طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات

ثبت نشده
چکیده

چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص پایگاه داده بخصوصی لازم است. زبانی که این مقاله بر آن متمرکز شده کردی است و در این مقاله مراحل مختلف چگونگی طراحی اولین پایگاه داده دستنویس برای زبان کردی شرح داده شده است. از آنجا که تاکنون هیچ پایگاه داده ای مخصوص تشخیص تصویری کلمات، مربوط به زبان کردی طراحی نشده است بنابراین زمینه ای بکر و مستعد برای انجام تحقیق محسوب می گردد. همچنین با توجه به اینکه زبان کردی دارای دو رسم الخط مختلف لاتین و آرامی می باشد در این مقاله منحصرا به رسم الخط آرامی البته از نوع دستنویس آن پرداخته شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

قطعه بندی بر خط کلمات دستنویس فارسی

در این پایان نامه الگوریتمی برای قطعه بندی بر خط کلمات دستنویس فارسی ارائه می شود. منظور از قطعه بندی، یافتن قطعاتی است که بوسیله آنها بتوان کلیه کلمات را ایجاد کرد. این الگوریتم بر اساس یافتن نقاط اصلی در یک کلمه و مقایسه شیب و زوایای پاره خطهای متصل کننده این نقاط به یکدیگر، قطعه بندی را انجام می دهد. در طراحی الگوریتم از یک مجموعه تمرین با 20 کلمه و از هر کلمه 2 نمونه دستنویس افراد مختلف است...

15 صفحه اول

ارائه روشی برای استخراج کلمات کلیدی و وزن‌دهی کلمات برای بهبود طبقه‌بندی متون فارسی

Due to ever-increasing information expansion and existing huge amount of unstructured documents, usage of keywords plays a very important role in information retrieval. Because of a manually-extraction of keywords faces various challenges, their automated extraction seems inevitable. In this research, it has been tried to use a thesaurus, (a structured word-net) to automatically extract them. A...

متن کامل

تشخیص عادت های نوشتاری و استفاده از آن در سنتز کلمات در دستخط های فارسی

تولید کلمات در زبان فارسی و ساخت دستخط به کمک اتصال حروف دست نوشته، یکی از موضوعات جالب و کاربردی می باشد، به طوری که راهبردهای جدیدی را در زمینه تشخیص حروف دست نویس فارسی و همچنین تصدیق صحت دستخط افراد مختلف، مشخص می کند. در این مقاله به ساخت دستخط افراد از دستخط های قبلی آنها بر اساس اتصال حروف، پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا به کمک استخراج نقاط کنترلی حروف فارسی، برخی از عادت های ن...

متن کامل

مطالعه و بررسی روشهای بازیابی تصاویر کلمات دستنویس

در سالهای اخیر شناسایی نوری نویسه به عنوان یکی از حوزه های فعال در مبحث شناسایی الگو است. اگرچه تحقیقات بر روی کلمات دستنویس فارسی (عربی) در سالهای گذشته پیشرفت بسزایی کرده است، اما در مقایسه با کلمات لاتین جای پیشرفت دارد. البته کارهای انجام شده در این زمینه حاوی اطلاعات مفید برای بالا بردن ضریب اطمینان است. در این پایان نامه سعی بر این است که در حوزه شناسایی نوری نویسه و به خصوص کلمات دستنوی...

15 صفحه اول

نشانه‌شناسی سرودة «کلمات سبارتاکوس الأخیره»

چکیده نشانه‌شناسی علمی است که به بررسی نشانه‌های زبانی می‌پردازد، این نشانه‌ها در حقیقت ترکیبی از دو بخش صوت آوایی(دال) و معنا (مدلول) می‌باشد؛ سطح نخستین، جانب بیرونی زبان را شکل می‌دهد و سطح دیگر، القاگرِ معنا و اندیشه‌ای است که زبان در بر دارد. جستار حاضر می‌کوشد تا سرودۀ (کلمات سبارتاکوس الاخیرة) أمل دنقل شاعر معاصر مصر(1940- 1983) را بر اساس اصول نشانه‌شناسی در دو محور افقی و عمودی نقد و تح...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 17

صفحات  96- 108

تاریخ انتشار 2015-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021