شناسایی پست‏های بازیکنان در ایجاد حمله: تحلیل شبکه‏های تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی 2014

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناسایی پست‏های بازیکنان تیم ملی فوتبال در ایجاد حمله و تحلیل شبکه‏ های آن‌ها بود. سه مسابقة رسمی تیم ملی در جام‌جهانی تحلیل و کدگذاری شدند. پاس بین هم‏ تیمی‏ ها به‌عنوان یک معیار ارتباطی تعریف شده است.پس از هر مسابقه، یک ماتریس مجاور کلی ساخته شد. سپس، برای تحلیل به نرم‏ افزار تحلیل شبکه‏ های اجتماعی وارد شد. تحلیل شبکة بازی‏ها با استفاده از دو مقیاس درجة مرکزیت و درجةاعتبار انجام شد.مقادیر درجة مرکزیت نشان داد که مدافعانکناری، 2/12 درصد و هافبک‏ها 03/12 درصد، مشارکت بیشتریدر گردشتوپو ایجاد حملهداشتند. همچنین، مقادیر درجة اعتبار نشان داد که هافبک‏ها، 65/12 درصد و مهاجم، 90/11 درصد هدف‏های هم‏ تیمی‏ ها برای پاس‌دادن توپ طی توالی پاس بودند.این مطالعهنشان داد که چگونهمعیارهایمرکزیت شبکهمی‏توانند اطلاعات مفیدی رابرای مربیان ونیز برای مطالعةمشارکتفردیبازیکنانبرای فرایندحمله فراهم کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل مقایسه ای غرور ملی شهروندان قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی 2014

   موفقیت ها و شکست های ورزشی در مسابقات بین المللی بر غرور ملی شهروندان تاثیر می گذارند اما این رابطه کمتر مورد بررسی دقیق علمی قرار گرفته است. هدف اساسی‌ پژوهش حاضر بررسی تاثیر موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی بر غرور ملی شهروندان است. روش تحقیق پیمایش طولی است که در دو مرحله انجام شده است. جامعه آماری شهروندان 60-18 ساله شهر یاسوج هستند که 320 نفر به عنوان نمونه تع...

متن کامل

مقایسه عزت نفس شهروندان ایرانی قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی 2014

مقدمه و هدف: موفقیت ها و شکست های ورزشی در مسابقات بین المللی بر ویژگی های روانی شهروندان تاثیر می گذارند اما این رابطه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تاثیر موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی 2014 بر عزت نفس شهروندان است. روش شناسی: روش تحقیق، پیمایش از نوع طولی است که در دو مرحله انجام شده است. جامعه آماری شهروندان 60-18 ساله شهر یاسوج است که تعداد ...

متن کامل

مقایسه منتخبی از متغیرهای فیزیولوژیکی و عملکردی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی

مقدمه: اگر چه که فوتبال به صورت یک کل مطرح است اما هر یک از شاخه های آن با توجه به ماهیت این ورزش و محیطی که بازی در آن انجام می گیرد دارای نیازهای فیزیولوژیکی و عملکردی خاص خود است. هدف از این پژوهش مقایسه متغیرهای فیزیولوژیکی و حرکتی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی می باشد. مواد و روش ها: بیست و هشت بازیکن تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش ...

متن کامل

مطالعه‌ی هویت ملی در ترانه‌های حمایتی از تیم ملی فوتبال ایران

موسیقی و فوتبال بخشی هیجانی از زندگی روزمره ایرانی هستند. در این مقاله سعی شده است تا از یک سو جایگاه موسیقی در فوتبال و از سوی دیگر شناخت نقش موسیقی در فوتبال برای مخاطب ایرانی در ایجاد هویت مشترک مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نقش فوتبال در هویت ایرانی این است که در آن تباین در سلایق و ایده‌ها کم رنگ و عرق دوستی و اتحاد زیاد می‌شود. برای شناخت هویت ایرانی، آهنگ‌های سه تیپ از خوانندگان مجاز، زی...

متن کامل

بررسی میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانة بازیکنان تیم فوتبال پگاه در رقابت های لیگ حرفه ای فوتبال ایران

هدف این تحقیق، بررسی میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانة بازیکنان تیم پگاه گیلان با توجه به برخی عوامل و موقعیت ها در رقابت های لیگ حرفه ای فوتبال ایران است. بدین منظور 15 دیدار از رقابت های خانگی تیم پگاه در لیگ حرفه ای سال 84-1383 به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شد. 6 آزمونگر آشنا به فوتبال و پرخاشگری های رایج در آن با حضور در استادیوم ضمن تماشای مستقیم بازی ها، رفتارهای پرخاشگرانة بدنی و کلامی بازیکن...

متن کامل

از شناسایی استعداد تا بازی در رقابتهای تیم ملی و لیگهای حرفهای: مورد مطالعه فوتبال آلمان

هدف: هدف از انجام این تحقیق مطالعۀ مدیریت استعدادیابی کشورهای پیشرو در جهان بود. از میان این کشورها برنامه کشور آلمان به لحاظ موفقیت و روزآمدی انتخاب شد. روش‌شناسی: روش انجام این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کیفی و با رویکرد فراترکیب بود. به همین منظور، از روش 7 مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. فرآیند تحلیل داده‌ها شامل: 3 مرحلۀ کدگذاری باز، مفاهیم و مقولات و سپس، ت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 46

صفحات  91- 104

تاریخ انتشار 2018-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023