طراحی مدل رفتار خرید مصرف‌کننده تماشاگران لیگ فوتبال (مطالعه موردی: تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز)

نویسندگان

  • بهزاد دیوکان استادیار گروه تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق
  • شهرام نظری استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان استان تهران، پردیس شهید چمران
  • نشمین صمدی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتقاعی ایوان کی
چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل رفتار خرید مصرف کننده تماشاگران لیگ فوتبال، مطالعه موردی تماشاگران باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی بود. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی می باشد و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه هواداران تیم تراکتورسازی تبریز در سال 1396 بودند. در این راستا محقق 450 پرسشنامه را در بین جامعه آماری توزیع نمود و پس از جمع‌آوری، 416 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده‌ها و اندازه‌گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه چن و همکاران( 2014 )و بومی سازی آن استفاده شده است. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار AVE) و روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و AMOS استفاده شد در نهایت نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد تاثیر دلبستگی تیمی بر قصد خرید تماشاگران باشگاه تراکتور سازی تبریز مثبت و معنادار بود همچنین دلبستگی منجر به تبلیغات دهان به دهان و ارتقای تصویر حامی شده است و تبلیغات دهان به دهان و ارتقای تصویر حامی به نوبه ی خود بر قصد خرید تاثیر گذاشته اند به علاوه نقش میانجی تصویر حامی و تبلیغات دهان به دهان در رابطه بین دلبستگی تیمی و قصد خرید تایید گردید

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از مطالعه حاضر آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال در ایران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور تعداد 750 نفر از تماشاگران ده تیم لیگ برتر فوتبال به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مقیاس محقق‌ساخته بر اساس مطالعات مشابه، یوشیدا و جیمز (2010)، بیسکایا و همکاران (2013) بود. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 93/0 ...

متن کامل

بررسی عوامل موثر در بروز خشونت و پرخاشگری تماشاگران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز (از دیدگاه تماشاگران)

در اکثر مسابقات باشگاهی فوتبال دهه ی اخیر در ایران، رفتارهای پرخاشگرانه و به کارگیری الفاظ توهین آمیز تماشاگران در ورزشگاه ها و در زمان برگزاری مسابقات افزایش یافته است. بر اساس مشاهدات، مدارک و گزارش های مستند در برخی موارد، مصادیقی از رفتار خشونت آمیز و پرخاشگرانه ی تماشاگران و طرفداران تیم تراکتورسازی تبریز در زمان برگزاری بازی های این تیم خسارات جانی و مالی چشم گیری برای مشارکت کنندگان ورزش...

کدامیک از انواع وفاداری نگرشی یا رفتاری پیش‌بین مناسب‌تری برای رفتار خرید تماشاگران تیم تراکتورسازی است؟

هدف: امروزه یکی از عمومی­ترین راهبردهایی که توسط سازمان­ها توسعه یافته است اجرای برنامه­های وفاداری برای حفظ مشتریان می­باشد.  از این رو پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده است که کدام یک از انواع وفاداری نگرشی یا رفتاری قابلیت پیش­بینی بالاتری برای رفتار خرید تماشاگران است؟ روش­شناسی: به دلیل عدم دسترسی به پایگاه­های مربوط به کلیه تماشاگران باشگاه تراکتورسازی، تماشاگرانی که برای تماشای مسابقه­ی ا...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در لیگ برتر والیبال مطالعه موردی: تماشاگران مازندرانی

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر برحضور تماشاگران مازندرانی در لیگ برتر والیبال تدوین شده است. روش‌شناسی: این تحقیق به لحاظ شیوه گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی _پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه تماشاگران حاضر در مسابقات لیگ برتر والیبال مردان ایران در سال92-91 بین تیم کاله با تیم­های سایپا، متین­ ورامین و پیکان تشکیل دادند. تعداد361 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان ...

متن کامل

تبیین جامعه‌شناختی پدیده هولیگانیسم تماشاگران فوتبال (مورد مطالعه: تماشاگران مسابقات فوتبال شهر تهران)

خشونت طرفداران و هواداران فوتبال که هولیگانیسم (اوباشیگری) نام دارد، به‌اندازه‌ای جدی و رایج است که برای جامعه نیز معضلاتی حاد به دنبال دارد. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که:‌ چه عواملی بر هولیگانیسم در بین تماشاگران فوتبال مؤثر است و به چه میزان؟‌ و از چه مسیری؟ رویکرد پژوهش حاضر اثبات‌گرایی و روش تحقیق از نوع توصیفی – تبیینی است که در آذر ماه سال‌ 97 پس از بررسی اعتبار و قابلیت اط...

متن کامل

نقش مسئولیت اجتماعی بر رفتار تماشاگران لیگ برتر فوتبال از طریق تأثیر نقش میانجی هویت فردی

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر رفتار تماشاگران لیگ برتر فوتبال کشور از طریق نقش میانجی هویت فردی بود. نوع پژوهش، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بـوده کـه به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی تماشاگران لیگ برتر فوتبال کشور در سال 98-97 تشکیل می‌داد که از بین آنها تعداد 460 نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 27

صفحات  11- 22

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023