شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارزیابی پوسچر به روش RULA در دندانپزشکان عمومی شیراز در سال 1389

نویسندگان

  • ایزدی, خدیجه
  • دانشمندی, هادی
  • محمدبیگی, ابوالفضل
  • چوبینه, دکتر علیرضا
چکیده

  شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارزیابی پوسچر به روش RULA در دندانپزشکان عمومی شیراز در سال 1389       دکتر علیرضا چوبینه 1- اسماعیل سلیمانی2 - هادی دانشمندی3 - ابولفضل محمدبیگی4 – خدیجه ایزدی5   1- استاد مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز   2- دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت و تغذیه   دانشگاه علوم پزشکی شیراز   3- کارشناس ارشد گروه آموزشی ارگونومی دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز   4- دانشجوی دکتری گروه آموزشی اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز   5- دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت و تغذیه   دانشگاه علوم پزشکی شیراز       چکیده   زمینه و هدف : علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی در دندانپزشکان شیوع بالایی دارد اما مطالعات نسبتاً کمی در رابطه با این حرفه انجام شده‌ است. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی و ارزیابی ریسک این اختلالات در دندانپزشکان عمومی شیراز انجام شد .   روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی پرسشنامه علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی نوردیک و پرسشنامه مربوط به ویژگیهای فردی و شغلی برای صد و شصت دندانپزشک در محل کار آنان تکمیل شدند. همچنین پوسچرهای دندانپزشکان در حین کار با استفاده از دوربین عکاسی ثبت گردید و تکراریترین پوسچرها انتخاب و با روش RULA واکاوی گردیدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 صورت گرفت.   یافته‌ها: اکثر دندانپزشکان که 139 نفر می‌باشند علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی را حداقل در یک بخش از دستگاه اسکلتی-عضلانی در طول 12 ماه گذشته گزارش کردند. شایعترین علائم به ترتیب در گردن 105 نفر معادل 6/65% ، شانه‌ها هشتاد نفر برابر 50% ، پشت 76 نفر برابر با 5/47% ، مچ دست/دست 63 نفر معادل 4/39% و کمر 55 نفر معادل 4/34% گزارش شدند. تنها تفاوت معنی‌دار میان دندانپزشکان زن و مرد در ناحیه مچ دست/دست مشاهده شد. (001/0> P )، همچنین واکاوی پوسچر نشان داد تمامی پوسچرهای دندانپزشکان در سطوح اقدام اصلاحی دو و سه قرار دارند .   نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی در دندانپزشکان شیوع بالایی دارد و سطح ریسک ابتلا به این اختلالات در آنان در حد متوسط به بالا می‌باشد .   کلید واژه‎ها: اختلالات اسکلتی - عضلانی – پوسچر – دندانپزشکان عمومی   وصول مقاله: 22/8/1390 /1383 اصلاح نهایی: 29/1/1391 پذیرش مقاله: 26/4/1391 /1385   نویسنده مسئول : مهندس اسماعیل سلیمانی، گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز   e.mail: [email protected]

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارزیابی پوسچر به روش rula در دندانپزشکان عمومی شیراز در سال ۱۳۸۹

شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و ارزیابی پوسچر به روش rula در دندانپزشکان عمومی شیراز در سال 1389       دکتر علیرضا چوبینه 1- اسماعیل سلیمانی2 - هادی دانشمندی3 - ابولفضل محمدبیگی4 – خدیجه ایزدی5   1- استاد مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز   2- دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداش...

متن کامل

ارزیابی وضعیت ارگونومیکی دندانپزشکان با روش RULA و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی

Background and Aims: The dentistry profession is one of the most injuring professions that causes most pains and hurts for dentists because of their lack of knowledge about the ergonomic position through the work. The purpose of this study was to assess the ergonomic position of dentists with RULA method in dentists of Bojnord. Materials and Methods: In this cross-sectional study, all of the B...

متن کامل

بررسی شیوع اختلالات عضلانی - اسکلتی در دندانپزشکان

سابقه و هدف: ارگونومی دانشی است که استرسها و آسیبهای وارده به انسان را در ارتباط با فعالیتهای حرفه‌ای بیان کرده و هدف عمده آن جلوگیری از بروز اختلالات وابسته به کار می‌باشد. دندانپزشکی مخصوصا شاخه عمومی آن از نظر دردهای عضلانی - اسکلتی یک حرفه پرخطر است. عادتهای غلط و نامناسب کاری آن هم به صورت تکراری از علل عمده بروز مشکلات در حرفه دندانپزشکی است. از سال 1946 تا سال 1997 چندین بررسی در مورد شی...

متن کامل

ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر حین کار دندانپزشکان یک کلینیک دندانپزشکی وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران در سال 1396

زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار یکی از دلایل اصلی از کارافتادگی شغلی در حرفه دندانپزشکی می باشد. اتخاذ وضعیت های تکراری در طولانی مدت، انجام حرکات تکراری و قرار گرفتن در وضعیت نامناسب از جمله ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر حین کار در دندانپزشکان یک کلینیک دندانپزشکی وابسته به یک ...

متن کامل

بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان عمومی قزوین در سال 1395

خلاصه: سابقه و هدف: اختلالات اسکلتی -عضلانی بیش­ترین آسیب شغلی گزارش شده در دندانپزشکان هستند. با توجه به اینکه بیماری‌هایی که دندانپزشکان در معرض ابتلا به آن قرار دارند روز به روز در حال افزایش است و با توجه به اهمیت پیشگیری از اختلالات اسکلتی در بین دندانپزشکان، مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان عمومی شهر قزوین انجام شد. مواد و روش­ها: ا...

متن کامل

ارزیابی عوامل خطر اختلالات اسکلتی عضلانی کارگران بخش مونتاژ یکی از کارخانه‌های نیشابور به روش RULA

مقدمه: اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار یکی از شایع‌ترین نوع آسیب‌های شغلی و یکی از علل اصلی از کار افتادگی کارگران است. هدف این مطالعه تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی کارگران بخش مونتاژ یکی از کارگاه‌های صنایع الکترونیک شهر نیشابور و ارزیابی وضعیت بدنی آن‌ها بود. روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی بود و بر روی 61 کارگر انجام شد. جهت بررسی شیوع اختلالا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره None

صفحات  310- 317

تاریخ انتشار 2012-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021