شناسایی و تجزیه‌وتحلیل الگوهای سیکلی و سیستماتیک در نمودارهای کنترل فرایند

نویسندگان

  • سیدعلی لسانی دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
چکیده

افزایش سطح حساسیت کیفی فرایندها برای بررسی الگوهای معنی‌دار در نمودارهای کنترل فرایند الزامی است. مدل‌های متعددی به منظور تجزیه و تحلیل رفتارهای غیرطبیعی در نمودارها ارائه شده‌اند. اغلب این مدل‌ها نمی‌توانند وقوع فازهای مختلف شکل‌گیری الگوهای سیکلی و سیستماتیک را هشدار دهند. معدود مدل‌های توسعه‌دهنده‌ی مولدهای الگوهای تناوبی، شبکه‌های عصبی را به عنوان ابزار شناسایی به کار گرفته‌اند. معماری‌های دشوار، آموزش‌های وقت‌گیر و از همه مهم‌تر کاهش قابلیت اطمینان در شناسایی و برآورد هنگام بالا بودن حساسیت فرایندها نسبت به رخداد الگوهای غیرتصادفی، از مشکلات مدل‌های مبتنی بر شبکه‌ها بوده است. پژوهش جاری مدل جدیدی را برای تشخیص صحیح‌تر الگوهای تناوبی و تخمین دقیق‌تر پارامترهای متناظر آنها از طریق محاسبه‌ی منحنی کسینوسی برازش نمونه‌ها معرفی می‌کند. این مدل با مقایسه‌ی کلیه‌ی آلترناتیوهای تناوبی، بهترین منحنی کسینوسی برازش نمونه‌ها را تعیین و تصمیم‌گیری می‌کند. الگوریتم پیشنهادی خطای طبقه‌بندی نادرست الگوهای تناوبی و نیز متوسط خطای تخمین پارامترهای متناظرشان را در فازهای مختلف شکل‌گیری کاهش داده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نمودارهای کنترل فرایند و زنجیره تحویل

  In this paper the delivery times in the delivery chains is modeled and monitored statistically. The model is developed based on a double warning control chart using Lorenzen and Vance cost function and it is solved by using the Genetic Algorithm approach. The model is tested using the TNT post services data in the United States of America .

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

نمودارهای کنترل فرایند و زنجیره تحویل

تئوری زنجیره تحویل1 به بررسی تحویل کالاها و خدمات به مشتریان در محدوده زمانی مشخصی می پردازد. بدیهی است مطلوب آن است که زمان تحویل کالا و خدمات به مشتریان به حداقل برسد. معمولاً وجود چندین سایت های تولید، تحویل و همچنین تنوع روش های گوناگون حمل و نقل کالا و خدمات به پیچیدگی این مسئله می افزاید. بعلاوه، زمان صرف شده در هر یک از مراحل فرایند تحویل متغیری تصادفی است. از آن رو پایش متغیرهای زمانی در...

متن کامل

طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند

Neural networks because of their abilities are used to patterns recognition. In statistical process control charts, a common cause variation distort expected form of unnatural patterns and so detection of assignable causes efficiently and precisely in a real-time is difficult. Therefore it would be logical to propose models based neural networks for recognition and analysis of patterns in proce...

متن کامل

ارائه یک مدل ترکیبی برای شناسایی و تحلیل الگوهای معنی دار در نمودارهای کنترل فرآیند

شناسایی صحیح و طبقه بندی دقیق الگوهای معنی دار در نمودارهای کنترل فرآیند آماری از نظر آنکه رفتارهای غیرطبیعی را تداعی می کنند بسیار بااهمیت است. تشخیص و استخراج الگوهای غیرطبیعی، حساسیت نمودارهای کنترلی را در شناسایی وضعیت های خارج از کنترل افزایش می دهد. در سال های اخیر به دلیل توانمندی های شبکه های عصبی مصنوعی، از آن ها برای شناسایی الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترلی شوهارت استفاده شده است....

متن کامل

طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند

شبکه‌های عصبی به دلیل قابلیت‌های موجود در آنها جهت شناسایی الگوها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نمودارهای مختلف کنترل فرآیند آماری، بواسطه رخداد نوسانات طبیعی در فرآیند تولید، تشخیص صحیح و سریع الگوهای غیرطبیعی و انحرافات معنی‌دار در بازة زمانی کوتاه با چالش‌هایی مواجه است. از اینرو ارائه مدل‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی با هدف شناسایی و تفسیر الگوهای نمودارهای کنترل فرآیند منطقی می‌باشد. اکثر ت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 36.1  شماره 2.1

صفحات  167- 180

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021