طراحی الگوی روش‌های تدریس مبتنی بر توسعه آینده‌پژوهی در آموزش عالی ایران

نویسندگان

  • محمد علی نادی دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • مهدی کشاورزی دانشجوی دکترا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
چکیده

یکی از وظایف مهم آموزش عالی­، توانمندسازی دانشجویان در برابر چالش­ها، تقاضاها و نیازهای آینده است. توسعه آینده­پژوهی دانشجویان می­تواند از طریق آموزش بهبود یابد، بنابراین می­توان ادعا نمود که یکی از متغیرهای مهم، کیفیت روش­های تدریس و یادگیری است که می­تواند بر توسعه توانایی آینده­پژوهی دانشجویان تأثیرگذار باشد. هدف این پژوهش طراحی روش­های تدریس مبتنی بر توسعه آینده­پژوهی در آموزش عالی می­باشد که به شیوه کیفی و با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه­هایی نیمه ­ساختار یافته با 14نفر از متخصصان برنامه درسی و آینده­پژوهی انجام شد، برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده­ها از دو روش بازبینی مشارکت­کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت­کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده­ها با کمک نرم­افزار MAXQDA 12 در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی حاکی از 15مقوله کلی است که این مقاله یافته­های مطالعه را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: موانع، استراتژی­ها و پیامدها تحلیل کرده است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی الگوی توسعه خودکارآمدی کارآفرینانه مبتنی بر یادگیری تجربی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

هدف این تحقیق پیمایشی، طراحی الگوی توسعه خودکارآمدی کارآفرینانه مبتنی بر یادگیری تجربی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران بود. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده­های کشاورزی ایران (20518 N=) تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب  انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها...

متن کامل

طراحی الگوی توسعه سازمانی در نظام مدیریت آموزش عالی ایران

بخش نخست این مقاله به مباحث نظری در خصوص نیاز به تغییرات نرم‌افزاری در نظام مدیریت آموزش‌‌عالی ایران و مباحث توسعه سازمانی بسان راهبرد تغییری پیاپی که می‌تواند به تغییرات دلخواه و پایدار در سازمانها بینجامد، اختصاص یافته است. در بخش دوم برای طراحی الگوی فرایند توسعه سازمانی در این سیستم از ابزار ارزیابی الگوهای مدیریتی استفاده شده است. این ارزیابی بر مبنای نظرهای مدیران عالی و ارشد نظام آموزش...

متن کامل

مروری بر روش‌های تدریس و نقش آنها در توسعه مهارت‌های فراشناختی در آموزش عالی

مدل‌های آموزشی که بر مهارت‌های فراشناخت تأکید دارند، در رشد فرایندهای حل مسأله و خودتنظیمی تأثیر معناداری دارند. در پژوهش حاضر، تأثیر روش‌های تدریس (حل مسأله، بحث گروهی، پرسش و پاسخ)، بر مهارت‌های فراشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش مشتمل بر تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان است که شامل 4167 نفر بوده و نمونة آماری با...

متن کامل

الگوی رهبری مبتنی بر قدرت نرم در آموزش عالی ایران

جوزف  نای تأثیر جذابیت‌های فرهنگی و ارزشی بر تولید قدرت در رهبری را متأثر از مؤلفه‌های ارتباطات، چشم‌­انداز سیاست و هوش عاطفی محرز می‌داند. این مقاله با هدف شناخت الگوی بومی رهبری سازمانی مبتنی بر قدرت نرم در آموزش عالی ایران، تدوین شده است و با روش آمیخته و به شیوة اکتشافی با انجام‌دادن مصاحبه با خبرگان آموزش عالی و تکمیل پرسشنامه توسط پیروان، زمینة شناخت حوزه‌های تأثیرگذار بر الگوی یادشده را ...

متن کامل

طراحی و اعتباریابی الگوی تدریس مجازی باکیفیت در نظام آموزش عالی ایران

با توجه به گسترش آموزش مجازی در نظام آموزش عالی و بارز بودن اهمیتی که تدریس مجازی باکیفیت در دوره های مجازی دارد هدف از این پژوهش طراحی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی ایران بود. برای طراحی الگو از روش پژوهش توصیفی تحلیلی استفاده شد. قلمرو مطالعاتی منابع چاپی و الکترونیکی در خصوص تدریس مجازی و عناصر آن بود. به منظور اعتبار بخشی الگو از روش توصیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل متخصص...

متن کامل

سنتز پژوهی بر الگوی تدریس اثربخش در آموزش عالی

در سال­های اخیر، آموزش اثربخش به­عنوان موضوعی کلیدی در برنامه­ریزی آموزشی دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی، از طریق پژوهش­هایی گسترده موردمطالعه قرارگرفته و الگوهای نظری متنوعی نیز توسط پژوهشگران و نظریه­پردازان این حوزه ارائه‌شده است. هدف این مقاله، مطالعه نظام­مند و ارائه فراترکیبی بر الگوهای نظری و پژوهش­های صورت گرفته با تمرکز بر تدریس در نظام دانشگاهی به‌منظور خلاصه کردن، طبقه­بندی و تلفیق مق...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 32

صفحات  157- 174

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021