طراحی الگوی تدریس مفهوم محور در درس علوم و بررسی نقش آن بر مهارتهای تفکر(خلاق ، انتقادی) دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی

نویسندگان

  • زهرا رشیدی علوم و تحقیقات تهران
  • مختار درویشی ازگله علوم و تحقیقات تهران

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر روشهای تدریس به شیوه الگوی تفکر استقرایی و سنّتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استثنایی (کم توان ذهنی) در درس علوم تجربی است. روش: این مطالعه به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه مورد مطالعه را 54 دانش آموزان دختر و پسر کم توان ذهنی پایه چهارم و پنجم مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 89- 88 تشکیل داده است. یافته ها: ...

هدف: پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر روشهای تدریس به شیوه الگوی تفکر استقرایی و سنّتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان استثنایی (کم‌توان‌ذهنی) در درس علوم تجربی است. روش: این مطالعه به شیوه نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه مورد مطالعه را 54 دانش‌آموزان دختر و پسر کم‌توان‌ذهنی پایه چهارم و پنجم مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 89- 88 تشکیل داده است. یافته‌ها: ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیدار شناختی برنامه درسی تجربه شده درس علوم پایه چهارم از منظر دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و پدیدار شناختی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانش‌آموزان پایه‌ چهارم ابتدایی می‌باشد. نمونه آماری به شیوه در دسترس انتخاب شده است. تعداد افراد نمونه جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و تشکل گروه های کانونی استفاده ش...

هدف: یادگیری تفکر انتقادی به شیوه آموزش مناسب با آن نیازمند است که از طریق آن اندیشه، کاوش، استدلال، قیاس منطقی دانش آموزان تغییر یابد. بنابراین هدف این پژوهش آن است که آیا آموزش روش کاوشگری بر تفکر انتقادی دانش آموزان مؤثر است یا خیر؟ روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ...

زمینه و اهداف: هدف از این پژوهش، تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر اساس نظریه ساختن­گرایی ویگوتسکی بر میزان تفکر انتقادی دانش­آموزان پایه­ی پنجم ابتدایی بود. روش بررسی: فرضیه­ی این پژوهش عبارت بود از: آموزش تفکر انتقادی بر اساس نظریه­ ی ساختن گرایی ویگوتسکی، باعث افزایش میزان تفکر انتقادی دانش­آموزان پایه­ی پنجم ابتدایی می­ شود.  برای بررسی این فرضیه، از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون ب...

هدف: هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 96-95 بود. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش آمیخته بوده که از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی بوده و بخش دوم، اعتباریابی الگو با اثربخشی بر درک مفاهیم و تفک...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود