طراحی مدل درگیر شدن در ورزش، تعهد روانشناختی و وفاداری تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس

نویسندگان

چکیده مقاله:

رابطه بین درگیری ورزشی هواداران، تعهد روانشناختی، وفاداری نگرشی و رفتاری موضوعی مهم در ادبیات بازاریابی ورزشی است. به همین جهت هدف از پژوهش حاضر، تأثیر ابعاد درگیری ورزشی بر تعهد روانشناختی، وفاداری نگرشی و رفتاری در بین تماشاگران فوتبال (نمونه مورد مطالعه: تیم فوتبال پرسپولیس) است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی بود. جامعه و نمونه آماری پژوهش، هواداران کانال تلگرامی تیم فوتبال پرسپولیس بودند، که تعداد 300 نفر از اعضای کانال به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های ابعاد درگیری ورزشی از کایل و همکاران(2003)، تعهد روانشناختی از فانک و همکاران(2009)، وفاداری نگرشی از هیر و دیکسون(2008) و وفاداری رفتاری از بائر و همکاران (2008) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید و برای آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد، جذابیت(78/0)، مرکزیت(66/0) و خود ابرازی(50/0) تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد روانشناختی داشتند. همچنین تعهد روانشناختی با ضریب 81/0 بر وفاداری نگرشی و وفاداری نگرشی (84/0) بر وفاداری رفتاری تأثیر مثبت و معناداری داشتند. این تحقیق تلاشی برای توسعه دانش آکادمیک در زمینه هواداران ورزش حرفه‌ای فوتبال، و نیز بر اهمیت نظری ساختارهایی مانند درگیری ورزشی، تعهد روانشناختی، وفاداری نگرشی و رفتاری از دیدگاه تماشاچیان فوتبال تأکید داشته و به مدیران ورزشی و بازاریابی در شناخت و پیش‌بینی رفتار آتی هواداران ورزشی به ویژه هواداران و تماشاگران فوتبال کمک خواهد کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

«بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ناهنجار در میان تماشاگران فوتبال » مطالعه موردی:(تماشاگران تیم های استقلال و پرسپولیس حاضر در ورزشگاه آزادی در سال 1397)

پژوهش حاضر با عنوان«بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ناهنجار در میان تماشاگران فوتبال در ورزشگاه آزادی است. هدف از پژوهش حاضر شناخت متغیرهای تاثیر گذار بر بروز رفتارهی ناهنجار است. روش تحقیق از نوع کمی وپیمایش است. جامعه آماری؛ 100000 نفر و روش نمونه گیری از نوع تصادفی سیستماتیک است . با توجه به فرمول کوکران  حجم نمونه معادل با 400نفر تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات شامل دو گونه نخس...

متن کامل

رابطۀ جامعه پذیری سازمانی و تعهد روانشناختی بازیکنان به تیم های فوتبال اصفهان

هدف: هدف این تحقیق تعیین رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی و تعهدروانشناختی بازیکنان به تیم‌های فوتبال اصفهان بود. روش‌شناسی: روش تحقیق به لحاظ نوع توصیفی ـ همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است که جمع آوری داده‌های آن نیز به صورت پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق را کلیه بازیکنان تیم‌های لیگ برتر اصفهان و بازیکنان تیم‌های حاضر در لیگ آسیاویژن استان اصفهان تشکیل داده بودند (300 نفر)، که از این تعد...

متن کامل

ارتباط بین هویت برند با وفاداری طرفداران تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس (مطالعه موردی استان مازندران)

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین هویت برند با وفاداری طرفداران تیم‌های استقلال و پرسپولیس در استان مازندران می باشد. روش انجام تحقیق حاضراز نوع توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری آن طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس می-باشند که تعداد نمونه 385 نفر به صورت خوشه ای تصادفی در سه منطقه محلی غرب، مرکز و شرق استان انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته هویت برند که برگرفته از پرسشنامه استاندارد خدادا...

متن کامل

طراحی مدل رفتار خرید مصرف‌کننده تماشاگران لیگ فوتبال (مطالعه موردی: تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز)

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل رفتار خرید مصرف کننده تماشاگران لیگ فوتبال، مطالعه موردی تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی بود. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی می باشد و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه هواداران تیم تراکتورسازی تبریز در سال 1396 بودند. در این راستا محقق 450 پرسشنامه را در بین جامعه آماری توزیع نمود و پس از جمع‌آور...

متن کامل

سنجش سطوح مشارکت تماشاگرن لیگ برتر فوتبال ایران در قالب مدل پیوستار روانی

هدف این پژوهش، سنجش سطوح مشارکت تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران درقالب مدل پیوستار روانی بود. 842 نفر از تماشاگران 10 تیم لیگ، به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای- ‌تصادفی انتخاب شدند و مقیاس ارزیابی ابعاد مشارکت ورزشی فانک (2008) را داوطلبانه تکمیل کردند. براساس ابعاد مشارکت و درقالب این مدل، یافته‌ها نشان داد که پایین‌ترین و بالاترین سطوح مشارکت، به‌‌ترتیب مربوط به سطوح آگاهی (2 درصد) و دلبستگی (78 در...

متن کامل

تأثیر درگیری در رسانه اجتماعی اینستاگرام بر کیفیت رابطه و رفتار طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر درگیری در اینستاگرام بر کیفیت رابطه و رفتار طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس است. که با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با انتخاب تعداد 365 نفر از طرفداران تیم پرسپولیس که درصفحه اینستاگرامی این باشگاه عضویت داشتند، با روش توصیفی – همبستگی صورت پذیرفت. با بررسی پیشینه، پرسشنامه 29 سؤالی متناسب با اهداف تحقیق تدوین گردید که روایی صوری و محتوایی به تأیید کارشناسان و متخ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 1

صفحات  26- 35

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023