طراحی و اعتبار سنجی مدل امکان سنجی توسعه مدارس کسب و کار

نویسندگان

  • الهام کاویانی استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران
  • سوسن لایی استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران
  • قاسم رضایی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران
  • مریم اسلام پناه استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران
چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با طراحی مدل امکان‌سنجی توسعه مدارس کسب و کار اجرا گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته می باشد که به صورت روش‌های کیفی و کمی انجام گردید. طرح تحقیق حاضر از نوع طرح اکتشافی متوالی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل متخصصان کارآفرینی وکسب‌وکار و همچنین مدیران و صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش بودند که بر این اساس تعداد 13 نفر به عنوان نمونه تحقیق در بخش کیفی مشخص شدند. همچنین جامعه‌آماری در بخش کمی شامل متخصصین کارآفرینی و کسب‌و‌کار، مدیران و صاحبنظران حوزه‌ای آموزش‌و‌پرورش و همچنین اساتید دانشگاهی مرتبط با حوزه کارآفرینی و آموزش‌وپرورش بود که تجربه و تخصص کافی در خصوص مدارس کسب‌و‌کار داشتند. بر اساس برآوردهای اولیه تعداد جامعه آماری بخش کمی شامل 250 نفر بود. بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد، 148 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار تحقیق شامل مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند و پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای بود. در قسمت تجزیه‌و‌تحلیل کیفی تحقیق از کدگذاری به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. همچنین در قسمت تجزیه‌وتحلیل کمی تحقیق، از روش مدلسازی ساختاری‌تفسیری و معادلات‌ساختاری استفاده شده است. تمامی روند تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. نتایج کیفی تحقیق نشان داد که 39 ویژگی از طریق مصاحبه‌های انجام شده استخراج گردید که این ویژگی‌ها در 7 دسته شامل جنبه انگیزشی، فنی، انسانی، قانونی، برنامه‌ریزی، سازمانی و فرهنگی دسته‌بندی گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که به علت مناسب‌بودن شاخص‌های آلفای-کرونباخ، پایایی‌ترکیبی، روایی‌همگرا، R2، Q2 و GOF، مدل تحقیق حاضر از اعتبار مناسبی برخوردار می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

امکان سنجی توسعه گردشگری تالابهای پلدختر بر اساس مدل تحلیلیSWOT

امروزه بهره ­برداری بهینه از امکانات و توان­های بالقوه و بالفعل هر سرزمین در چارچوپ اهداف توسعه پایدار به صورت یکی از دغدغه­ های اصلی محلی، ملی و بین­ المللی در آمده است. گردشگری فعالیتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دولت­ ها قرار گرفته است و در حال حاضر یکی از پردرآمدترین بخش­های اقتصادجهانی است. در این پژوهش به امکان­سنجی توسعه گردشگری تالاب­ های شهرستان پلدختر بر اساس مدلSWOT که یک مدل ت...

متن کامل

طراحی سازمان براساس مدل کسب و کار

در این نوشتار ضمن ارائه و دسته‌بندی تعاریف و موارد مختلف مدل کسب‌وکار، با معرفی تعریفی جامع و اجزای آن جایگاه زنجیره‌ی ارزش در مدل کسب‌وکار مشخص می‌شود. استفاده از مدل کسب‌وکار، در مقایسه باسایر مدل‌های متداول ــ مانند مدل پورتر ــ در تعریف و طراحی سازمان از نظر خلق ارزش و سودآوری، و همچنین در تدوین راهکار بهبود بسیار مؤثر و کلیدی است. در مدل کسب‌وکار، بر روش «سودآوری براساس خلق ارزش برای مشتر...

متن کامل

طراحی و اعتبار سنجی"فرم بررسی پوکی استخوان"

Background & Aims: Osteoporosis and the related fractures due to discomfort, disability, decreased quality of life and death are major health problems in the world. According to the importance of recording and reporting osteoporosis, the aim of this study was development and psychometric evaluation of an "Assessment Form of Osteoporosis". Materials & Methods: This study is a systematic review o...

متن کامل

امکان سنجی اتوماسیون طراحی شبکه برای لیزراسکنرزمینی

در دهه اخیر بکارگیری لیزراسکنرهای زمینی برای بازسازی محیط، بناها و اشیاء مختلف رشد چشمگیری را در کاربردهای مختلف داشته است. اگرچه مزیت سرعت بالا در برداشت حجم زیاد ابرنقاط سه بعدی، لیزراسکنرها را به عنوان روشی کارا در نقشه برداری مطرح ساخته است، اما مشکلاتی نظیر برداشت غیرانتخابی نقاط، وجود سایه ها و نواحی پنهان، تغییر تراکم نقاط بخاطر تغییر امتداد و فاصله سطوح، وابستگی شدت بازتاب پرتو لیزر و ن...

متن کامل

طراحی و اعتبار سنجی الگویی برای توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی به شیوه آمیخته

هدف از این پژوهش «طراحی و اعتبار سنجی الگویی برای توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی به شیوه آمیخته» بود. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش آمیخته است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی؛ صاحب‌نظران مدیریت آموزشی بود. ابتدا بامطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیقات، در دو بخش داخلی و خارجی، مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی شناسایی شدند. سپس با انتخاب نمونه‌ها، با روش نمونه‌گیری هدفمند، با آنان ...

متن کامل

طراحی و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه کابل

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل و به روش ترکیبی(کیفی و کمی) در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش همبستگی انجام شده است. به منظور اطمینان روایی و اعتبار دسته بندی یافته‌ها و گویه‌های پرسشنامه گزارش نهایی با سه نفر از مصاحبه شوندگان و سه نفر از اساتید همکار و دونفر دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی و برنامه ریزی توسعه آموزش عالی و پای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 1

صفحات  240- 260

تاریخ انتشار 2020-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023