شیوع عفونت هپاتیت C در دندانپزشکان شهر یزد  و سنجش آگاهی آنها در مورد انواع هپاتیت

نویسندگان

  • بهناز, فاطمه
  • بهناز, محمدعلی
  • محمدزاده, محمود
چکیده

Statement of Problem: Hepatitis C is a relatively common infection which can be transmitted through accidental inoculation consequently dentists are highly at the risk of exposure to this virus.Purpose: The aim of this study was to determine prevalence of Hepatitis C among the dentists of Yazd and to evaluate their knowledge about the existing ways for the transmission and prevention of this infection.Materials and Methods: In this descriptive- analytic study which was performed periodically (2002), the sera of all dentists practicing in Yazd were tested (104 samples) in the laboratory of Yazd blood transfusion organization initially by 1st generation of Elisa for Anti HCV followed by Riba on positive samples to confirm the results. Meanwhile a questionnaire assessing their knowledge about hepatitis was completed the by the dentists. Data were analyzed by ANOVA and t test.Results: None of the one hundred and four samples of sera were positive for Anti HCV. Mean score of their knowledge was 14.80 (of 20). The knowledge of 92.1% of them was at moderate to high level. No significant difference was observed between Yazd's dentists knowledge about hepatitis C in different age, gender and length of professional experience groups.Conclusion: According to this study, the absence of HCV among the dentists of Yazd is mainly attributed to the low prevalence of HCV infection among general population, though it can also be an indicative of the knowledge and excellent performance of the dentists to prevent the transmission of infection through blood and saliva.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شیوع عفونت هپاتیت c در دندانپزشکان شهر یزد  و سنجش آگاهی آنها در مورد انواع هپاتیت

بیان مسأله: هپاتیت c عفونت نسبتاً شایعی است که یکی از راههای انتقال آن ورود اتفاقی سوزن آلوده می باشد و دندانپزشکان از این نظر پیوسته در معرض خطر می باشند. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع هپاتیت c و سنجش آگاهی دندانپزشکان شهر یزد در مورد انتقال و پیشگیری از بیماری هپاتیت انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی (1381) انجام شد، از تمامی دندانپزشکان شاغل در شهر یزد نمو...

متن کامل

شیوع عفونت هم‌زمان هپاتیت B با هپاتیت C و هپاتیت D در استان گلستان

زمینه و هدف : عفونت هپاتیت B یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشتی در جهان به شمار می‌رود. این مطالعه به منظور تعیین سرولوژیک آلودگی هم‌زمان HCV و HDV در افراد آلوده به HBV (HbsAg مثبت) در استان گلستان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی مبتنی بر جمعیت روی 1850 نفر در استان گلستان طی سال 1383 انجام شد. 164 نفر (9درصد) از افراد جامعه HBsAg مثبت شدند که 139 نفر از این افراد از نظر ابتلا به HDV ...

متن کامل

شیوع هپاتیت B، C و HIV در زندانیان شهر بیرجند

Background and Aim: HBV (hepatitis B virus), HCV (hepatitis C virus) and HIV (human immunodeficiency virus) are among important infectious agents in prisoners. Intravenous addicts in prisons are one of the high risk groups and are more susceptible to such viral infections. There are many reports suggesting that prevalence of HBV, HCV and HIV is higher in prisoners. The present study was carried...

متن کامل

شیوع عفونت هم زمان هپاتیت b با هپاتیت c و هپاتیت d در استان گلستان

زمینه و هدف : عفونت هپاتیت b یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی در جهان به شمار می رود. این مطالعه به منظور تعیین سرولوژیک آلودگی هم زمان hcv و hdv در افراد آلوده به hbv (hbsag مثبت) در استان گلستان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی مبتنی بر جمعیت روی 1850 نفر در استان گلستان طی سال 1383 انجام شد. 164 نفر (9درصد) از افراد جامعه hbsag مثبت شدند که 139 نفر از این افراد از نظر ابتلا به hdv ...

متن کامل

بررسی شیوع هپاتیت B، C و عفونت HIV در بیماران تالاسمی و هموفیلی استان یزد سال 1382

  چکید ه   سابقه و هدف   بیماران بتا تالاسمی و هموفیلی به‌دلیل نیاز به تزریق خون، در معرض تماس با خون هزاران اهداکننده قرار گرفته و مستعد ابتلا به بیماری‌های منتقله از راه خون می‌باشند. در مناطق مختلف دنیا و ایران آمار متفاوتی از شیوع آلودگی HIV و هپاتیت‌های B و C در بیماران تالاسمی و هموفیلی گزارش شده‌ است. بررسی فعلی با هدف تعیین شیوع هپاتیت‌های B ، C و عفونت HIV در بیماران هموفیلی و تالاسمی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره None

صفحات  55- 59

تاریخ انتشار 2004-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021