شیوع ضایعات دهانی بیماران مبتلا به HIV/AIDS شهر رشت 1392

نویسندگان

  • اسدپور, نازنین دندانپزشک
  • رضوانی, سید محمود مرکز بهداشت استان گیلان
  • لیلی, احسان کاظم نژاد دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده

  Background and Aims: AIDS-associated oral lesions are important, in terms of diagnostic-prognostic role and monitoring patients moreover some of them may reduce patient’s quality of life. The aim of this study was to determine the prevalence of oral lesions in HIV patients.   Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out among a total of 62 HIV+ patients who attended a counseling and treatment center in Rasht. Demographic information, drugs and laboratory status were extracted from patients’ files. Data were analyzed using univariate and multivariate logistic regressions with multiple linear regressions.   Results: From 62 cases, 50 were male and 12 female and the mean age was 40.5±11.3 years. 59 patients had oral lesions including periodontal disease (95%). The most prevalent oral lesions included: periodontitis (67.7%), oral candidiasis (41.9%) of erythematous (35.4%) and pseudomembranous types (6.45%) and angular cheilitis (12.9%). Patients with removable denture presented a higher rate of erythematous candidiasis and angular cheilitis (P=0.001). In this study, periodontal diseases were rosed by the post-diagnosis years (P=0.024) and the antiretroviral medications (P=0.002). Patients on the prophylactic medications (P=0.043) were less likely to have erythematous candidiasis age may caused angular cheilitis (P=0.041). Pseudomembranous candidiasis was inversely correlated with CD4 + L levels (P=0.052).   Conclusion: The majority of the cases in this study were IV drug user males within the 4th decade of life. Although oral lesions were not common, but the dental and periodontal statuses exhibited poor oral hygiene which need more attention.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شیوع ضایعات دهانی بیماران مبتلا به hiv/aids شهر رشت ۱۳۹۲

زمینه و هدف: ضایعات دهانی مرتبط با ایدز (aids) از حیث شیوع، دارا بودن ارزش تشخیصی، تعیین پروگنوز فرد و نیز مانیتور کردن وضعیت ایمنی بیمار از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند، همچنین در کیفیت زندگی بیمار نقش مهمی دارند. هدف از این مطالعه بررسی ضایعات دهانی بیماران مبتلا به ویروس hiv بود.   روش بررسی: این مطالعه توصیفی - مقطعی جهت بررسی مشکلات دهانی در بیماران مبتلا به hiv مراجعه کننده به مرکز مشاور...

متن کامل

بررسی کلینیکی شیوع ضایعات دهانی در بیماران مبتلا به عفونت HIV مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و یک مطب خصوصی در شهر تهران (81-1380)

سابقه و هدف: پس از گذشت دو دهه از بروز سندرم نقص ایمنی (HIV) اپیدمیولوژی آن دائما در حال تغییر است. اگر چه این بیماری از شمال آمریکا و اروپای شرقی و آفریقا شروع شد اما امروزه در تمام دنیا گسترش یافته است. هدف از این تحقیق تعیین کلینیکی شیوع ضایعات دهانی در مبتلایان به عفونت HIV در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و یک مطب خصوصی در شهر تهران بود.مواد و روشها: تحقیق به روش توصیفی بر ر...

متن کامل

فراوانی ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به دیابت در شهر اراک: 1392

زمینه: دیابت شایع‌ترین بیماری اندوکرین است که با هیپرگلیسمی مشخص می‌شود. درگیری چشمی، کلیوی، عروقی و عصبی از عوارض‌ این بیماری محسوب می‌شود. علایم پوستی نیز در حدود دو سوم بیماران دیده شده و از آنجا که این ضایعات می‌تواند بر کیفیت زندگی فردی و اجتماعی بیماران اثرات منفی به‌جا گذارد هم برای بیمار و هم پزشک بسیار مسئله ساز است. پاتوژنژ دقیق آن هنوز مشخص نشده است. هدف از انجام این مطالعه تعیین فرا...

متن کامل

شیوع آنتی‌بادی‌های ضد سایتومگالو ویروس انسانی در بیماران مبتلا به AIDS/ HIV استان کردستان در سال 1394

Background : Cytomegalovirus (CMV) infection is one of the most common causes of death in people with immune deficiency diseases such as: organ or tissue recipients, patients with HIV/AIDS and newborn infants. The aim of this study was to determine the prevalence of anti-CMV antibodies in patients with HIV/AIDS in the Kurdistan province. Materials and Methods: This cross-sectional study carr...

متن کامل

بررسی کلینیکی شیوع ضایعات دهانی در بیماران مبتلا به عفونت hiv مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و یک مطب خصوصی در شهر تهران (۸۱-۱۳۸۰)

سابقه و هدف: پس از گذشت دو دهه از بروز سندرم نقص ایمنی (hiv) اپیدمیولوژی آن دائما در حال تغییر است. اگر چه این بیماری از شمال آمریکا و اروپای شرقی و آفریقا شروع شد اما امروزه در تمام دنیا گسترش یافته است. هدف از این تحقیق تعیین کلینیکی شیوع ضایعات دهانی در مبتلایان به عفونت hiv در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و یک مطب خصوصی در شهر تهران بود.مواد و روشها: تحقیق به روش توصیفی بر ر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره None

صفحات  196- 207

تاریخ انتشار 2014-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021