طراحی مدل بازاریابی رسانة اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

  • زهرا علم استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی رسانة اجتماعی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش ازنوع کیفی بود که با به‌کارگیری نظریة داده‌بنیاد انجام شد. داده‌ها ازطریق مصاحبه با 19 نفر از مدیران سطح عالی رسانه، اساتید هیئت‌علمی با گرایش بازاریابی ورزشی، مدیران بازاریابی و فناوری اطلاعات سازمان لیگ، مدیران بازاریابی و رسانة باشگاه های فوتبال و کارشناسان رسانة اجتماعی جمع‌آوری شدند که به‌صورت قضاوتی انتخاب شدند. داده‌ها طی سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در سه مرحلۀ کدگذاری، مقوله‌های اصلی و فرعی بازاریابی رسانة اجتماعی باشگاه‌ها شناسایی شدند و به یکدیگر مرتبط شدند که عبارت‌اند از: شرایط علّی (عوامل ساختاری، ماهیت فوتبال، عوامل مدیریتی، عوامل حرفه‌ای مرتبط با صنعت ورزش و عوامل مرتبط با رسانة اجتماعی)؛ شرایط زمینه‌ای (فناوری ارتباطات و اطلاعات، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل اقتصادی و عوامل مرتبط با دولت و سیاست)؛ راهبردها (اقدامات فناوری، اقدامات ساختاری، اقدامات فرهنگی و اجتماعی، اقدامات قانونی، اقدامات اقتصادی، اقدامات مرتبط با بازاریابی، اقدامات مرتبط با نیروی انسانی، اقدامات مرتبط با هواداران و اقدامات مرتبط با رسانه های اجتماعی)؛ پیامدها (پیامدهای فرهنگی و اجتماعی، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای مرتبط با بازاریابی، پیامدهای مرتبط با هواداران و پیامدهای مرتبط با رسانة اجتماعی). درنهایت نیز پارادایم کدگذاری تشریح شد و نظریة نهایی شکل گرفت. محدودیت موجود بازاریابی رسانة اجتماعی تحت‌تأثیر شرایط مختلفی اتفاق افتاده است که از وضعیت مطلوب فاصله دارد. استفاده از برخی راهبردها، امکان دستیابی به وضعیت مطلوب را فراهم می‌کند و می‌تواند تاحدودزیادی پیامدهای مطلوبی داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از انجام پژوهش، طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که به شکل میدانی صورت گرفته است. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با افراد متخصص در زمینه ارتباط با هواداران، مشاهده، بررسی ادبیات نظری و پرسشنامه گردآوری شد. جامعة آماری این تحقیق شامل هواداران فوتبال بالاتر از شانزده سال بودند. از بین 674 پرسشنامه گردآوری شده تعداد 527 نفر بنا به تع...

متن کامل

طراحی مدل نقش‌های بشارت‌دهندگان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

هدف این پژوهش، طراحی مدل نقش‌های بشارت‌دهندگان باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش توصیفی، ازنوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود که به روش میدانی اجرا شد. به‌دلیل محدودیت در دسترسی به همة هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال کشور، پژوهشگران‌ دو تیم منتخب استقلال و پرسپولیس را برگزیدند. این دو تیم از محبوب‌ترین تیم‌های حاضر در لیگ برتر هستند. جامعة آماری این پژوهش‌‌‌، هواداران دو...

متن کامل

طراحی مدل مدیریتی هویت شرکتی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران

هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریتی هویت شرکتی باشگاه­ های فوتبال لیگ برتر ایران بود. روش تحقیق آمیخته و از نوع اکتشافی متوالی بود. جامعۀ آماری تحقیق در بخش کیفی شامل استادان دانشگاهی با تخصص بازاریابی ورزش، اعضای کمیتۀ بازاریابی فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه ­های فوتبال لیگ برتر کشور و در بخش کمی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ مدیریت ورزشی دانشگاه ­های کشور بود. روش نمونه‌گیری در بخش کی...

متن کامل

شناسایی قابلیت‌های بازاریابی و کسب درآمد نیروی انسانی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران و طراحی مدل

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی قابلیت‌های بازاریابی و کسب درآمد نیروی انسانی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران و طراحی مدل آن است. روش تحقیق: این تحقیق از نوع کیفی است که از روش نظریه داده‌بنیاد و رویکرد گلیزر (1992) استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل کلیه مدیران باشگاه‌های فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی است. از روش نمونه‌گیری نظری و به‌شیوه گلوله برفی نمونه انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه ...

متن کامل

حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین؟

حمایت یکی از مهم­ترین منابع درآمدی باشگاه­ها و یکی از بهترین شیوه­های ترویج برای شرکت­های حامی است، اما امروزه، بازاریابی کمین به­عنوان خطری برای حمایت مطرح است. این پژوهش که با هدف بررسی اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران و نقش بازاریابی کمین بر آن انجام گردید، از نوع مطالعات توصیفی ـ پیمایشی می­باشد. تعداد 515 نفر از تماشاچیان لیگ برتر فوتبال به­صورت طبقه­ای تصادفی به­عنوان نمونه انتخاب ش...

متن کامل

طراحی الگوی بازاریابی ورزشی لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران

امروزه فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرات فراوان، از حالت یک ورزش ساده به یک صنعت و تجارت مبدل گشته و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه های موجود مطرح نموده است. نظر به حرفه ای بودن سازمان لیگ، یکی از مهمترین جنبه های عملکرد این سازمان یعنی عملکرد مالی مطرح می شود. امروزه لیگهای حرفه ای معتبری در جهان وجود دارد که نقش مهمی در اقتصاد کشور خود دارند و سالانه میلیون ها دلار در افزایش تولید ناخالص ملی ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 50

صفحات  125- 144

تاریخ انتشار 2018-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023