× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار

نویسنده

چکیده

شهود در آموزش ریاضیات، چالش یا هنجار چکیده. در این مقاله، ریاضیات قرن هیجدهم بررسی و با ریاضیات قرون پس از آن مقایسه می گردد. انبوه نتایج، گستردگی دستاوردها و بروز شاخه های نو در این رشته از دانش بشری از جمله وجوه تمایز ریاضیات آن دوران است، در حالی که آنچه که در قرون بعد رنگ می گیرد و قوام می یابد همانا دقت و ژرف اندیشی است. پرسشی که در این نوشتار مورد مداقه قرار می گیرد این است که با وجود کمبود مبانی منطقی در آن زمان، چنان مجموعه ی گسترده ای از نتایج چگونه به دست آمده است و در مورد درستی آنها چگونه اطمینان حاصل می شده است؟ آیا ریاضیدانان آن دوران از شیوه ی خاصی در کسب دستاورد های خویش استفاده می کرده اند؟ چه عاملی آنان آنان را در کسب نتایج یاری می کرده است؟ از بررسی ها معلوم می شود آنچه که در این میانه به ایفای نقش می پرداخته شهود است. آنگاه، اهمیت نقش معرفت شهودی درآموزش ریاضیات بررسی می گردد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

بر اساس نظر تعدادی از دانشمندان و تاریخ‌نگارانِ علم، شهود و بصیرتِ ریاضیدانان بازیگرِ اصلیِ میدانِ اکتشافِ آنان است. نمونه‌هایی از این مکتوبات را می‌توان در آثار برخی از ریاضیدانانِ بزرگ یافت. هدف این نوشتار، کنکاش بیشترِ موضوع، در آثار و اقوال ریاضیدانان و آنگاه بررسی جایگاه شهود در آموزش ریاضیات است.

غیاث‌الدین جمشید کاشانی آخرین ریاضیدان دورۀ باشکوه تمدن اسلامی است که تأثیر زیادی بر‏ آموزش ریاضیات‏، ریاضیات محاسباتی و به‌خصوص ریاضیات معماری گذاشته است. در این مقاله، روش کاشانی در محاسبۀ سینوس °1، محاسبۀ عدد π، استخراج ریشۀ nام و مقایسۀ آن با روش استوین، مسائل مرتبط با ارث مطابق شرع مقدس اسلام و قضیۀ اعداد متحابه در نوشته‌های او مورد بررسی قرار گرفته است. مهم‌ترین نکتۀ مقاله، تأکید بر نقش پ...

حمایت از شاهد، مجموعه‌ی اقدامات مالی، امنیتی، آموزشی و روان‌شناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای مشارکت بیشتر شهود در فرآیند دادرسی به کار می‌بندد. اجرای این‌گونه برنامه‌ها که در جرایم سازمان‌یافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، رویه‌ای عادی در کشورهای جهان و دادگاه‌های بین‌المللی است، در سه قالب برنامه‌های حمایتی- امنیتی، حمایتی- روان‌شناختی و برنامه...

حمایت از شاهد، مجموعه ی اقدامات مالی، امنیتی، آموزشی و روان شناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای مشارکت بیشتر شهود در فرآیند دادرسی به کار می بندد. اجرای این گونه برنامه ها که در جرایم سازمان یافته، تروریستی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی، رویه ای عادی در کشورهای جهان و دادگاه های بین المللی است، در سه قالب برنامه های حمایتی- امنیتی، حمایتی- روان شناختی و برنامه هایی در جهت مخفی ماندن هویت شهو...