شیوه‌های درست و کارآمد آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی به دانشجویان در راستای کاهش آسیب‌‌های زندگی

نویسندگان

  • رضا نوروز زاده استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهزان، ایران
  • زینب عظیمی کارشناس ارشد برنامه ریز درسی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، بررسی شیوه‌های درست و کارآمد آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی به دانشجویان در راستای کاهش آسیب‌های زندگی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش را دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشکده فنی شریعتی که در سال تحصیلی1391-1390 در کلاس‌های آموزش مهارت‌های زندگی شرکت داشتند (تعداد 500 نفر) را شامل می‌شود. تعداد 217 نفر براساس جدول مورگان به‌عنوان نمونه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش: پژوهش حاضر به لحاظ روشی توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی و محتوایی آن به تأیید صاحب‌نظران رسید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 89% به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و رتبه درصدی) آزمون‌های t مستقل و t وابسته استفاده گردید. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که از میان روش­های آموزش مهارت­های زندگی و اجتماعی به دانشجویان، روش تلفیقی در اولویت اول و پس از آن روش­های الگوی ایفای نقش، بحث گروهی و حل مسأله قرار دارند. روش سخنرانی از پایین‌ترین رتبه در میان دانشجویان برخوردار است. همچنین نتایج اولویت‌بندی نوع ارائه آموزش مهارت­های زندگی و اجتماعی در میان دانشجویان بیانگر آن است که ارائه آموزش از طریق برگزاری کارگاه­های آموزشی در دانشگاه­ها و استفاده از فیلم و تئاتر به‌ترتیب با بالاترین اولویت و در مقابل ارائه آموزش مهارت­ها از طریق انتشار جزوات و بروشورها در پایین‌ترین اولویت قرار گرفته است. بر این اساس برای آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی دانشجویان بایستی شیوه و نوع ارائه آموزش‌های مهارت زندگی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد. 

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف پژوهش حاضر، بررسی شیوه های درست و کارآمد آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی به دانشجویان در راستای کاهش آسیب های زندگی (دانشکده فنی دکتر شریعتی ) می باشد.جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشکده فنی دکتر شریعتی 1390 در کلاسهای آموزش مهارت های زندگی شرکت داشتند تعداد - که در سال تحصیلی 1391 500 نفر را شامل می شود . تعداد 217 نفر بر اساس جدول مورگان به عنو...

  Background and Objective: Life Skills is central to the holistic development of learners. It is concerned with the personal, intellectual, emotional and physical development of people. The present study investigated the effects of life skills training on anxiety and aggression of newcomer students of Islamic Azad University- Ilam city in the year 2010-2011.   Materials and Methods : This Quas...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

مقدمه: هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (خودآگاهی، تصمیم‌گیری و حل مسئله، روش‌های مقابله با استرس، روابط بین فردی و کنترل خشم) بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام نوجوان پسر و دختر بود. روش: پژوهش آزمایشی حاضر همراه با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماری پژوهش را ایتام نوجوان ‌۱۲ تا ۱۸سالۀ تحت پوشش کمیتۀ امداد امام‌خمینی در شهر اصفهان تشکیل دادند. نمونه‌گیری، با مراجعه...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر اضطراب اجتماعی و شیوه‌های مقابله با استرس نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی، تحت پوشش سازمان بهزیستی بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی دوگروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. آزمودنی‌های پژوهش حاضر را نوجوانان مضطرب اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان دره شهر تشکیل دادند. پس از اجرای اولیه سیاهه هراس اجتماعی بر روی آن‌ها، 30 نفر که دار...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ مهارت‌های زندگی اجتماعی با مؤلفه‌های آموزش سیاسی در دانشجویان است. بر اساس این، رابطۀ مؤلفه‌های مختلف مهارت‌های زندگی اجتماعی شامل خودآگاهی، ارتباط‌های انسانی، روابط میان‌فردی، تصمیم‌گیری، مشارکت و همکاری، تفکر انتقادی و شهروندی جهانی با مؤلفه‌های چهارگانۀ آموزش سیاسی یعنی دانش سیاسی، نگرش سیاسی، مهارت سیاسی و رفتار سیاسی سنجیده شده است. جامعۀ آماری پژوهش، کلیّۀ ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود