طراحی ایده کمپین تبلیغاتی مناسب، برای معرفی فرش دستباف کاشان

نویسندگان

چکیده

Handmade carpet in addition to dimensions of occupation, export, and economic interests, from dimensions of art and culture, has long been a symbol of the rich culture of this land and has special celebrity worldwide. In between the important case that has been ignored is Iranian domestic market, and it seems more reasonable to first stabilize the situation in meeting domestic and get its markets and then, consider export aspects. According to information released by stakeholders of handmade carpet, lack of communication with consumers and their recognition and targeted and creative advertising and marketing is ignored in Iranian handmade carpet and Kashan handmade carpet. The main goal of this research is designing idea of the advertising campaign for introducing Kashan handmade carpet in Iranian domestic markets. So, after achieving a right model for the advertising campaign, this study using interview and documents in terms of obtained model was evaluated and information obtained through these two instruments was described to is answered the main research question (right advertising campaign for Kashan handmade carpet industry has what features). This comprehensive evaluation is with case study strategy and using the qualitative content analysis method. In results of the research was reached to create the main idea and advertising campaign strategy to introduce Kashan handmade carpet, according to market segmentation and unique benefits of this product. In this campaign target market are young people with good income and upper-middle class with female gender and characters that are interested in brand that by handmade carpets for breaking and consumption, by focusing on this fact that you are looking for softest and best price of handmade floor, buy Kashan carpets made of wool, idea for this campaign, is focus on cheap and softest carpets for underfoot that Kashan due to the coarse texture and wool is soft and is very proper due to reasonable price and in this respect it is unique as if costumers are buying the most authentic and best Iranian handmade carpet. In last of this research, is presented recommendations to future researchers in the handmade carpet industry.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Proper and rational collecting, classifying and regular reporting of financial data in a manufacturing unit requires establishing an appropriate and compiled cost accounting data system so that based on these reports, the managers of the manufacturing units can make their decisions for planning, control of production and also cost reduction. Since the hand-knitted carpet industry is a competito...

در ورود به هزاره جدید، تغییرات با شتاب زیادی درحال رخ دادن است. امروز شباهتی به دیروز ندارد و فردا از امروز متفاوت خواهد بود. بنابراین شرکتهای موفق مجبور خواهند بود به سه امر مسلّم گسترش جهانی سازی، پیشرفتهای حیرت انگیز فناوری و بروز بی نظمی در اقتصاد و تجارت به وسیله فشارهای محیطی توجه کنند. در دهه های اخیر از طراحی الگوی بازاریابی به منظور سازماندهی مسائل موجود در شبکه پیچیده عوامل تأثیرگذار د...

The handmade carpet of Iran with outstanding cultural and artistic qualities is a product that has been registered for several decades as a significant commodity in the non-oil export basket of Iran. The purpose of this research is to determine the importance of indicators for assessing promotional and promotional tools for handmade carpets and to determine the priority of tools used to introdu...

هنر- صنعت فرش دستباف از نظر اشتغالزایی و ارزآوری اهمیت بالایی دارد. اهمیت فرش دستباف در اقتصاد کشور از یک طرف و وجود رقبای خارجی قدرتمند مثل چین، هند، پاکستان و... از طرف دیگر باعث شده که کسب و حفظ مزیت رقابتی ملی در این عرصه از اولویت های مسئولین باشد. صاحبنظرانی همچون مایکل پورتر و دیگران در مسیر بدست آوردن مزیت ملی رقابتی به اهمیت فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی توجه خاص نموده اند، اما ب...

در دوران قاجاریه پس از اینکه آرامش نسبی در زمان پادشاهی فتحعلیشاه و ناصرالدین شاه قاجار برقرار شد، بستری برای تولید فرش‌های نفیس ایرانی مهیا گردید. در این عصر سیاحان اروپایی توجه تاجران و مردم اروپا و آمریکا را به فرش دستباف ایران جلب نمودند. در اواسط قرن 19م/13ق تحولی در تولید فرش دستباف در جهت تأمین نیاز بازار جهانی رخ داد و شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در تولید و تجارت فرش دستباف ایران علا...

Marketing mix is one of the most important devices that is used in marketing planning. Marketing mix refes to factors and controllable variables that Marketing managers use to satisfy target customers. Marketing scholars identify different factors for different products. In this research at first we proposed five factor model for carpet marketing mix. Then we tested and ranked these factors. Fi...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود