طراحی مدل رگرسیون خطی فازی به‌منظور پیش‌بینی انرژی بخش حمل‌و‌نقل مطالعة موردی در ایران

نویسندگان

چکیده

   در این مقاله، با استفاده از رگرسیون خطی فازی(FLR) و با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و حمل‌و‌نقل، تقاضای انرژی بخش حمل‌و‌نقل کشور طی سال‌های 1385 تا 1400 پیش‌بینی شده است. برای بررسی تأثیر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در تقاضای انرژی بخش حمل‌و‌نقل، از داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی، جمعیت و تعداد خودرو طی سال‌های 1372 تا 1384 استفاده شده است. در این تحقیق، مقدار انرژی بخش حمل‌و‌نقل، 628 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1400 پیش‌بینی شده است. نتایج پیش‌بینی با این روش در مقایسه با روش رگرسیون چندمتغیره نشان‌دهندة خطای به مراتب کمتری است، به‌طوری‌که درصد میانگین قدرمطلق خطا از 33/12درصد به 72/5درصد کاهش یافته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل رگرسیون خطی فازی به منظور پیش بینی انرژی بخش حمل و نقل مطالعة موردی در ایران

در این مقاله، با استفاده از رگرسیون خطی فازی(flr) و با در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی و اجتماعی و حمل و نقل، تقاضای انرژی بخش حمل و نقل کشور طی سال های 1385 تا 1400 پیش بینی شده است. برای بررسی تأثیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی در تقاضای انرژی بخش حمل و نقل، از داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی، جمعیت و تعداد خودرو طی سال های 1372 تا 1384 استفاده شده است. در این تحقیق، مقدار انرژی بخش حمل و نق...

متن کامل

تخمین معادله ی رگرسیون خطی فازی شدت انرژی در بخش صنعت ایران

     در مقاله ­ی حاضر، یک مدل رگرسیون فازی برای صنایع انرژی‌بر ایران برآورد شده است.  برای این منظور در ابتدا مقادیر فازی مشاهدات شدت انرژی بر اساس الگوریتم به حداقل رساندن اصل آنتروپی (MEPA) محاسبه و سپس بر پایه­ ی یک مدل بازگشتی سه معادله‌ای پارامترهای رگرسیون فازی شدت انرژی تخمین زده شده است. به­ علاوه، با استفاده از یک مدل پویای تعدیل جزئی، توابع عضویت در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای هر یک از ض...

متن کامل

پیش‌بینی نفروپاتی در بیمار دیابتی با کمک مدل رگرسیون فازی

Background: Diabetes is one of the most dangerous and common diseases of the modern world. Since medical research usually has limited data available and medical data is very ambiguous, it seems appropriate to use the fuzzy model to find out the relationship between input and output in medical data. None of the previous articles of fuzzy regression have been used to predict complications of diab...

متن کامل

پیش بینی تقاضای حامل های انرژی در بخش های مختلف مصرف ایران با استفاده از رگرسیون خطی فازی

چکیده     در این تحقیق، تقاضای فرآورده­های نفتی، گاز و برق در بخش­های مختلف مصرف شامل خانگی-تجاری، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی و نیروگاه­ها، با در نظر گرفتن شاخص­­های اقتصادی و اجتماعی و با استفاده از مدل­های رگرسیون و رگرسیون خطی فازی پیش­بینی شده است. از داده­های مربوط به سال­های 1372 تا 1389 برای انتخاب مدل مناسب و بررسی اعتبار آن استفاده شده است و تقاضای حامل­های مختلف انرژی برای هر کدام از بخ...

متن کامل

پیش‌بینی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران

  امروزه تولید بخش کشاورزی به اندازه‎ای به‌ نفت و مشتق های آن وابسته گردیده است که هرگونه خلل در تأمین انرژی مورد نیاز این بخش به‎گونه‎ای معنادار بر سطح تولید اثر می‎گذارد. آمارها نشان می‎دهند که میزان کل مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشور طی سال‎های ۸۸-۱۳۷۰ از ۱/۳۳ میلیون بشکه معادل نفت خام به ۴/۴۳ حدود ۳/۱ برابر شده است. صرف‌نظر از وابستگی افزایش تولید به مصرف انرژی بیشتر، چگونگی رابطه میان افزا...

متن کامل

پیش‌بینی بروز حملة حاد قلبی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعة موردی: بیمارستانی در ایران)

سکتة قلبی اولین عامل مرگ‌ومیر در ایران است که بیش از نیمی از بیماران آن قبل از رسیدن به بیمارستان می‌میرند. برخی از حملات قلبی ناگهانی و شدیدند، اما بیشتر آن‌ها به‌آهستگی آغاز می‌شوند و با درد یا ناراحتی خفیفی همراه هستند. تشخیص زودرس این علائم در بیماران برای نجات و درمان موفقیت‌آمیز آنان حیاتی است و این امر اهمیت، نیاز، ضرورت و سودمندی طراحی سیستم‌هایی را برای یاری‌رساندن به پزشک در تشخیص زود...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 1

صفحات  23- 34

تاریخ انتشار 2014-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021