شناسایی پلاسمیدهای مشترک در بین باکتریهای ریزوبیوم با استفاده از تهیه خزانه ژن

نویسنده

  • امیر لکزیان
چکیده

جداکردن ژنوم پلاسمیدی از ژنوم کروموزومی در باکتریهای ریزوبیوم حاوی مگاپلاسیمد با روشهای معمول آزمایشگاهی بسیار مشکل است. اما با تهیه خزانه ژن و انجام تکنیک هیبریداسیون امکان جدا سازی ژنوم پلاسمیدی و مطالعه پلاسمیدهای مشترک در بین سویه‌های مختلف باکتریهای ریزوبیوم امکان پذیر می‌گردد. در این مطالعه پروفیلهای پلاسمیدی 200 سویه ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار ویسیه تهیه و سپس پروفیلهای پلاسمیدی متفاوت آنها با کاوشگرهای پلاسمیدی حاصله از خزانه ژن سویه 7131 مطالعه شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که 7 سویه ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار ویسیه جدا شده از مناطق آلوده با فاضلاب شهری با سویه 7131 دارای پلاسمید مشترک بودند. بقیه سویه‌های جدا شده از مناطق بدون آلودگی یا با آلودگی، فاقد پلاسمید مشترک بودند. بنابراین با ساخت خزانه ژن می‌توان پلاسمیدهای مشترک بین سویه‌های ریزوبیوم و نقش آنها را در سلول مطالعه کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

جمع‌آوری و شناسایی سوش‌های ریزوبیوم همزیست با شبدرهای استان خوزستان

نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان بوده که کمبود آن در خاک از عوامل اصلی محدودکننده رشد گیاهان می‌باشد. این درحالیست که در حدود 80 درصد از گاز موجود در اتمسفر گاز مولکولی نیتروژن بوده که بصورت مستقیم برای گیاهان قابل جذب نمی‌باشد. یکی از مهمترین راه‌های تثبیت نیتروژن موجود در اتمسفر از طریق برقراری همزیستی بین گیاهان تیره بقولات و باکتریهای ریزوبیوم می‌باشد. کودپاشی مراتع بخصوص...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 36  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023