طراحی استوار اقتصادی‌ـ آماری نمودار کنترلی: مطالعة موردی در صنعت خودرو

نویسندگان

  • عبدالستار صفایی استادیار ‌گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بابل
  • محمد اقدسی دانشیار ‌گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
چکیده

از مشکلات مهم طرح‌های رویکردهای سنتی طراحی اقتصادی‌ـ آماری نمودارهای کنترلی ناکارآمدی در مواجهه با عدم‌‏قطعیت است. عدم‌قطعیت در پارامترهای مدل‌های اقتصادی‌ـ آماری ممکن است به عدم موفقیت در شناسایی سریع تغییرات در فرایند و تحمیل هزینه‌های بیشتر به سازمان منجر شود. طرح پایش فرایند ماشین‏کاری در صنعت خودروسازی ضرورت توجه به رویکرد استوار نمودارهای کنترلی را بیشتر تبیین کرده است. تحقیق حاضر، طراحی نمودارهای کنترلی را، برای پایش مشخصه‌های کیفی فرایند، در شرایط عدم‌قطعیت، در پارامترهای هزینه و فرایند در نظر دارد. طرح استوار پیشنهادی تضمین می‌کند که نمودار کنترلی هشدار تغییرات در فرایند را، با وجود عدم‌قطعیت در پارامترهای مدل، همواره در زمانی کمتر از مقدار تعیین‌شده از سوی کاربر اعلام کند. جواب بهینة استوار به‌دست‌آمده، علاوه بر اینکه کارایی جواب را در همة تحقق‌های ممکن از بازة پارامترهای مدل ضمانت می‌کند، تسهیل‌کنندة اجرای عملی نمودارهای کنترلی است و از طریق ارتقای کیفیت خروجی‏های فرایند سبب کاهش هزینه‌های سازمان می‌شود

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی استوار اقتصادی ـ آماری نمودار کنترلی: مطالعة موردی در صنعت خودرو

از مشکلات مهم طرح های رویکردهای سنتی طراحی اقتصادی ـ آماری نمودارهای کنترلی ناکارآمدی در مواجهه با عدم ‏قطعیت است. عدم قطعیت در پارامترهای مدل های اقتصادی ـ آماری ممکن است به عدم موفقیت در شناسایی سریع تغییرات در فرایند و تحمیل هزینه های بیشتر به سازمان منجر شود. طرح پایش فرایند ماشین‏کاری در صنعت خودروسازی ضرورت توجه به رویکرد استوار نمودارهای کنترلی را بیشتر تبیین کرده است. تحقیق حاضر، طراحی ...

متن کامل

طراحی مدل بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران

این مقاله با هدف طراحی مدل یکپارچه تحقق بازاریابی پایدار صنعت خودرو ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا ابتدا ادبیات تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته و چارچوب اولیه تحقق بازاریابی پایدار طراحی گردید. سپس با استفاده از برخی از ابزارهای روش شناسی کیفی از جمله پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق با خبرگان آشنا با موضوع، مدل اولیه توسعه پیدا کرده و مدل جامع تحقق بازاریابی پایدار طراحی گردید. در آخرین گا...

متن کامل

شناسایی ابعاد کیفیت خدمات در صنعت لیزینگ خودرو (مطالعه موردی)

در حال حاضر یکی از صنایع مطرح در بازارهای داخلی کشورمان، صنعت لیزینگ  خصوصاً صنعت لیزینگ خودرو می باشد که شناسایی ابعاد کیفیت خدمات و به طبع آن سنجش رضایت مندی مشتریان به عنوان مهمترین شاخص در امر بهبود عملکرد از نیازهای حیاتی سازمانهای فعال در این صنعت به شمار می رود. تاکنون مدل های متعددی جهت تعیین ابعاد کیفیت خدمات توسط محققین و نظریه پردازان ارائه شده است که با مطالعه و بررسی پاره ای از مهمت...

متن کامل

طراحی آماری ـ اقتصادی نمودار کنترل میانگین انطباق‌پذیر با اندازه نمونه متغیر با درنظرگرفتن خطای اندازه‌گیری

نمودارهای کنترل ی کی از ابزارهای کنترل فرایند و از مهم‌ترین روش‌های تشخیص تغییرات به شمار می‌روند. در کاربرد انواع نمودارها، طراحی پارامترهای آنها شامل اندازه نمونه، فاصله نمونه‌گیری و حدود کنترل ضروری است. اما از آنجا که از نمونه‌گیری استفاده می‌شود وجود خطای اندازه‌گیری اجتناب‌ناپذیر است. یکی از روش‌های کاهش اثرات خطای اندازه‌گیری تکرار اندازه‌گیری هر کالاست. در این نوشتار برای نخستین‌بار، طر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 48  شماره 2

صفحات  229- 241

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021