شناسایی و رتبه بندی دلایل تخریب سدهای خاکی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی

نویسندگان

  • بردبار, امین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
چکیده

تخریب سدهای خاکی علت­های گوناگونی دارند که بطور کلی می­توان آن­ها را به سه گروه اصلی شکست هیدرولیکی، تخریب ناشی از نشت آب و تخریب ساختمانی، تقسیم نمود. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه­بندی دلایل تخریب سدهای خاکی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی می‌باشد. جامعه مورد پژوهش مدیران ارشد شرکت­های بهره­برداری، شرکت­های مشاور و پیمانکاران احداث سدهای خاکی می­باشند. ابتدا عوامل موثر بر تخریب سدهای خاکی با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و نیز مصاحبه با کارشناسان مورد شناسایی قرار گرفته و سپس عوامل شناسایی شده از طریق پرسشنامه و مصاحبه و با کمک تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، بر اساس فرضیه­های تحقیق، رتبه­بندی شده­اند. شاخص­های هریک از عوامل فوق نیز بروش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه­بندی شده­اند. نتایج تحقیق نشان داد که تخریب هیدرولیکی مهمترین عامل تخریب سدهای خاکی بوده و عوامل خرابی­های ناشی از نشت و خرابی­های ناشی از عوامل ساختمانی، در اولویت­های دوم و سوم قرار دارند. به منظور جلوگیری از خرابی های ناشی از نشت لازم است: 1. میزان نشت به میزان پیش بینی شده محدود شود. 2. شرایط دانه بندی و یکنواختی خاک و تراکم در حد فاصل لایه ها رعایت شود. 3. خط آزاد آب از دامنه پایین دست دور نگهداشته شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر آمادگی شهروند الکترونیکی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

در حوزه شهروندان ایرانی- اسلامی، هدف بنیادی در سند چشم انداز به صورت «تحقق جامعه مردم سالاری دینی با استفاده از فن آوری اطلاعات به منظور تسهیل و دست یابی به عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی، رشد فضایل اخلاقی و علمی شهروندان» تعریف شده است. در این مقاله با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی و دسته بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی شهروند الکترونیکی در پنج بعد زیرساخت فن آوری، زیرساخت ...

متن کامل

رتبه بندی مناطق حفاظت شده از لحاظ قابلیت اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

توسعه موفق توریسم در مناطق طبیعی، نیازمند یک سیستم ارزیابی توان اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده است. در این مطالعه، تعدادی از مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست از نظر توان اکوتوریسم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی شدند. مهمترین معیارهای موثر بر اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده، تعیین شد و یک ساختار سلسله مراتبی با توجه به این معیارها طراحی شد. نظر کارشناسان محیط طبیعی از طریق پرسشن...

متن کامل

رتبه بندی مواد معدنی کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

ذخایر معدنی ایران، از بهترین برتری‌های بالقوه کشورمان برای رشد متوازن هستند که با سرمایه‌گذاری صحیح در بهره­برداری از این منابع با ارزش، امکان کسب ارزش افزوده مناسب در بخش­های مختلف اقتصادی کشور فراهم می­شود. بنابر­این یکی از ملزومات سیاست‌گذاری مؤثر در بخش معدن، شناسایی مواد معدنی اولویت­دار برای سرمایه‌گذاری­های آینده است. در این مقاله از روش تحلیل سلسله مراتبی که در آن یک مسئله تصمیم‌گیری به...

متن کامل

پهنه بندی خطرپذیری زلزله با استفاده سیستم استنتاج فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

هدف تحقیق، ریزپهنه­بندی خطرپذیری زلزله در منطقه یک شهرداری اهواز با استفاده از دو مدل سیستم استنتاج فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی است. برای انجام تحقیق، لایه 19 معیار (تراکم جمعیت، کاربری اراضی، تراکم ساختمانی، سطح اشغال، قدمت، طبقات، اسکلت، فاصله از مراکز درمانی، مراکز آتش نشانی بیرونی، تاسیسات نظامی، نزدیکی به گسل، ایستگاه برق، مترو، گاز پرفشار و پمپ بنزین) انتخاب و در محیط ArcGIS®10....

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی بافت فرسوده شهری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی(fahp)

از مشکل های عمده ی شهرها در ایران که همیشه برنامه ریزان و مسئولان شهری را به فکر چاره اندیشی واداشته است، افت فیزیکی بخش های قدیمی و بافت های مسأله دار شهری و یا بافت های فاقد کیفیت در فضای شهری است، لذا یکی از دغدغه های اصلی مدیران و برنامه¬ریزان و طراحان شهری، برنامه ریزی، بهسازی، نوسازی و ساماندهی این قبیل بافت ها در کنار بافت های جدیدتر بوده است. لذا این مقاله سعی دارد به شناسایی و اولویت¬ب...

متن کامل

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی با استفاده از مدل الماس و تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی

در دهه هشتاد قرن بیستم میلادی به علت ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی دولت ها و سطح مطالبات شهروندی، دولت های کشورهای اروپایی به فکر تحول در سیستم مدیریت این قبیل نهادها افتادند که منجر به رویکرد مدیریت نوین بخش عمومی گردید. از این رو، شکل گیری نظام بودجه ریزی عملیاتی از زمانی آغاز گردید که پارادایم مدیریت عمومی نوین نیز مطرح و به تدریج در کشورهای اروپایی به اجرا درآمد. ویژگی اصلی مدیریت عمومی نوین،...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  61- 70

تاریخ انتشار 2016-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021