طراحی الگوی مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه

نویسندگان

  • حسن احمدی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی (‌مقالۀ حاضر از رسالۀ دکتری این نویسنده استخراج شده است).
  • علی خالق خواه دانشیار فلسفه آموزش و پرورش گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
  • مسعود مرادی دانشیار برنامه‌ریزی درسی گروه علوم تربیتی دانشگاه زنجان
چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل بود. روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل به تعداد 2360 بود که با استفاده از فرمول کوکران 331 نفر به‌صورت نمونه‌گیری چندمرحله‌ای و طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مدیریت استعداد معلمان بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت. روایی همگرای( ( AVE سوالات پرسشنامه 80/. بدست آمد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 83/. بدست آمد. به‌منظور تحلیل داده‌های کمّی از مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزار 2 PLS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که شایسته گرایی (شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته گماری) از طریق عوامل علی مدیریت استعداد (بلوغ سازمانی و ساختار سازمانی)، راهبردهای مدیریت استعداد (آموزش کارکنان، طرح ریزی اجرای مدیریت استعداد، تمرکز زدایی)، عوامل زمینه ای (مشارکت معلمان،ساختار نظامند، امکانات آموزشی) و استقلال مدارس تاثیر مثبت و معناداری بر بالندگی سازمانی دارد. شاخص ارتباط پیش بین یا استون-گایسر نیز نشان داد که مدل ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی دوره متوسطه دوم

 هدف از اجرای این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی بود و با روش آمیخته انجام گرفت. بخش کیفی با اجرای دیکوم، شایستگی‌های معلمان شیمی، مشخص و با مصاحبه و نشست تخصصی، ابعاد و مؤلفه‌های آن تعیین شد. جامعه آماری، خبرگان آموزش شیمی به تعداد ده نفر بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند برای دیکوم انتخاب شدند. با مصاحبه و نشست تخصصی، ابعاد شایستگی، تعیین و سپس الگوی شایستگی طراحی و برای تأیید آن، پرسشن...

متن کامل

طراحی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد

هدف این پژوهش ارائه‌ی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد است. در پژوهش حاضر با انجام یک مرور نظام­مند و نقد الگوی‌های مستخرج مدیریت استعداد، یک الگوی نظری بنیادی برای سازمان‌ها با هر نوع ساختار سازمانی طراحی و ارائه می‌شود. بدین منظور، برای شناسایی و استخراج مقالات، جست­وجوی نظام­مند به دو پایگاه‌ داده­ها شامل اسکپوس (الزویر) و مؤسسه­ی علوم اطلاعات شبکه­ی علمی (تامسون روترز)، محدود بوده است. سپس...

متن کامل

طراحی الگوی مدیریت استعداد مبتنی بر نهج‌البلاغه

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی ‎تحلیل محتوا و با ماهیت اکتشافی و جهت‌گیری کاربردی انجام شده است و از جهت شیوه گردآوری داده‌ها از روش متن‌کاوی استفاده شده است. عمده‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، فیش‌برداری است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل متون مرتبط با مدیریت استعداد در کل متن نهج‌البلاغه می‌باشد. پس از مطالعۀ نهجالبلاغه، مفاهیم حاصل از آن استخراج و به هر کدام یک کد اختصاص داده...

متن کامل

طراحی مدل بهینه مدیریت استعداد

هدف این پژوهش شناخت مولفه های وضع موجود و مطلوب مدیریت استعداد و فاصله بین آنها و طراحی مدل و بهینه مدیریت استعداد در میان مدرسین دانشگاه می‌باشد. مدیریت استعداد در حقیقت به عنوان تعهد یک سازمان به استخدام، به کارگیری، حفظ و بهبود با استعدادترین و ماهرترین نیروهای کار موجود در سازمان وایجاد زمینه توان تبدیل نیرو و استعداد بالقوه به بالفعل کارکنان در هر سطح سازمان است. که بهره‌مندی از آن موجب به...

متن کامل

امکان سنجی کاربست مدیریت استعداد معلمان در مدارس متوسطه شهر تهران

چکیده این پژوهش باهدف مشخص ساختن مؤلفه های مدیریت استعداد معلمان و امکان سنجی کاربست مؤلفه های موجود آن از دیدگاه دبیران و مدیران مدارس متوسطه شهر تهران انجام شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. کلیه دبیران و مدیران مرد مدارس متوسطه نظری دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 90-89  جامعه­ی آماری را تشکیل می­دادند و جمعاً و 342 دبیر و 139 مدیر نمونه­ی آماری آن از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب...

متن کامل

نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه مدیریت دانش و نگرش به تغییر سازمانی (مطالعه موردی؛ دبیران زن دوره متوسطه)

پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه مدیریت دانش و نگرش به تغییر سازمانی انجام شد. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران زن مقطع متوسطه ناحیه 4 شیراز بود که با استفاده از شیوه تصادفی ساده190 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شد . برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش، نگرش به ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 37

صفحات  243- 266

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023