طراحی الگوی عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی پرستاران (مطالعه موردی : بیمارستانهای دولتی شهر ایلام)

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پرستاران عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی و سلامت را تشکیل می دهند. رضایت شغلی در قلمرو خدمات پزشکی و بیمارستانی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است، زیرا نیروی انسانی شاغل در این حوزه، سلامت جامعه را تضمین می کند. هدف این پژوهش طراحی الگوی عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی پرستاران در بیمارستانهای دولتی شهر ایلام می باشد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع تحلیل محتوا و پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهر ایلام در تابستان سال 1393 می باشد که تعداد آنها 239 نفر می باشد و نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه 148 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته رضایت شغلی مشتمل بر 53 سئوال است. روایی محتوایی پرسشنامه پس از مشورت با چند تن از صاحب نظران روش تحقیق از جمله اساتید محترم تایید گردید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 937/0 محاسبه گردید و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون های KMO و بارتلت در محیط نرم افزار spss استفاده شد. یافته های پژوهش: در این پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و در چارچوب یک تحقیق تحلیل محتوا و پیمایشی به بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران در بیمارستانهای دولتی شهر ایلام پرداخته شد و نتایج تحلیل عاملی 11 عامل موثر در رضایت شغلی پرستاران را شناسایی کرد که روی هم رفته 70.704 درصد از کل واریانس را تبیین می کند. بحث و نتیجه گیری: نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عامل های شناسایی شده عبارتند از : امکانات رفاهی و دستمزد با 32.233 درصد تبیین واریانس، گروه کاری با 8.738 درصد تبیین واریانس، علاقه و موفقیت شغلی با 6.923 درصد تبیین واریانس، نظارت و خط مشی حاکم بر محیط کار با 3.792 درصد تبیین واریانس، پیشرفت و توسعه شغلی با 3.396 درصد تبیین واریانس، تبعیض و اذیت با 3.121 درصد تبیین واریانس، استرس و فشار مرتبط با کار با 2.814 درصد تبیین واریانس، ارتباط با پزشکان با 2.708 درصد تبیین واریانس، رضایت مندی ارباب رجوع با 2.570 درصد تبیین واریانس، ماهیت کار با 2.384 درصد تبیین واریانس، ساعات و حجم کار با 2.026 درصد تبیین واریانس.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر جنسیت،رضایت شغلی،رضایت از امکانات رفاهی و وضعیت تاهل بر افسردگی پرستاران بیمارستانهای دولتی شهرستان ایلام

مقدمه : افسردگی از جمله شایعترین اختلالات روانی است که در تمام فرهنگ ها خودنمایی می کند. پرستاران از جمله گروه های شاغل هستند که در جریان بیماری های روانی قرار می گیرند و افسردگی از جمله مشکلات رایج آنهاست. هدف این مطالعه بررسی فراورانی افسردگی درپرستاران بود. مواد و روش ها :. در این مطالعه توصیفی، مقطعی به دلیل حجم پایین نمونه کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی به تعداد 117 نفر مورد ...

متن کامل

بررسی تاثیر جنسیت،رضایت شغلی،رضایت از امکانات رفاهی و وضعیت تاهل بر افسردگی پرستاران بیمارستانهای دولتی شهرستان ایلام

مقدمه : افسردگی از جمله شایعترین اختلالات روانی است که در تمام فرهنگ ها خودنمایی می کند. پرستاران از جمله گروه های شاغل هستند که در جریان بیماری های روانی قرار می گیرند و افسردگی از جمله مشکلات رایج آنهاست. هدف این مطالعه بررسی فراورانی افسردگی درپرستاران بود. مواد و روش ها :. در این مطالعه توصیفی، مقطعی به دلیل حجم پایین نمونه کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی به تعداد 117 نفر مورد برر...

متن کامل

نقش عوامل فردی موثر بر عملکرد شغلی پرستاران. مطالعه موردی: بیمارستانهای منتخب شهر تهران

Abstract Background: Nurses have a key role in health care organizations. Addressing factors affecting the nurses’ job performance is critical to success of health providing systems. The aim of this study is investigating the effect of individual factors on nurses' performance. Methods: 575 employed nurses in Tehran University of Medical Sciences’ elected hospitals were entered in...

متن کامل

رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر بیرجند

Background and Aim: Nurses with motive, high job satisfaction and commitment will utilize their ability and professional aptitude for higher productivity and quality of cares delivered to patients and community. Therefore, the present study was aimed to determine nurse’s job satisfaction in two teaching hospitals of Birjand University of Medical Sciences. Materials and Method: This study is a...

متن کامل

رابطه ویژگیهای شخصیتی واسترس شغلی با رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر یزد

بر اساس نتایج بدست آمده بین ویژگی روان نژندی وبرون گرایی با رضایت شغلی رابطه منفی ومعنی دار وجود دارد.ضریب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی و برون گرایی با استرس شغلی مثبت ومعنی دار وضریب همبستگی بین انعطاف پذیری واسترس شغلی منفی ومعنب دار بود .

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 1

صفحات  1- 10

تاریخ انتشار 2015-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022