شناسایی و دسته‌بندی موانع و چالش‌های پیاده‌سازی برنامۀ راهبردی منابع انسانی در شرکت برق منطقه‌ای خراسان به روش کیو

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی راهبرد‌های منابع‌انسانی در شرکت برق منطقه‌ای خراسان و دسته‌بندی این چالش‌هاست. در انجام این پژوهش، از روش کیو به­عنوان یکی از روش‌های آمیختة اکتشافی استفاده شد. شرکت‌کنندگان این پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای خراسان بودند. با ایجاد فضای گفتمان، ارزیابی و جمع‌بندی فضای گفتمان انجام شد و با استفاده از نظرهای خبرگان، عبارت­های کیو انتخاب شدند. بعد از مرتب‌سازی عبارت­ها و تکمیل پرسشنامة کیو به­وسیلة شرکت‌کنندگان، داده‌ها با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که می­توان دوازده الگوی ذهنی متمایز را در میان شرکت‌کنندگان تحقیق در مورد چالش‌های پیاده‌سازی راهبرد‌های منابع انسانی در شرکت مورد مطالعه، شناسایی کرد. سپس راهکارهایی مانند «اولویت‌دهی به برنامه‌ریزی منابع انسانی نسبت به برنامه‌ریزی منابع غیر انسانی» پیشنهاد شد تا شرکت بتواند در پیاده‌سازی راهبرد‌های منابع انسانی از این پیشنهادها استفاده کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های پیاده سازی برنامۀ راهبردی منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای خراسان به روش کیو

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی چالش های پیاده سازی راهبرد های منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای خراسان و دسته بندی این چالش هاست. در انجام این پژوهش، از روش کیو به­عنوان یکی از روش های آمیختة اکتشافی استفاده شد. شرکت کنندگان این پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای خراسان بودند. با ایجاد فضای گفتمان، ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان انجام شد و با استفاده از نظرهای خبرگان، عبارت­های کیو ان...

متن کامل

شناسایی و دسته بندی موانع و چالشهای پیاده سازی برنامه استراتژیک منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای خراسان براساس روش شناسی کیو

هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع پیاده سازی برنامه استراتژیک منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای خراسان و دسته بندی این موانع بود. وجود چالش هایی همچون توزیع نامناسب خدمات رفاهی، عدم ارتباط معنادار بین حقوق و مزایا با عملکرد پرسنل، بزرگ بودن سازمان، احساس وجود تبعیض میان کارکنان، اعمال قوانین از طرف دولت، پیشرفت فناوری و تکنولوژی، مقاومت پرسنل قدیمی با تغییرات فناوری در سازمان، عدم شفافیت کار...

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

طراحی و تبیین مدل مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت برق مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان

هدف اصلی این تحقیق طراحی و اعتبارسنجی مدل فعالیت های مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت برق ایرانبود. براین اساس و دستیابیبهاینمهم در اینمطالعهبه بررسیدیدگاههایمدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای خراسان(به عنوان قلمرو مکانی مورد مطالعه) دربارهفعالیت ها و ابعاد مدیریت راهبردی منابع انسانی با دو رویکرد کیفی و کمی پرداخته شد. نمونه پژوهش مدیران و کارشناسان مطلع از موضوع در شرکت برق منطقه ای خراس...

مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک ابزار تحول در بهره‌وری سازمان (ارائه مدل به روش کیو)

در دهه‌های گذشته، فناوری، تاثیر چشم‌گیری بر فرآیندها و عملکردهای مدیریت منابع انسانی داشته است. برای مثال، فناوری، خصوصا اینترنت، کمک کرده است تا بسیاری از فرآیندهای منابع انسانی با بهر‌ه‌وری بالاتری طی شود. سیستم‌های جدید متخصصان منابع انسانی را قادر ساخته تا خدمات بهتری برای ذینفعان سازمان خود فراهم کنند، مدیریت منابع انسانی الکترونیک[1] بهترین مصداق این نوع از سیستم‌هاست، کاربرد آن در عصر حا...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 1

صفحات  89- 109

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023