح از اهمیت مدیریت کیفیت جامع و میزان اثربخشی آن، باوری عمیق نسبت به مفاهیم، فلسفه و همچنین مبانی اصولی آن ایجاد شود. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در پیاده­سازی مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان است. روش بررسی: در این پژوهش با مرور مطالعات موضوعی، سیزده معیار فرعی در چهار بعد اصلیِ عوامل کارکنان، عامل سیستم­ها و فنون، عامل سازماندهی و عامل ارزیابی و بازخورد شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نرم­افزارExpert Choice اولویت­بندی عوامل اصلی و فرعی از منظر خبرگان انجام شد. یافته ­ها: با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه خبرگان، وزن عامل کارکنان، عامل ارزیابی و بازخود، عامل سازماندهی و عامل سیستم­ها و فنون به ترتیب 382/0، 317/0، 188/0 و 112/0 به دست آمد. اولویت­های آنها نیز با توجه به هدف به ترتیب از یک تا چهار به دست آمد. همچنین بعد از تعیین وزن نهایی زیرمؤلفه ­ها، عامل آموزش با وزن (197/0) در اولویت اول، عامل ارتباطات با وزن (163/0) و عامل ارزیابی عملکرد با وزن (130/0) به ترتیب در اولویت دوم و سوم قرار گرفتند. نتیجه­ گیری: بیشترین عامل موثر در پیاده­سازی مدیریت کیفیت جامع عامل کارکنان می­باشد. منطق این مورد را می­توان از تئوری­های موجود، فرض دلیل نمود. زیرا بحث مشارکت کارکنان و روحیه و کار تیمی و در کنار آن آموزش کارکنان از جمله مسائل مهم در استقرار مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان به شمار می­آید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اولویت بندی عوامل موثر بر عملیات جستجو و نجات دریایی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی

پس از بروز هر سانحه دریایی اولین مکانی که با آن ارتباط و تماس اضطراری برقرار می‌شود نزدیک‌ترین مرکز تجسس و نجات دریایی آن منطقه است. این مرکز مسئول اعمالی چون تجسس و نجات، کمک‌های پزشکی، جلوگیری از آلودگی دریا و کنترل ایمنی دریایی یک منطقه به حساب می‌آید. بنابراین لازم است تا عواملی که در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی موثر هستند، شناسایی و اولویت بندی گردند. این مقاله با رویکر...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی، در شرایط رکود اقتصادی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی

آنچه مسلم است دوران رکود کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت نه قطع تقاضا، بنابراین بنگاه ها با چالش جدی رو به رو می شوند، کسب و کارهای کندتر و ضعیف تر از بین می روند و بنگاه های قوی و مقاوم تر باقی می مانند. در این بین توجه به بخش بازاریابی و بخصوص استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی می تواند نقش بسیار مهمی در این بین ایفا کند. استراتژی های بازاریابی از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و شرکت...

متن کامل

اولویت بندی عوامل موثر بر عملیات جستجو و نجات دریایی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی

پس از بروز هر سانحه دریایی اولین مکانی که با آن ارتباط و تماس اضطراری برقرار می شود نزدیک ترین مرکز تجسس و نجات دریایی آن منطقه است. این مرکز مسئول اعمالی چون تجسس و نجات، کمک های پزشکی، جلوگیری از آلودگی دریا و کنترل ایمنی دریایی یک منطقه به حساب می آید. بنابراین لازم است تا عواملی که در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی موثر هستند، شناسایی و اولویت بندی گردند. این مقاله با رویکر...

متن کامل

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب

هدف: سازمان‌‌ها به منظور ادامه فعالیت‌‌های خود و پایداری و پیشرفت در چرخه رقابتی خود نیازمند مدیریت دانش هستند. یکی از مشکلات سازمان‌‌ها و مدیران پیاده سازی مدیریت دانش است، در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش نقش مه‌می‌در موفقیت و پیشرفت سازمان دارد. در این میان، عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش، تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل و ارائه چارچوبی مناسب برای به کارگیری ...

متن کامل

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی با استفاده از مدل الماس و تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی

در دهه هشتاد قرن بیستم میلادی به علت ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی دولت ها و سطح مطالبات شهروندی، دولت های کشورهای اروپایی به فکر تحول در سیستم مدیریت این قبیل نهادها افتادند که منجر به رویکرد مدیریت نوین بخش عمومی گردید. از این رو، شکل گیری نظام بودجه ریزی عملیاتی از زمانی آغاز گردید که پارادایم مدیریت عمومی نوین نیز مطرح و به تدریج در کشورهای اروپایی به اجرا درآمد. ویژگی اصلی مدیریت عمومی نوین،...

متن کامل

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تبلیغات بازاریابی اداره بندر چابهار با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی

بنادر با توجه به ماهیت فعالیت‌شان (ملی و بین المللی)، سرمایه کلان جهت احداث بندر و جهانی شدن (افزایش رقابت بین بنادر در سطح ملی و بین المللی) نیازمند به حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید می باشد. کشور ما به دلیل داشتن مرزهای خشکی و دریایی گسترده، موقعیت استراتژیک، دسترسی به آب‌های آزاد و داشتن شیوه‌های مختلف حمل و نقل می‌تواند به عنوان یک مسیر ترانزیتی مهم در سطح منطقه و جهان عمل نموده و استف...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره None

صفحات  1- 15

تاریخ انتشار 2018-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021