طراحی الگوی رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان ایران (مطالعه موردی استان های منتخب)

نویسندگان

  • شهلا سالونه دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران.
  • پرویز ساکتی استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول).
  • کتایون پورمهدی استادیار، گروه مدیریت دولتی،واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
چکیده

رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان یک حوزه تحقیقاتی در سالهای اخیر مورد توجه دانشگاهیان و سیاست گذاران زیادی قرار گرفته است. دراین پژوهش ما به دنبال آن هستیم تا عوامل موثر بر رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان را شناسایی نماییم. این پژوهش از لحاظ ماهیت ، مبتنی بر رویکرد آمیخته کیفی – کمی و با طرح ترکیبی متوالی اکتشافی انجام شده است . در مرحله اول،با 15 نفر از خبرگان در امور بازاریابی و کسب و کار و زنان صاحب کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران؛ در 5 استان (گیلان، خراسان، مرکزی ،کرمان و کردستان ) به عنوان نمونه و به روش نیمه ساختار یافته مصاحبه شد.متون مصاحبه در سه مرحله کد گذاری( باز، محوری و انتخابی) مورد تحلیل قرار گرفت . درپایان پژوهش کیفی بر اساس مفاهیم کلیدی ، پرسشنامه ای تنظیم شد و در مرحله دوم (بخش کمی ) در نمونه ای شامل 55 واحد کسب و کار کوچک و متوسط زنان در غرب کشور به روش نمونه گیری تصادفی مورد سنجش قرار گرفت .بر اساس یافته های این مطالعه از جنبه توصیفی ابعاد مدل مفهومی از دید خبرگان و کارآفرینان مناسب بوده اند. تحلیل های مربوط به اهداف اصلی پژوهش نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل رشد کسب و کارهای زنان را تحت تاثیر قرار می دهند که شامل شایستگی های کارآفرینی ،راهبردهای رشد بازار ، شیوه های کسب و کار، نقش دولت،عوامل سیاسی و فرهنگ است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی راهبردهای رشد بازار کسب و کارهای کوچک و متوسط زنان ایرانی

بسیاری از کارآفرینان، سیاست گذاران و محققان ،رشد کسب و کار را به عنوان یک پیامد کلیدی از شرکت های جدید و جوان در نظر می گیرند. اما چرا بعضی از شرکت ها همچنان به ایجاد اشتغال و پیدا کردن راه حل های نوآورانه برای مشکلات قدیمی ادامه می دهند.در حالیکه دیگر شرکت ها کوچک باقی می مانند.درک بهتر عوامل مهم بر رشد زنان کارآفرین، به آنها برای موفقیت در کسب و کار خود کمک خواهد کرد. <span...

متن کامل

تحلیل سازوکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط قزوین)

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعة کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در استان قزوین است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ رویکرد تحقیق، کمی است. شیوة جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در استان قزوین بودند که بر اساس فرمول کوکران 93 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع...

متن کامل

ارایه‌ی الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت نفت ایران زمین)

امروزه اغلب صاحب‌نظران بر این باورند که سازمان‌ها باید به دنبال روش‌هایی مؤثر برای انتشار دانش سازمانی در میان سطوح مختلف نیروی انسانی در سراسر سازمان باشند. هم‌چنین، بایس و همکارانش معتقدند: "بعد رقابتی اصلی هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و انتقال مؤثر دانش درون سازمان است". بدین ترتیب، ضرورت شناخت و به‌کارگیری روش‌های مؤثر برای تسهیم و انتقال دانش درون سازمان و مدیریت دانش در سازمان، بیش از پیش آشکا...

متن کامل

تحلیل سازوکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط قزوین)

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعة کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان قزوین است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ رویکرد تحقیق، کمی است. شیوة جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان قزوین بودند که بر اساس فرمول کوکران 93 نفر از آن ها به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع...

متن کامل

برون‌سپاری‌‌ در کسب و کارهای کوچک و متوسط

امروزه در دنیای کسب وکار، برون‌سپاری به‌طور گسترده، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ بحث و بررسی شده و به نظر می‌رسد این روند هم‌چنان رو به افزایش است. در واقع زمانی که از برون‌سپاری صحبت می‌شود، اغلب سازمان‌های بزرگ با منابع و دانشی کلان به ذهن می‌آیند، در حالی‌که درعصر حاضر، اغلب شرکت‌ها به‌نسبت کوچک هستند. از طرف دیگر به‌رغم متداول شدن روزافزون این راهبرد، اما هم‌چنان در تحقیقات کارآفرینی کشف نشده ب...

متن کامل

بررسی اثرگذاری فرایندمدیریت دانش برکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و متوسط شرق مازندران)

هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری فرایندهای مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی است، تا از این رهیافت جایگاه کارآفرینی در طراحی الگوی مدیریت دانش برای سازمان-هایی که قصد ورود به این حوزه را دارند، مشخص شود. برای این پژوهش، از پرسش‌نامه‌ی طیف لیکرت استفاده شد، که پس از نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 213 عنوان کسب‌وکار کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی شرق مازندران بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021