طراحی قرارداد انگیزشی بهینه در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر با تأکید بر ابهام‌گریزی دوطرف

نویسندگان

  • آذین شریفی دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
چکیده

یکی از مسائل مهم در تقابل میان سرمایه‌گذار خطرپذیر و کارآفرین، چالش‌های ناشی از عدم‌تقارن اطلاعاتی و ناهمسویی منافع میان آن‌هاست. از این رو هدف اصلی این پژوهش طراحی قراردادی است که علاوه بر کاهش تضاد منافع موجود بین دو طرف، بتواند انگیزشی متقابل برای هریک از آن‌ها ایجاد کند. در برخی کشورها همچون ایران، دوطرف سرمایه‌گذاری با تصمیم‌گیری در شرایط ابهام مواجه هستند. در این مطالعه ضمن ارائه‌ی مدل‌های متفاوت برای اندازه‌گیری ابهام‌گریزی و اثر سرمایه‌گذاری فعال، الگوی ریاضی بهینه برای بیشینه‌سازی سود سرمایه‌گذار خطرپذیر و کارآفرین پیشنهاد و در نهایت با به کارگیری روش کاروش - کوهن - تاکر مقادیر بهینه‌ی متغیرها تعیین شده است. نتایج نشان می‌دهد سطح تلاش کارآفرین مستقیماً بر درآمد نهایی طرح اثرگذار بوده است. همچنین، افزایش سطح توانایی کارآفرین، تلاش او را افزایش و در نهایت سود حاصل از قرارداد انگیزشی را نیز برای سرمایه‌گذار خطرپذیر افزایش می‌دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عدم تقارن اطلاعاتی در سرمایه‌گذاری خطرپذیر: تأملی در چارچوب عقد شرکت و مضاربه

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در فرایند سرمایه‌گذاری خطرپذیر، انعقاد قرارداد میان سرمایه‌گذار خطرپذیر و شرکت کارآفرین است. علت این امر نیز در ماهیت غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده همکاری و غیرملموس بودن دارایی‌های کارآفرین و عدم تقارن اطلاعاتی نزد طرفین می‌باشد و باعث شده است راهکارهای پیش‌گیرانه، انگیزشی و کنترلی گوناگونی در تدوین مفاد قرارداد به‌کار گرفته شود تا چالش‌های آتی به حداقل رسانده شود. از میا...

متن کامل

ارتباط بین کارایی سرمایه‌گذاری و خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

محیط امن برای سرمایه‌گذاری و عدم وجود تقارن اطلاعاتی از ویژگی‌های یک کسب‌وکار خوب محسوب می‌شود که در آن مدیران در جهت منافع سهام‌داران تلاش می‌کنند. در چنین محیطی مدیران تمایل دارند تا با سرمایه‌گذاری‌های بهینه ارزش شرکت را افزایش داده و از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کنند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کارایی سرمایه‌گذاری و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ب...

متن کامل

تأثیر سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر افشای سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه در شرکت‌های با عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد. در این راستا تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری حذفی انتخاب گردید. برای اندازه‌گیری افشای سرمایه اجتماعی از سه شاخص سرمایه شناختی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از شاخص هزینه تبلیغات استفاده شده است. از روش د...

متن کامل

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

عدم تقارن اطلاعاتی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر با مسائل نمایندگی و سرمایه‌گذاری ارتباط عمیقی پیدا کرده است. اعتقاد بر این است که عدم تقارن اطلاعاتی  به ناکارآیی بازار منجرمی‌شود و درنهایت، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های 80 ش...

متن کامل

عدم تقارن اطلاعاتی در سرمایه گذاری خطرپذیر: تأملی در چارچوب عقد شرکت و مضاربه

یکی از مهم ترین چالش ها در فرایند سرمایه گذاری خطرپذیر، انعقاد قرارداد میان سرمایه گذار خطرپذیر و شرکت کارآفرین است. علت این امر نیز در ماهیت غیرقابل پیش بینی بودن آینده همکاری و غیرملموس بودن دارایی های کارآفرین و عدم تقارن اطلاعاتی نزد طرفین می باشد و باعث شده است راهکارهای پیش گیرانه، انگیزشی و کنترلی گوناگونی در تدوین مفاد قرارداد به کار گرفته شود تا چالش های آتی به حداقل رسانده شود. از میا...

متن کامل

رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری

در این پژوهش ارتباط مابین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری در صورت های مالی بررسی شد. عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه موجب ایجاد هزینه های نمایندگی میشود که این امر به نوبه خود موجب افزایش بازده مورد انتظار سرمایه  گذاران میگردد. لذا ذینفعان هر شرکتی به دنیال مکانیزمی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میباشند. از طرفی محافظه کاری انگیزه و توانایی مدیران را برای دستکا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 35.1  شماره 1.2

صفحات  123- 130

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021