طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار

نویسندگان

  • شمس‌السادات زاهدی استاد مدیریت دولتی دانشگاه طباطبایی
  • محمدرضا پورعابدی استادیار مدیریت منابع انسانی جهاد دانشگاهی تهران
  • کامبیز بدیع استاد مهندسی برق پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
چکیده

در این مقاله درصدد شناسایی پیامدهای توسعه فاوا و نقش آن در بهبود شاخص­های توسعه پایدار و نحوه­ اندازه­گیری آن برای بوم ایران هستیم. هدف این پژوهش؛ بررسی جایگاه و نقش توسعه پایدار و توسعه فاوا در حوزه­های مختلف و بررسی  مدل­های معتبر اثرگذاری فاوا بوده و از روش "خط­مشی اکتشافی مرحله­ای" استفاده‌شده است. برای شناسایی عوامل اصلی تحقیق از روش کیفی و ابزار مصاحبه­های خبرگی استفاده ­گردید. با به­کارگیری این نتایج، مدل تحلیلی تحقیق و پرسشنامه مربوطه تهیه و اطلاعات کمی حاصل از اجرای پرسشنامه، با ابزارهای آماری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل، مبین اثرات محسوس فاوا بر بعد اجتماعی توسعه پایدار ایران می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدل بومی برای ارتقاء سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد توسعه پایدار

یکی از آرمان‌های تمامی ملت‌ها و جوامع را توسعه و دستیابی به سطح بهتری از زندگی تشکیل می‌دهد. لذا، امروزه کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، به عنوان چالشی اساسی در مسیر توسعه، مورد توجه دولت‌ها است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بومی برای ارتقاء سطح توسعه‌یافتگی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد توسعه پایدار، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای، و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی و ...

متن کامل

طراحی چارچوب سیاستگذاری توسعه پایدار با رویکرد ترکیبی ISM-IPA

بخشی از دستور کار سند 2030 را اهداف توسعه پایدار تشکیل می‌دهد که در نشست توسعه پایدار در سپتامبر سال 2015 مورد توافق اعضای سازمان ملل قرارگرفته است. این اهداف، به‌عنوان یک چارچوب توسعه، شامل هفده هدف در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی ایده‌های مهمی هستند که می‌توانند به جهان در حال حرکت در مسیر توسعه پایدار کمک کنند. درحالی‌که توجه رو به رشدی به مباحث مرتبط با دستور کار سند 2030 وجود دا...

متن کامل

طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی

خرد سازمانی ، نه تنها توانایی انتخاب مؤثر و به کارگیری دانش مناسب در یک موقعیت خاص را بیان می کند، بلکه توانایی جمع‌آوری، یکی کردن و ارتباط این دانش با ابزارهای قابل قبول سازمانی را نیز در بر دارد. هدف تحقیق حاضر طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی و شناسایی مؤلفه های مهم سنجش خرد سازمانی در سازمانی های آموزشی در کشور یمن می باشد. این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی به شیوه پیمایشی بوده و به صورت مقطع...

متن کامل

طراحی مدل توسعه پایدار خوشه های صنعتی

زمینه و هدف: خوشه های صنعتی، گروهی از بنگاه های اقتصادی و سازمان های مرتبط در یک محدوده خاص هستند که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک و در ارتباط با یکدیگر هستند. خوشه های صنعتی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی در سطح منطقه ای و ملی دارند. هدف این پژوهش، ارایه یک مدل بومی برای توسعه پایدار خوشه های صنعتی می باشد.  روش بررسی: در این پژوهش، از روش "نظریه داده بنیاد" استفاده شده است. داده های موردنیاز تحقیق...

متن کامل

تبیین اهمیت سرمایه اجتماعی در سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه پایدار در ایران

مروری بر ادبیات «سرمایه اجتماعی» نشان می‌دهد که هدف اصلی پایه‌گذاران و صاحبنظران این مفهوم تنبه و توجه دادن دولت‌مردان، سیاست‌گذاران و کارگزاران توسعه به این سو بود، که بدون توجه به نقش شبکه‌ها، تعاملات و مناسباتی که در لایه‌ها و سطوح پایین جامعه (خارج از حوزه سیاست و تصمیم‌گیری) جریان دارد و همچنین با بی‌اهمیت تلقی کردن آن، پیش‌بردن برنامه‌های توسعه نه تنها ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 1

صفحات  139- 155

تاریخ انتشار 2018-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021