طراحی مدل پویایی‌شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران

نویسندگان

  • علیرضا حسن زاده دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد(گروه مدیریت فناوری اطلاعات)، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده

با توجه به مشکل تامین مالی در کسب وکارهای نوپا بدلیل ماهیت آن‌ها بعضی از کارآفرینان روش تامین مالی جمعی را ابداع کردند که بجای روش‌های سنتی با استفاده از جمع و از طریق شبکه‌های اجتماعی به تامین مالی می‌پردازد. روش تامین مالی جمعی بدلیل داشتن مدل‌های مختلف با ویژگی‌های مخصوص، ذینفعان زیاد با انگیزه‌های متفاوت، ماهیت بین‌رشته‌ایی، و تفاوت در کشورهای مختلف بدلیل شرایط متفاوت؛ پدیده‌ایی پیچیده و پویا می‌باشد. همچنین مطالعات انجام شده درباره این روش زیاد نبوده و بیشتر بصورت اکتشافی و جزنگرانه برای فهم اولیه آن صورت گرفته است. در نتیجه نیاز است تا با استفاده از رویکردی که توانایی درک پدیده‌های پیچیده و پویا را دارد به تبیین مدل تامین مالی جمعی پرداخت. این مقاله مدل پویایی شناسی تامین مالی جمعی برای حمایت از کسب و کارهای نوپای دانش بنیان در ایران طراحی کرده است تا پیچیدگی‌ها و پویایی‌های این روش را به دور از جزنگری و با استفاده از دیدگاه‌ها و نگرش‌های جمعی و با بکارگیری چارچوب تئوریک نه اکتشافی درک و استخراج و سیاست‌های مناسبی جهت پیاده‌سازی این روش جدید در ایران ارائه کند. منابع ساخت مدل شامل ادبیات موضوع (مدل‌سازی اسنادی)، نظر عموم مردم (مدل‌سازی جمعی)، و دیدگاه‌های متخصصان (مدل‌سازی گروهی) می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی مدل نشان داد که درآمد پلتفرم‌ها در گسترش آن‌ها، وجود ساز و کارهای نظارتی و ارزیابی و غربال‌گری در پلتفرم‌ها در افزایش جذب سرمایه‌گذاران و سرمایه‌خواهان اثر معنی‌دار دارند ولی فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اثر معنی‌داری ندارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران

در اقتصاد دانش بنیان مهمترین نوع حمایت از کسب وکارهای نوپا حمایت مالی می‌باشد. چرا که اصلی ترین چالش کسب وکارهای نوپا تامین مالی در مراحل راه اندازی می‌باشد. با ظهور وب 2 و شبکه‌های اجتماعی، تامین مالی جمعی بعنوان جدیدترین روش تامین مالی خارجی مطرح شده است. در دنیا مطالعات مختلفی با استفاده از مطالعات تجربی به بررسی این روش از ابعاد مختلف پرداخته که بیشتر مبتنی بر ویژگی‌های کشورهای پیشرفته و پل...

متن کامل

مطالعه ی تطبیقی مدل های کسب و کار پلتفرم های برتر تامین مالی جمعی در جهان

تأمین مالی اولیه به‌عنوان یکی از مخاطرات اصلی کسب‌و‌کارهای نوپا مطرح بوده که تاکنون راه‌حل‏های متعددی برای آن ارائه شده‌است. امروزه رشد روز‌افزون شبکه‌های اجتماعی و همچنین بستر وب2، جذب سرمایه‌های خرد از طریق اجتماع را میسر کرده‌است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مدل‌های کسب‌و‌کار پلتفرم‏های برتر تأمین مالی جمعی در جهان و همچنین بررسی روند تغییرات انگیزه مشارکت‌کنندگان انجام شده‌است. روش پژوهش...

متن کامل

مطالعه ی تطبیقی مدل های کسب و کار پلتفرم های برتر تامین مالی جمعی در جهان

تأمین مالی اولیه به عنوان یکی از مخاطرات اصلی کسب و کارهای نوپا مطرح بوده که تاکنون راه حل‏های متعددی برای آن ارائه شده است. امروزه رشد روز افزون شبکه های اجتماعی و همچنین بستر وب2، جذب سرمایه های خرد از طریق اجتماع را میسر کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی مدل های کسب و کار پلتفرم‏های برتر تأمین مالی جمعی در جهان و همچنین بررسی روند تغییرات انگیزه مشارکت کنندگان انجام شده است. روش پژوهش...

متن کامل

طراحی مدل سیاست گذاری رسانه ایی سازمان تامین اجتماعی ایران

Introduction: Mass media plays a crucial role in information distribution and thus in the political market and public policy making. Theory predicts that the information provided by mass media reflects the media’s incentives to provide news to different types of groups in society, and affects these groups’ influence in policy-making. A few empirical studies have tried to assess the effect of me...

متن کامل

طراحی مدل سیاست گذاری رسانه ایی سازمان تامین اجتماعی ایران

Introduction: Mass media plays a crucial role in information distribution and thus in the political market and public policy making. Theory predicts that the information provided by mass media reflects the media’s incentives to provide news to different types of groups in society, and affects these groups’ influence in policy-making. A few empirical studies have tried to assess the effect of me...

متن کامل

طراحی و اعتباریابی مدل تامین مالی در شرکت های بزرگ صنعت فولاد

تامین مالی نقش مهمی در موفقیت و همچنین عملکرد مالی مناسب ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت صنعت فولاد به عنوان دومین صنعت صادرات غیر نفتی کشور در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق کیفی، عوامل موثر بر تامین مالی در شرکت های بزرگ صنعت فولاد شناسایی، دسته بندیو با معادلات ساختاریآزمون شده است. با انجام مصاحبه با خبرگان مالی صنعت فولاد در سال 97 در مجموع از 30 مصاحبه ، تعداد 13 مقوله اصلی براساس مدل ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  49- 80

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023