طراحی مدل روابط تبادل اجتماعی بین مربیان و دانشجویان ورزشکار مناطق منتخب دانشگاه‌های آزاد اسلامی

نویسندگان

  • علی زارعی دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • هاله فاضل دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش طراحی مدل روابط تبادل اجتماعی بین مربیان و دانشجویان ورزشکار در مناطق منتخب دانشگاه‌های آزاد اسلامی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی وازنوعمطالعات کاربردیبود. دانشجویان ورزشکار دانشگاه‌های آزاد اسلامی مناطق 1، 4، 16، 26 و 30 (2072 نفر) جامعةآماری پژوهش را تشکیل دادند.تعداد نمونه مطابق با جدول مورگان، 327 نفر تعیین شد که به روش دردسترس، متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامة نقش تعاملات مربی- ورزشکار در افزایش عملکرد دانشجویان ورزشکار استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ این پرسش‌نامه 947/0 به‌دست آمد. از روش‌های آمار توصیفی برای توصیف داده‌ها، از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای طبیعی‌بودن داده‌ها و برای آزمون مدل از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مدل پژوهش از برازش لازم برخوردار بود. درک از عدالت بر اعتماد اثر معنا‌داری داشت. همچنین، اثر اعتماد بر تبادل رهبر- عضو معنا‌دار بود و مشخص شد که تبادل رهبر- عضو به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با میانجی‌گری تعهد، بر عملکرد فردی آزمودنی‌ها اثر دارد؛ بنابراین، طبق نظریة تبادل اجتماعی، مربیان با جلب اعتماد دانشجویان ورزشکار می‌توانند روابط تبادلی بین خود و دانشجویان ورزشکار را استمرار دهند تا زمینة بهبود عملکرد فردی دانشجویان ورزشکار فراهم شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عملکرد بالینی مربیان پرستاری از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

  Background and Aim: The quality of clinical education as the main part of nursing education depends on many factors, including the performance of clinical nurse instructors . The aim of this study was to determine and compare the viewpoints of nurse trainers and student nurses of Bonab and Marageh Azad Islamic Universities regarding the performance of clinical nurse instructors.   Material an...

متن کامل

بررسی کیفیت روابط متقابل در شبکه ی روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

تجربه اجتماعی انسان، عمدتاً با حضور در شبکه روابط متقابل اجتماعی شکل می گیرد. این پژوهش با هدف مطالعه کیفیت و چگونگی روابط متقابل دانشجویان در قلمروهای بسیار شخصی تا حیطه های عمومی تر انجام شده است. پژوهش در سطح توصیفی- همبستگی و به کمک فن پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری، شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در سال 1393 (2600نفر) بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری چندمرحله...

متن کامل

بررسی کیفیت روابط متقابل در شبکه ی روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

تجربه اجتماعی انسان، عمدتاً با حضور در شبکه روابط متقابل اجتماعی شکل می گیرد. این پژوهش با هدف مطالعه کیفیت و چگونگی روابط متقابل دانشجویان در قلمروهای بسیار شخصی تا حیطه های عمومی تر انجام شده است. پژوهش در سطح توصیفی- همبستگی و به کمک فن پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری، شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در سال 1393 (2600نفر) بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری چندمرحله...

متن کامل

بررسی مقایسه ای هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار وغیر ‏ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

هدف پژوهش حاضر مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار وغیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز می باشد. پژوهش حاضر از نوع علی– مقایسه ای یا پس رویدادی است.جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود که نمونه ای به حجم 80 نفر (40 نفر ورزشکار، 40 نفر غیر ورزشکار) انتخاب وپرسشنامه هوش هیجانی بار- آن، در اختیار آنان قرار گرفت. تجزیه وتحلیل نتایج با آزمونt  گروه های مستقل انج...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 47

صفحات  225- 240

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023