شیوه‌های تدریس معلمان با تأکید بر مهارت‌های تفکرانتقادی

نویسنده

  • حسین کریمیان استادیارگروه علوم تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش بررسیشیوه‌های تدریس معلمان با تأکید بر رشد مهارت‌های تفکرانتقادی در دروس‌ هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی است.    روش‌: روش تحقیق از نظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات، آمیخته (کمی – کیفی) می‌باشد. جامعه‌آماری، کلیه کلاس‌های دروس هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی استان قم در سال تحصیلی 1395بود. نمونه آماری شامل (50) کلاس (از هر پایه تحصیلی ده کلاس) که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار پژوهش، چک لیست محقق‌ساخته مشاهده تدریس معلمان حاوی بیست مؤلفه بر مبنای مهارت‌های تفکر انتقادی (تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و توضیح) بود که روایی صوری آن توسط متخصصین مورد تأیید قرارگرفت و پایایی آن86/. براساس آلفای کرونباخ به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، در بخش آمارتوصیفی، از جداول فراوانی درصد، نمودارهای مناسب، محاسبه‌ شاخص‌های مرکزی و پراکندگی استفاده شده و در بخش آمار استنباطی به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون (T) تک گروهی بهره گرفته شد. یافته‌ها: 1- میزان توجه به مهارت تجزیه و تحلیل در روش‌های تدریس معلمان در کل پایه‌های دوره ابتدایی در دروس هدیه‌های آسمان کمتر از میانگین است. 2- مؤلفه مهارت ترکیب در شیوه‌های تدریس معلمان دوره ابتدایی در دروس هدیه‌های آسمان پایین‌تر از میانگین است. 3- میانگین مهارت ارزشیابی در روش‌های تدریس معلمان در کل پایه‌های دوره ابتدایی در دروس هدیه‌های آسمان کمتر از میانگین است. 4- میانگین مهارت توضیح در شیوه‌های تدریس معلمان در کل پایه‌های دوره ابتدایی در دروس هدیه‌های آسمان گر چه نسبت به مؤلفه‌‌های دیگر در سطح بالاتری است ولی در مجموع پایین‌تر از میانگین است. 5- در کل توجه به مؤلفه‌‌های مهارت‌های تفکرانتقادی در دروس هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی توجه چندانی نگردیده است. نتیجه پژوهش نشان داد که؛ شکل‌گیری تفکر انتقادی در دانش‌آموزان مستلزم تغییر رویکرد معلمان در روش‌های تدریس است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از تحقیق بررسی جایگاه تفکر انتقادی در شیوه‌های تدریس معلمان در دروس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی است. روش تحقیق کیفی بوده و جامعه‌آماری، کل کلاس‌های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی استان قم در درس مطالعات اجتماعی است. نمونه آماری شامل (40) کلاس (از هر پایه تحصیلی ده کلاس) که به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار پژوهش، چک‌لیست محقق ساخته مشاهده تدریس معلمان حاوی بیست مؤلفه بر مبنای مهارت‌های...

اهداف: آناتومی از پایه‌های اساسی دانش پزشکی و آموزش آن برای دانشجویان رشته‌های مختلف پزشکی، ضروری است. ارتقای کیفیت این درس جز با شناخت دقیق ارکان آن میسر نخواهد بود. این مطالعه با هدف یافتن بهترین شیوه آموزشی و مهم‌ترین عوامل موثر بر یادگیری آناتومی از دیدگاه دانشجویان انجام شد. روش‌ها: این مطالعه توصیفی در دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته رشته‌های پیراپزشکی ورودی سال‌های 88-1387 دانشگاه علوم پز...

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین میزان برخورداری معلمان مدارس هوشمند از مهارت­های موردنیاز تدریس با استفاده از فاوا بود. روش: این پژوهش با روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه‌ آماری شامل کلیة معلمان مدارس هوشمند شهر چایپاره بود که از بین آن‌ها 154 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة محقق‌ساخته 25 سؤالی استفاده شد. روایی صوری و محتوایی...

Studies show that residents play an important role in teaching medical students and as there is a large number of contact hours among them, they are assumed as the leaders of educational team. So developing teaching skills, being familiar with innovative teaching methods, knowing how to increase the educational efficacy, providing teaching objectives and educational spiral are the n...

  اهداف: استرس و اضطراب معلمان، بر عملکرد شغلی آنان تاثیرگذار است و به عملکرد ضعیف، غیبت، فرسودگی و افسردگی آنان منجر خواهد شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر اضطراب معلم بر کیفیت تدریس در کلاس درس انجام شد.   روش‌ها: این پژوهش توصیفی- علّی مقایسه‌ای روی تمامی معلمان زن و مرد دوره متوسطه شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 90-1389 انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل 30 معلم مرد و زن دوره متوسطه و تعداد 300 ...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود