× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

صدمات ناشی از لوله گذاری طولانی مدت بر نای و حنجره

نویسندگان

  • جلال مهدیزاده,
  • روح انگیز صفی خانی,
  • مازیار مطیعی لنگرودی,

چکیده

Background: Prolonged endotracheal intubation is a growing method for supporting ventilation in patients who require intensive care. Despite considerable advancement in endotracheal intubation, this method still has some complications the most important is laryngo-tracheal injuries.                    Methods: Over a 2-year period, this retrospective study was conducted on 57 patients with history of prolonged intubation who were referred to the ENT Department of Amir Alam Hospital. For each patient, a complete evaluation including history, physical examination, and direct laryngoscopy and bronchoscopy was done under general anesthesia. Results: Fifty-seven patients (44 male mean age, 23.014.7 years) were studied. Mean intubation period was 15.88 days. The most common presenting symptom was dyspnea (62%). Head trauma was responsible for most cases of intubation (72.4%). The most common types of tracheal and laryngeal lesions were tracheal (56.9%) and subglottic (55.2%) stenosis, respectively. Mean length of tracheal stenosis was 0.810.83 cm. There was a statistically significant relationship between length of tracheal stenosis and intubation period (P=0.0001) but no relation was observed between tracheal stenosis and age, sex, and etiology of intubation (All P=NS). Among the glottic lesions, inter- arytenoids adhesion was the most common lesion (25.9%). No statistically significant relation was found between glottic and subglottic lesions and age, sex and intubation period (all P=NS). Length of stenosis and intubation period was significantly greater in tracheal/ subglottic lesions than those in glottic/ supraglottic lesions (all P=NS).Conclusion: After prolonged endotracheal intubation, laryngo-tracheal lesions had no relation with patient’s age, sex, and cause of intubation.There was direct relation between length of tracheal stenosis and intubation period. Glottic lesions were more commonly observed in head trauma patients. Lesion length and intubation period were greater in tracheal and subglottic lesions.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background and purpose: control of intraocular pressure has specific role in ophthalmic surgery but ËTT as a common access to airway in general anesthesia lead to increase in ÏÔP, so, many study have been done to evaluate an alternative access to airway such as laryngeal mask. We conducted this study to evaluate intraocular pressure changes subsequent to insertion of laryngeal mask airway and...

به نظر می رسد در صورت انجام مراقبت مناسب از لوله های تنفسی و مجاری هوایی، تنگی های بعد از لوله گذاری قابل پیشگیری باشند ولی اینمساله مورد مطالعه کافی قرار نگرفته است. هدف از مطالعه مشخص کردن راهکارهای عملی برای کاهش میزان این تنگی ها است.مطالعه در سه مرحله انجام شد. ابتدا اطلاعاتی از بخش های مراقبت ویژه در تهران و شهرستان ها در زمینه مراقبت از لوله ها و مجاری هوایی تهیه شد (گروه شاهد)، که این ا...

سابقه و هدف: کنترل فشار داخل چشمی دراعمال جراحی چشم اهمیت ویژه ای دارد، ازطرفی دیگر، لوله گذاری داخل تراشه که روش متداول دسترسی به راه هوایی در بیهوشی عمومی است، باعث افزایش قابل توجه فشار داخل چشمی می شود. به همین دلیل مطالعات بسیاری جهت روش جایگزین دسترسی به راه هوایی از جمله ماسک حنجره ای انجام شده است. در مطالعه حاضر به بررسی مقایسه ای فشار داخل چشمی در 2 روش کارگذاری لوله داخل تراشه و ماسک...

زمینه: گلودرد و سرفه از عوارض شایع و ناخوشایند بعد از بی هوشی عمومی هستند. هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر بتامتازون موضعی بر کاهش گلودرد و سرفه به دنبال بی هوشی عمومی انجام شد. مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی از سال 1378 لغایت 1379 در بیمارستان کوثر قزوین بر روی دو گروه 30 نفره از بیماران که داوطلب عمل جراحی الکتیو بودند, انجام شد. بیماران در شرایط یکسان تحت بی هوشی عمومی قرار گرفتند. در گر...

مقدمه: یکی از روشهای معمول بیهوشی جهت انجام اعمال جراحی مختلف، بیهوشی عمومی می باشد. تیوپنتال رایج ترین داروی بکار برده شده جهت القای بیهوشی داخل وریدی می باشد. استفاده از پروپوفول از زمان معرفی به عنوان یکی داروی بیهوشی، با روند رو به رشد فزاینده ای همراه بوده به طوری که در خیلی از موارد، داروی بیهوشی انتخابی شناخته شده است. هدف از این مطالعه مقایسه تغییرات فشارخون و تعداد ضربان قلب ناشی از پر...

به نظر می رسد در صورت انجام مراقبت مناسب از لوله های تنفسی و مجاری هوایی، تنگی های بعد از لوله گذاری قابل پیشگیری باشند ولی اینمساله مورد مطالعه کافی قرار نگرفته است. هدف از مطالعه مشخص کردن راهکارهای عملی برای کاهش میزان این تنگی ها است.مطالعه در سه مرحله انجام شد. ابتدا اطلاعاتی از بخش های مراقبت ویژه در تهران و شهرستان ها در زمینه مراقبت از لوله ها و مجاری هوایی تهیه شد (گروه شاهد)، که این ا...