× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نظام اطلاعاتی حسابداری مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش سلسله‌مراتبی

نویسندگان

  • جواد معصومی دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران
  • جواد پویان راد کارشناس‌ارشد حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه: بخش­های مختلف هر سازمان، به منظور اثربخشی و کارآیی، نیازمند کنترل­های اقتضایی مرتبط به خود است. از جمله این کنترل‌ها استفاده از نظام اطلاعاتی حسابداری است که می‌تواند در تعامل حرفه‌­ای حسابداران با مدیران در فرایند تصمیم‌گیری مدیران مؤثر واقع شود. بنابراین، شناخت متقابل کارکردها و انتظارهای کارکنان حسابداری و مدیران سطوح مختلف از یکدیگر در راستای تحقق هدف‌های سازمان مفید بوده و ارزش افزوده ایجاد می‌کند. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، توصیفی-پیمایشی است. جامعه­آماری پژوهش شامل رئیس دانشگاه، معاونان دانشگاه، مدیر مالی، معاونان مدیر مالی، رؤسای واحدهای تابعه و کارشناسان مسئول مالی در ادارات و واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تعداد 133 نفر ­است. در این پژوهش عوامل پیش­زمینه­ای مؤثر بر اساس پژوهش‌های پیشین، شناسایی و با استفاده از نظر گروه خبرگان به تعداد 62 عامل در قالب 8 شاخص انتخاب شد. سپس، ابزار پرسش‌نامه برای مقایسه­­ زوجی شاخص­ها به روش تحلیل سسله‌مراتبی طراحی و اجرا شد. یافته‌ها: از نظر آزمودنی‌ها شاخص­های «کیفیت اطلاعات و گزارش­ها» و «بهبود مستمر اطلاعات و گزارش­ها» نسبت به سایر شاخص‌ها اهمیت بیشتری دارد و شاخص­های «کفایت نظام اطلاعاتی حسابداری در برآورده‌­کردن نیازهای اطلاعاتی مدیران» و «آگاهی مدیران از نقش و قابلیت­های نظام اطلاعاتی حسابداری» نسبت به سایر شاخص‌ها اهمیت کم‌تری دارد. نتیجه‌گیری:  شاخص‌های «کیفیت اطلاعات و گزارش‌ها» و «بهبود مستمر اطلاعات و گزارش‌ها» نقاط قوت نظام اطلاعاتی حسابداری دانشگاه است که نیازمند نظارت مستمر بر تهیه اطلاعات و گزارش‌ها بوده و به دلیل ماهیت فعالیت‌های پزشکی با پیچیدگی قابل‌توجه همراه است. هم‌چنین، شاخص‌های «کفایت نظام اطلاعاتی حسابداری در برآورده‌کردن نیازهای اطلاعاتی مدیران» و «آگاهی مدیران از نقش و قابلیت‌های نظام اطلاعاتی حسابداری» از جمله نقاط ضعف آن است. بنابراین، ارزیابی و تقویت نظام اطلاعاتی حسابداری از طریق ایجاد کنترل‌های داخلی مربوط به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی مدیران و به‌روزرسانی اطلاعات مدیران برای آگاهی بیشتر آنان در زمینه نظام اطلاعاتی حسابداری ضرورت دارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده   مقدمه: تخصیص بهینه منابع محدود سازمانی از مهم‌ترین وظایف مدیریت به شمار می‌رود. مدیران برای انجام این مهم به اطلاعات نیاز دارند و در این میان اطلاعات و گزارش‌های مالی نقش بسزایی دارد. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام اطلاعاتی حسابداری به عنوان تأمین‌کننده اطلاعات و گزارش‌های مالی با تأکید بر نقش حسابداری تعهدی از دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است....

مقدمه: کاربران اصلی نظام اطلاعاتی حسابداری (حسابدار، حسابرس و یا مدیر) به‌منظور موفقیت در انجام وظایف خود باید از عوامل مؤثر بر طراحی نظام اطلاعاتی حسابداری و نقش آن­ها در اجرای عملیات حسابداری آگاهی داشته باشند. از این رو، در پژوهش حاضر عوامل احتمالی مؤثر بر طراحی نظام اطلاعاتی حسابداری از طریق متغیرهای روش­های حسابداری مدیریت، درجه رسمیت و ویژگی‌های اطلاعات بررسی شده است.<br ...

مقدمه: در کشور ما، برخی سازمان‌های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری حرکت کرده‌اند. از این‌رو، به نظر می‌رسد که مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی می‌تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر این اطلاعات تأثیرگذار باشد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش‌بینی و بودجه‌بندی، موجب تغییرات عمده‌ای در تخصیص منابع شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش استقرار حسابداری تعهدی در کی...

مقدمه: در کشور ما، برخی سازمان‌های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری حرکت کرده‌اند. از این‌رو، به نظر می‌رسد که مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی می‌تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر این اطلاعات تأثیرگذار باشد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیش‌بینی و بودجه‌بندی، موجب تغییرات عمده‌ای در تخصیص منابع شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش استقرار حسابداری تعهدی در کی...

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به‌صورت ترکیبی- اکتشافی متوالی و با استفاده از دو روش پیمایشی و تحلیل مضمون انجام گرفت. جامعه آماری بخش کیفی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده بهداشت بودند که از طریق مصاحبه با 26 مشارکت‌کننده صورت پذیرفت. تحلیل مضامین از طریق کدگذاری باز و محوری انجام گرفت...