طراحی مدل عوامل موثر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیــــک در دانشگاه پیام نور غرب کشور به روش آمیخته (کیفی-کمی)

نویسنده

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ارائه مدلی مناسب برای عوامل مؤثر استقرار سیستم SKM در دانشگاه پیام نور غرب کشور است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری در بخش کمی شامل، 425 نفر از اعضای علمی دانشگاه‏ پیام نور غرب کشور (کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام) است که با استفاده از فرمول کوکران 202 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و در بخش کیفی شامل 30 نفر از خبرگان بود که با استفاده از مصاحبه و انجام تکنیک دلفی، عوامل اثرگذار بر استقرار سیستم SKM در دانشگاه پیام نور تعیین شدند. یافته ­ها: عوامل مؤثر در 9 گروه اصلی (فرایندهای دانش، فناوری اطلاعات، فرهنگ‌سازمانی، جوسازمانی، یادگیری سازمانی، سرمایَ اجتماعی، منابع انسانی، نوآوری سازمان. رهبری و تعهد)، طبقه‌بندی شدند و مدل پژوهش تدوین شد. سپس پرسشنامه بین جامعَ آماری توزیع و به کمک Smart-Pls، داده‌ها تحلیل شدند. روایی (تحلیل عاملی تأییدی) و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) پرسشنامه‏ها حاکی از آن داشت که ابزارهای اندازه‏گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردارند. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از آمارة آزمون T و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که عوامل 9گانه، رابطة مثبت و معنی‌داری با مدیریت دانش استراتژیک دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور غرب کشور با روش AHP

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور غرب کشور (کرمانشاه ،همدان،کردستان و ایلام) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی، توصیفی - تحلیلی است. با بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه‌های تحقیق، متغیرهای اثرگذار بر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیــــک در دانشگاه پیا...

متن کامل

طراحی مدل ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیام نور

 تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل ارتقا برند آموزشی در دانشگاه پیام نور انجام شد. بهره گیری از روش آمیخته (کیفی و کمی) به عنوان روش تحقیق استفاده شد. جامعه و نمونه آماری را اعضای صاحبنظر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به تعداد 32 نفر تشکیل دادند. گردآوری داده‌های تحقیق از طریق پرسش‌نامه و  در دو مرحله با توجه به ماهیت روش دلفی انجام گرفت. از آزمونهای کندال، بارتلت و کایزر مایر الکین (KMO)[1] برای بد...

متن کامل

برازش مدل ریاضی ساختاری تجاری‌سازی دانش در دانشگاه پیام نور

پژوهش حاضر با هدف برازش مدل ریاضی-ساختاری تجاری‌سازی دانش در دانشگاه پیام‌نور انجام شد. روش پژوهش، کمی و مبتنی بر همبستگی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه پیام‌نور بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب طی دو مرحله: مرحله‌ی مقدماتی (100 نفر شامل 79 هیئت‌علمی و 21 دانشجوی دکتری) و مرحله‌...

متن کامل

طراحی مدل ارزشهای فرهنگی اسلامی در دانشگاه پیام نور

 هدف: تحقیق حاضر با هدف تدوین مدل ارزشهای فرهنگی اسلامی انجام گرفت. روش: تحقیق حاضر در دو مرحله به روش پیمایشی و دلفی انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق را در مرحلۀ اول، اساتید حق‌التدریس و هیئت علمی رشتۀ مدیریت و در مرحلۀ دوم، اعضای هیئت علمی رشتۀ مدیریت دانشگاه پیام نور در سال 1396 تشکیل دادند. تعداد نمونه در مرحلۀ اول 231 نفر و در مرحلۀ دوم 20 نفر بودند. روش نمونه‌گیری در مرحلۀ اول، تصادفی طبقه‌ای ...

متن کامل

طراحی مدل عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشــگاه پیام نور غـــرب کشور

هدف این پژوهش، ارائه مدلی مناسب برای تعیین عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشگاه پیام نور غرب کشور با استفاده از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری SMART-PLS است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 425 نفر از اعضای علمی دانشگاه‏ پیام نور غرب کشور (کرمانشاه ،همدان،کردستان و ایلام) است. که با استفاده از فرمول کوکران 202 نفر به‌عنوان نمونه ان...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  47- 62

تاریخ انتشار 2018-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021