شناسایی و ردیابی ویروس موزاییک سویا در استانهای مازندران و گلستان

نویسندگان

  • غلامحسین مصاحبی
  • مجتبی محمدی
  • مینا کوهی حبیبی
  • ناهید حمزه
چکیده

در طول دو فصل زراعی 1379 و 1380، از مزارع سویای شمال کشور در استانهای مازندران و گلستان، نمونه های برگی مشکوک به ویروس موزائیک سویا (Soybean Mosaic Virus=SMV) جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری گردیدند. نمونه های بذر سویا بدست آمده از این مناطق، جهت بررسی آلودگی به SMV در گلخانه داخل گلدان کشت شدند. طیف وسیعی از علائم ویروسی در مزارع دیده شد بطوریکه تشخیص میزان آلودگی به SMV مشکل بود. برای تشخیص ویروس از میزبانهای تکثیری آن یعنی ارقام مختلف سویا و گیاهان محک آن در گلخانه استفاده گردید. از آزمونهای سرولوژیکی با بکارگیری آنتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرم پلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کلونال اختصاصی جهت شناسایی ویروس استفاده شد. در الکترون میکروسکوپی ویروس پیکره‌‌‌‌‌های رشته‌ ای و قابل‌‌انعطاف این ویروس مشاهده شد. خالص سازی ویروس طبق دو روش انجام گرفت. طی این بررسی ملاحظه گردید که این ویروس یکی از شایعترین بیماریهای ویروسی در دو استان مزبور بوده و موزائیک از معمول ترین علائم آلودگی به این ویروس می‌باشد. گسترش SMV در هر دو استان تقریباً مشابه بوده لیکن در بعضی مناطق مانند هاشم‌آباد گرگان، دشت‌ناز، نکا، بندر‌گز، جویبار و بادله در استان مازندران بیشترین میزان آلودگی وجود داشت. در آزمایشهای گلخانه‌ای، تنها 10-15 درصد بذور ایجاد گیاهچه‌‌‌‌های آلوده نمودند. آزمون وسترن بلات باند 28 کیلو دالتونی پروتئین پوششی را در ویروس خالص و نمونه های برگی آلوده ثابت کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک رگه‌ای گندم (WSMV) در مزارع غلات استان گلستان

در سال‌های اخیر، علایم بیماری‌های ویروسی شامل موزاییک مخطط، بدشکل شدن پهنک برگ و لاغری خوشه در سطح وسیعی از مزارع غلات استان گلستان مشاهده شده‌اند. به‌منظور بررسی علل این عوارض، اقدام به ردیابی ویروس موزاییک مخطط گندم (WSMV) در میزبان‌های زراعی از جمله گندم و علف‌های هرز غالب مزارع شامل سوروف (Echinochloa crus-galli)، قیاق (Sorghum halepense)، دم‌روباهی (Setaria glauca)، علف خرچنگی (Digitaria s...

متن کامل

شناسایی نرم تنان خاکزی استانهای گلستان و مازندران

هدف: شناسایی حلزونهای خاکزی به عنوان میزبانان واسط احتمالی بیماریهای انگلی منتقله به وسیله حلزون می باشد. طرح: توصیفی – مقطعی است. حیوانات: نرم تنان خاکزی است. روش کار: از کلیه مناطق استانهای گلستان و مازندران با وسائل مختلف (دست و چشم و غیر مسلح بیلچه باغبانی برداشت قسمتی از خاکروبه و الک آن) حلزون یابی به عمل آمد. صدفها را به داخل ظروف مناسب ریخته حلزونها و لیسک کشته شده را به داخل ظروف...

متن کامل

ردیابی و شناسایی ویروس موزاییک یونجه (AMV) به وسیله آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه

ویروس موزاییک یونجه (Alfalfa mosaic virus, AMV) در ایران که سبب بیماری در محصول یونجه (Medicago sativa) می‌ شود، بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیان علایم شناسایی تشخیص داده می‌شود. روش های متعددی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند که می توان به آزمون های سرولوژیک و روش‌های مولکولی اشاره کرد. آزمون نسخه برداری معکوس تکثیر هم دمای وابسته به حلقه (revers transcription loop mediated isothermal amplific...

متن کامل

ردیابی و شناسایی ویروس موزاییک یونجه (AMV) به وسیله آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه

ویروس موزاییک یونجه (Alfalfa mosaic virus, AMV) در ایران که سبب بیماری در محصول یونجه (Medicago sativa) می‌ شود، بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیان علایم شناسایی تشخیص داده می‌شود. روش های متعددی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند که می توان به آزمون های سرولوژیک و روش‌های مولکولی اشاره کرد. آزمون نسخه برداری معکوس تکثیر هم دمای وابسته به حلقه (revers transcription loop mediated isothermal amplific...

متن کامل

شناسایی نرم تنان خاکزی استانهای گلستان و مازندران

هدف: شناسایی حلزونهای خاکزی به عنوان میزبانان واسط احتمالی بیماریهای انگلی منتقله به وسیله حلزون می باشد. طرح: توصیفی – مقطعی است. حیوانات: نرم تنان خاکزی است. روش کار: از کلیه مناطق استانهای گلستان و مازندران با وسائل مختلف (دست و چشم و غیر مسلح بیلچه باغبانی برداشت قسمتی از خاکروبه و الک آن) حلزون یابی به عمل آمد. صدفها را به داخل ظروف مناسب ریخته حلزونها و لیسک کشته شده را به داخل ظروف...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 7

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023