شیوع اختلال هماهنگی رشدی در کودکان دختر 9 تا 11 ساله شهرستان خرمبید

نویسندگان

  • زارع زاده, مهشید دانشگاه شهیدباهنر کرمان
  • صاحب الزمانی, منصور دانشگاه شهیدباهنر کرمان
چکیده مقاله:

Background: Developmental Coordination Disorder (DCD) is one of the most common disorders among school-age children that affects the motor ability in normal and healthy children and may persist through adulthood. Thus, early detection and intervention is crucial. the purpose of this  research was  determine the rate of DCD prevalence among female students with the range of 9-11 in Khorrambid city in Fars province. Method:The study was carried out as a descriptive survey for which a multi-stage systematic sampling method was adopted. Sampling method was cluster method that based on Morgan table 300 individuals (mean: high:138.7,weight:33.46) were involved. For data collection, firstly Developmental coordination disorder questionnaire was used for initial screening. Finally for a precise diagnostics of the children with developmental coordination disorder employed Bruininks-Oseretsky Test of motor proficiency-short form. The Chi-Square test at a significance level of α= 0.05 was used for statistical data analysis. Resultes:According to Developmental coordination disorder questionnaire 98 students were screened and finally 33 individual were detected by used bruininks-oseretsky test motor proficiency (short form). The rate of prevalence of the studied sample was estimated as 11.2% so that, it was 10.5%, 13.7% and 9.2% for the age of 9, 10 and 11, respectively. Conclusion:since this disorder effect on the motor skills, self-concept, self-esteem and academic skills, therefore early detection and timely treatment for this disorder feel necessary.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شیوع اختلال هماهنگی رشدی در کودکان ۳ تا ۱۱ ساله ایرانی

چکیده مقدمه: اختلال هماهنگی رشدی یک ناتوانی دراز مدت بوده و مشکلات  اجتماعی، عاطفی و تحصیلی مرتبط با آن ممکن است تا دوران نوجوانی و بزرگسالی ادامه پیدا کنند. به همین دلیل نیاز به شناسایی و مداخله های اولیه در مورد این کودکان ضروری به نظر می رسد. در این راستا هدف از این مطالعه برآورد میزان شیوع اختلال هماهنگی رشدی در کودکان 3 تا 11 ساله ایرانی بود.    مواد و روش ها:  تحقیق حاضر از نوع توصیفی و ش...

متن کامل

استانداردهای سفالومتریک نسج نرم کودکان 9 تا 11 ساله قزوین

زمینه : دوره Mixed dentition‌ از لحاظ انجام درمان های اصلاح رشد در ارتدنسی دارای اهمیت فراوان می باشد . هدف : این مطالعه به منظور تعیین استانداردهای سفالومتریک نسج نرم کودکان 9 تا 11 ساله قزوین انجام شد . مواد و روش ها : با رجوع به نگاره های N.H.P موجود ، 90 کودک دارای اکلوژن نرمال در این گروه سنی انتخاب شدند . برای هر گروه سنی به تفکیک جنس استانداردهای سفالومتریک نسج نرم نگاره N.H.P‌ که با ن...

متن کامل

تاثیر حرکت‌های منتخب ریتمیک بر هماهنگی دست – پای کودکان دختر دارای اختلال هماهنگی رشدی

زمینه و هدف: اختلال هماهنگی رشدی وقتی رخ می دهد که در رشد مهارت های حرکتی تاخیر بیافتد یا در انجام حرکات هماهنگ مشکلاتی بروز کند که نتیجه آن عدم توانایی انجام وظایف روزمره است. این مطالعه با هدف بررسی اثر یک دوره حرکت های منتخب ریتمیک بر هماهنگی دست و پای کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی انجام شد. روش بررسی: در این تحقیق نیمه تجریی ابتدا توسط غربالگری از طریق پرسشنامه رشدی ویلسون و سیاهه مشاهد...

متن کامل

بررسی همبستگی بین تبحر حرکتی با عملکرد اجرایی و کارکرد تحصیلی کودکان با اختلال هماهنگی تکاملی 7 تا 11 ساله

مقدمه و اهداف اختلال هماهنگی تکاملی (DCD) یک نقص جدی در تکامل هماهنگی حرکتی می باشد. این اختلال به طور جدی دستاوردهای تحصیلی و فعالیت های روزمره زندگی را متاثر می کند. هدف تحقیق حاضر بررسی همبستگی بین تبحر حرکتی با عملکرد اجرایی و کارکرد تحصیلی کودکان با اختلال هماهنگی تکاملی 7 تا 11 ساله استان ایلام می باشد. مواد و روش ها پژوهش حاضر بر اساس مطالعه توصیفی-تحلیلی می اشد. جامعه مورد پژوهش شامل کل...

متن کامل

اثر مداخله تمرین بدنی بر تبحر حرکتی پسران 7 تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی

مقدمه و هدف: اختلال هماهنگی رشدی برای توصیف کودکانی به‌کار می‌رود که بدون وجود بیماری عصبی و یا مشکل پزشکی خاص، مشکلاتی در هماهنگی دارند. در این مطالعه به منظور ایجاد یک پرتکل حرکتی برای بهبود عملکرد حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی، اثر بخشی برخی تمرین‌های بدنی بر بهبود تبحر حرکتی این کودکان بررسی شده است. روش شناسی: این تحقیق به روش تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شده است. تعداد 25 ک...

متن کامل

یادگیری کنترل حرکتی پیش‌بینانه در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی یادگیری کنترل حرکتی پیش‌بینانه در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی درمقایسه با کودکان عادی بود. بدین‌منظور، از بین دانش‌آموزان پسر 12ـ7 سالۀ شهر تبریز، 12 کودک با اختلال هماهنگی رشدی با استفاده از آزمون‌های "پرسش‌نامۀ اختلال هماهنگی رشدی والدین"، "سیاهۀ مشاهدۀ حرکتی معلمان" و "آزمون برونیکز اوزرتسکی" و نیز 12 کودک عادی همتا از نظر هوشی و سن تقویمی به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 137

صفحات  27- 33

تاریخ انتشار 2016-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023