× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

شناسایی و تحلیل کلان روندهای مؤثر بر آینده حسابداری مدیریت از منظر حرفه و کسب‌وکارها با رویکرد آینده‌پژوهی

نویسندگان

چکیده

چکیده مقدمه: محیط کسب­وکار به شدت در حال تغییر و پیشرفت است و لازمه باقی‌ماندن در این محیط رقابتی شدید، اتخاذ تصمیم‌های درست و به موقع بوده که نیازمند وجود اطلاعات درست، مربوط، قابل اتکا و به موقع است. بنابراین، حسابداری مدیریت به عنوان یکی از ارکان اصلی تهیه‎کنندگان اطلاعات مورد نیاز مدیریت، باید متناسب با تحولات و پیشرفت‌ها حرکت کند. روش پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای نوع داده، ترکیبی، بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای نوع پژوهش، اکتشافی-پیمایشی است. در این پژوهش جامعه آماری شامل استادان و دانشجویان دکتری حسابداری، اعضای انجمن حسابداری مدیریت ایران و متخصصان حرفه حسابداری مدیریت است. برای شناسایی نیروهای پیشران در 20 سال آینده، ابتدا هم­اندیشی خبرگان، پرسش­نامه باز و مصاحبه با خبرگان و سپس برای ایجاد اتفاق‌نظر نهایی، دلفی فازی اجرا شد. انتخاب خبرگان بر مبنای روش نمونه­گیری قضاوتی گلوله برفی و اشباع نظری انجام شد. برای تحلیل نتایج دلفی از آزمون دوجمله­ای و دلفی فازی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که افزایش تقاضا برای حسابداری مدیریت و ایجاد توازن بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت مهم‌ترین پیشران تأثیرگذار در آینده است و انتظار بر این است که در آینده حسابداری مدیریت جایگاه خود را پیدا کند. هم‌چنین، پیشران‌های افزایش انتظارات مشتریان و مشتری‎مداری و افزایش متخصصان حسابداری مدیریت در جایگاه­های بعدی قرار دارد. تمامی پیشران‎های شناسایی شده به جز پیشران دیوان‌سالاری و نظام تملق‌محور اداری به وسیله خبرگان تأیید شد. نتیجه‌گیری: به طور کلی از نظر خبرگان، حسابداری مدیریت جایگاه مناسبی ندارد. بنابراین، پیشنهاد می­شود که مسئولان و فعالان و تمامی بازیگران تأثیرگذار بر حرفه برای بهبود آینده حسابداری مدیریت بر مبنای پیشران­های ارائه شده در پژوهش حاضر برنامه­ریزی و تلاش کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

در بیشتر موارد پرداختن به آینده با اتکا به پیش‌بینی و تحلیل روندها، مشکلات بی‌شماری در اجرای برنامه‌ها به وجود آورده است. این مشکلات در برخی موارد ناشی از بی‌توجهی به تأثیرگذاری نیروهای پیشران و عوامل کلیدی مؤثر بر تسهیل حل مشکلات و چالش‌های آتی است. با توجه به اهمیت خاص تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه شهری و لزوم برنامه‌ریزی نوین در جهت شناخت و مدیریت چالش‌های آینده، آینده‌پژوهی در این ع...

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

لازمه رقابت و موفقیت شرکت‌ها در دنیای رقابتی و پر شتاب کنونی، تصمیم‌گیری صحیح بر مبنای اطلاعات صحیح، دقیق، مربوط، قابل اتکا و به موقع است و حسابداران مدیریت به عنوان یکی از اصلی‌ترین تهیه‌کنندگان اطلاعات مورد نیاز مدیریت، باید خود را با تحولات و پیشرفت‌های پیرامون، همگام نمایند. یکی از این حوزه‌ها، حوزه علم و فناوری است که دائم در حال پیشرفت است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی، بر مبنای روش جم...

چکیده خاورمیانه یکی از مهم‌ترین مناطق جهان است که تروریسم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای امنیتی، به میزان زیادی آینده این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. هرچند، دولت‌ها برای مقابله با تروریسم در عرصه بین‌المللی، راهبردهای مختلفی را اتخاذ کرده‌اند؛ اما هیچ­کدام از این راهبردها تاکنون نتوانسته است مشکل تروریسم در این منطقه را در عرصه بین‌المللی حل و فصل کند. این مقاله با به...