شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی در چغندر قند

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی گرده افشان تتراپلویید متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی (بولتینگ) با عملکرد و کیفیت مطلوب، تعداد پنج گرده افشان تتراپلویید با یک رگه مادری نرعقیم بنام SB17 تلاقی شدند. بذر هیبرید جدید از روی پایه مادری برداشت شد. هیبرید های تولید شده به همراه چهار شاهد حساس و مقاوم مجموعاً نه رقم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با  چهار تکرار طی دو سال در شرایط کشت پاییزه در دزفول اجرا و نسبت به بیماری لکه برگی  سرکوسپورائی و ساقه روی ارزیابی شدند. مقایسه محصولی هیبریدها در کشت بهاره نیز در کرج طی دو سال انجام شد. بر اساس تجزیه واریانس مرکب دو ساله در دزفول، هیبرید SB17 * Jot18   و SB17 * B65T  به ترتیب کمترین شدت آلودگی به بیماری لکه برگی (12/3 و 93/3 در مقیاس نه گانه) و کمترین میزان ساقه روی (87/0 و75/0 درصد) را داشتند. براساس عملکرد شکر در آزمایشات دزفول، هیبریدها در سه خوشه دسته بندی شدند که دو هیبرید فوق با ارقام مونوتونا و لیلا در یک خوشه قرار گرفتند. در شرایط اقلیمی کرج نیز هیبرید SB17 * B65T دارای بیشترین عملکرد شکر (13/7 تن در هکتار) بود. به این ترتیب به نظر می رسد می توان از گرده افشان تتراپلوئید B65T  در برنامه های اصلاحی به منظور تهیه رقم متحمل به بیماری لکه گرد برگ و ساقه روی مناسب کشت پائیزه بهره برد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکنش ارقام چغندر قند به جدایه های قارچ عامل بیماری لکه گرد برگ

تعداد 24 جدایه Cercosporabeticolaاز چهار استان خوزستان، اردبیل، گلستان و مازندران جمع آوری و خالص سازی گردید و از هر استان یک جدایه به عنوان نماینده انتخاب شد. پس از بهینه سازی تولید اسپور روی محیط های کشت مختلف، تنوع بیماریزایی جدایه های منتخب روی پنج رقم با درجات مختلف مقاومت در شرایط گلخانه مطالعه گردید. به این منظور، گیاهان چهار ماهه با بیمارگر مایه زنی شدند. در هر تک بوته چهار برگ بالغ و ه...

متن کامل

غربال لاین های اوتایپ چغندر قند از نظر مقاومت به بیماری لکه گرد برگ در شرایط درون شیشه و مزرعه

تعداد 47 لاین اوتایپ منوژرم چغندر قند به همراه دو شاهد حساس داخلی تحت شماره های 26091 و 26381 و دو شاهد مقاوم داخلی و خارجی به نام های کهریز-91 وHM1990 با استفاده از تکنیک ارزیابی مقاومت در قطعات جدا شده برگ از نظر مقاومت به بیماری لکه برگی سرکوسپورائی در شرایط درون شیشه ارزیابی شدند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد که در هر تکرار برای هر ژنوتیپ تعداد 10 قطعه جدا شده برگ مت...

متن کامل

ارزیابی مقاومت لاینهای S1 گرده افشان چغندر قند نسبت به بیماری پوسیدگی ذغالی ریشه

 مقاومت 16 لاین گرده افشان (S1)حاصل از دو توده مقاوم به ریزوکتونیا و خشکی، شش رقم تجارتی و یک جمعیت گرده افشان باز (SB19) در برابر جدایه ای با بیماریزایی بالا از بیمارگر Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidعامل بیماری پوسیدگی ذغالی چغندر قنددر شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی مقاومت ارقام و لاینها در آزمایشهای جداگانه انجام شد. از خلال دندان آغشته به قارچ به عنوان مایه تلیقح استفاده...

متن کامل

غربال لاین های اوتایپ چغندر قند از نظر مقاومت به بیماری لکه گرد برگ در شرایط درون شیشه و مزرعه

تعداد 47 لاین اوتایپ منوژرم چغندر قند به همراه دو شاهد حساس داخلی تحت شماره های 26091 و 26381 و دو شاهد مقاوم داخلی و خارجی به نام های کهریز-91 وhm1990 با استفاده از تکنیک ارزیابی مقاومت در قطعات جدا شده برگ از نظر مقاومت به بیماری لکه برگی سرکوسپورائی در شرایط درون شیشه ارزیابی شدند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد که در هر تکرار برای هر ژنوتیپ تعداد 10 قطعه جدا شده برگ مت...

متن کامل

ارزیابی مقاومت لاینهای s۱ گرده افشان چغندر قند نسبت به بیماری پوسیدگی ذغالی ریشه

مقاومت 16 لاین گرده افشان (s1)حاصل از دو توده مقاوم به ریزوکتونیا و خشکی، شش رقم تجارتی و یک جمعیت گرده افشان باز (sb19) در برابر جدایه ای با بیماریزایی بالا از بیمارگر macrophomina phaseolina (tassi) goidعامل بیماری پوسیدگی ذغالی چغندر قنددر شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی مقاومت ارقام و لاینها در آزمایشهای جداگانه انجام شد. از خلال دندان آغشته به قارچ به عنوان مایه تلیقح استفاده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 30  شماره 2

صفحات  126- 117

تاریخ انتشار 2014-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021