طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه‌ درسی مساله‌محور در دانشگاه‌های الکترونیکی؛ مطالعه ترکیبی

نویسندگان

  • برقی, عیسی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • زارعی, اسماعیل گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • سراجی, فرهاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
  • عباس‌پور, عباس گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • ملکی, حسن گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

اهداف: ایجاد و توسعه آموزش الکترونیکی مستلزم به کارگیری فرآیندها و رسانه‌های فنی جدید همراه با روش‌های آموزش نوین است. هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی مساله‌محور برای دانشگاه‌های الکترونیکی بود. روش‌ها: این پژوهش ترکیبی اکتشافی-کمّی در میان کلیه 117 عضو هیات علمی مراکز آموزشی دارای دوره‌های الکترونیکی شهر تهران انجام شد. برای طراحی الگو به‌منظور دستیابی به واقعیت‌ها و اطلاعات مورد نظر از روش کیفی پدیدارشناسی و تحلیل نظری استفاده شد. از میان جامعه آماری، 8 اطلاع‌رسان، به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه نیمه‌ساختارمند قرار گرفتن د. مصاحبه با اعضای هیات علمی ، تا حد اشباع پیش برده شد. برای اعتباریابی الگو، 18 آزمودنی با استفاده از تابع درجه رضایت انتخاب شدند و به پرسش‌نامه به روش دلفی پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌های کیفی از رهیافت پدیدارشناسی ون‌منن و تحلیل محتوی و برای تحلیل داده‌های بخش کمّی از تحلیل عاملی فازی براساس نظریه مجموعه‌های فازی استفاده شد. یافته‌ها: تعداد عناصر در برنامه درسی الکترونیکی مساله‌محور را می‌توان در 114 زیرمقوله و 12 مقوله محوری طبقه‌بندی کرد. به غیر از 4 شاخص که از نظر متخصصان دارای اهمیت متوسط به پایین تشخیص داده شد، بقیه شاخص‌ها به میزان زیاد و خیلی‌زیاد در الگوی مطلوب برنامه درسی مساله‌محور اهمیت داشتند. نتیجه‌گیری: الگوی مطلوب برنامه درسی مساله‌محور برای مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران از عناصر دوازده‌گانه شامل اهداف، محیط، ابزار و زیرساخت، یاددهنده، یادگیرنده، روش‌های یادگیری، فضا (محیط)، زمان، مبانی، ساختار، ارزشیابی و راهبرد تشکیل می‌شود.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

اهداف: ایجاد و توسعه آموزش الکترونیکی مستلزم به کارگیری فرآیندها و رسانه های فنی جدید همراه با روش های آموزش نوین است. هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی مساله محور برای دانشگاه های الکترونیکی بود. روش ها: این پژوهش ترکیبی اکتشافی-کمّی در میان کلیه 117 عضو هیات علمی مراکز آموزشی دارای دوره های الکترونیکی شهر تهران انجام شد. برای طراحی الگو به منظور دستیابی به واقعیت ها و اط...

چکیده هدف این مطالعه طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه ی درسی مساله محور در مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران می باشد. بدین منظور برای انجام مطالعه از طرح هم سو سازی که متداول ترین رویکرد در روش های ترکیبی است بهره گرفته شد از میان جامعه آماری، 8 اطلاع رسان، به روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند و از نوع گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه با اعضاء هیات ع...

امروزه برنامۀ درسی به­عنوان قلب نظام‌های آموزشی محسوب می‌شود. برنامۀ درسی دوره ابتدایی فرصتی است جهت رشد شخصیت کودک در ابعاد مختلف تربیتی که بعد تربیت جنسی یکی از ساحت‌های مهم تعلیم وتربیت است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مطلوب برنامۀ درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی انجام شده و پژوهشی از نوع کیفی است که با روش پدیدار شناسی و درسال 1395 انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و اعضای هیئت علمی...

هدف از این پژوهش، کاوش هویت شرح‌حال‌نویسی در سند برنامه­ درسی ملی بود. روش تحقیـق، ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی بوده است که در قسمت کیفی مطالعه­ی موردی و در بخش کمّی تحلیل محتوای کمی بوده است. جامعه­ی آماری در بخش کیفی، شامل کتاب‌ها و اسناد مرتبط به هویت خود شرح‌حال‌نویسی و در بخش کمّی سند برنامه ­درسی ملی بوده است.  نتایج بخش کیفی شامل استخراج 19 مضمون پایه بوده که بر اساس آن 5 مضمون س...

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی‌ارشد رشته برنامه درسی بود. در این پژوهش، روش‌های تحلیل محتوای کیفی، روش اسنادی و روش توصیفی-استنتاجی مورد استفاده قرارگرفت. نمونه مورد نظر جهت گردآوری داده‌ها عبارت از 9 متخصص رشته برنامه درسی و 45 منبع در رابطه با برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. فنون گردآوری داده‌ها عبارت از ...

زمینه و هدف: دانش‌آموزان از سرمایه‌های عمده انسانی هر جامعه محسوب می‌گردند و توجه به سلامت آنها نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده قلمداد می‌گردد. یکی از راه­های مؤثر در ارتقای بهداشت دانش آموزان، تربیت مربیان بهداشت مدارس در نظام آموزش عالی است. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین و ارائه سرفصل برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت مدارس انجام گرفته است. مواد و روش کار: این پژوهش از نظر هدف کاربرد...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود