طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده

نویسندگان

  • حمید جوینی استادیار، دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
  • صدیقه رستاقی دانشجوی دکتری آمار زیستی، کمیتة تحقیقات دانشجویی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
  • علی مهری استادیار، دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
  • مریم حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
چکیده

چکیدهزمینه و هدفمیزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در ایران در سال‌های 1394-1370 بین 53-10 درصد برآورد شده است که با توجه به اهمیت شیر مادر برای کودک باید ارتقاء یابد.برای مداخله در جهت ارتقاء تغذیه انحصاری با شیر مادر در نخستین گام باید عوامل مؤثر بر آن مشخص شوند.ازآنجایی‌که پرسشنامه استاندارد و بومی در این زمینه وجود ندارد لذا،این مطالعه باهدف طراحی وروان‌سنجی ابزار بومی برای سنجش عوامل مؤثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زای شهر کاشمر بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده انجام شد.مواد و روش‌ها در این مقاله مقطعی ابزار اولیه با استفاده از بررسی متون، و نیازسنجی اعتقادات بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده و تجربه محقق و در امر شیردهی طراحی گردید. برای اعتبار ابزار از ، روایی صوری با مشارکت 10 مادر شیرده، روایی محتوا کیفی و کمی از طریق پانل خبرگان با مشارکت 10 متخصص آموزش بهداشت و متخصص طراحی ابزار و روایی سازه با انتخاب 156نفر از جامعه بررسی انجام شد و پایایی ابزار به روش همسانی درونی و آزمون-بازآزمون موردبررسی قرار گرفت.نتایج پرسشنامه اولیه با 67 آیتم طراحی شد. ادبیات بعضی سؤالات .در روایی صوری و روایی محتوای کیفی تغییر کرد و6 آیتم به دلیل کسب نمره کمتر از 5/1 در روایی صوری کمی حذف شدند.در روایی محتوا تعداد12 آیتم با در نظر گرفتن نقطه برش62/0برای نسبت اعتبار و نقطه برش 79/0برای سنجش شاخص اعتبار محتوا حذف شدند. روایی سازه توسط تحلیل عامل تأییدی در نرم‌افزار لیزرل انجام شد که مقادیر MSEA=0/072،AGFI=0/964 به دست آمد.پایایی ابزار هم با استفاده از روش‌های همسانی درونی(a=0/832)و ثباتان از طریق آزمون مجدد(ICC=0/738) تأیید گردید.نتیجه‌گیری نتایج نشان می‌دهد که پرسشنامه طراحی‌شده یک ابزار معتبر وبا روایی و پایایی قابل‌قبول می‌باشد و استفاده از آن در پژوهش‌های مرتبط توصیه می‌شود. واژگان کلیدی:تغذیه انحصاری با شیر مادر،تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده،طراحی و روان‌سنجی

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط دلبستگی مادر- جنین و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار

مقدمه و هدف: شیر مادر ایده آل ترین غذا برای نوزاد در دوران شیرخوارگی است. حداکثر استفاده از مزایای آن به شکل تغذیه انحصاری با شیر مادر می باشد. با توجه به سیر نزولی تغذیه انحصاری با شیر مادر در کشور ما، بکارگیری راهکارهای موفقیت در این زمینه، دارای اهمیت ویژه ای است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط دلبستگی قبل از تولد و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار انجام شد.مواد و روش ها: ...

متن کامل

بررسی علل قطع تغذیه انحصاری با شیر مادر در مادران نخست زا

  Backgrounfd & Aim: Maternal exclusive breast feeding for the first 6 months of newborn's life has been recommended by World Health Organization. Recently, a high incidence of breast feeding discontinuation has been reported in Iran. Accordingly this study was done with the aim of determining the factors associated with discontinuation of exclusive breast feeding by first time mothers.   Mater...

متن کامل

اثربخشی مداخله آموزشی بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده

زمینه و هدف: شیردهی به علت ارتباط نزدیکی که با سلامت نوزاد دارد، روشی توصیه شده جهت تغذیه شیرخوار می باشد. با این حال، بسیاری از زنان یا مایل به شیردهی نیستند و یا آنهایی که شیردهی را آغاز می کنند، نمی توانند استاندارد های مورد نظر را در طول شیردهی اتخاذ نمایند. به منظور بررسی و تشریح عوامل تاثیرگذار بر شیردهی مادران نیازمند استفاده از نظریه هستیم. یکی از نظریه های پرکابرد  نظریه رفتار برنامه ر...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر قصد تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر در مادران باردار بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

مقدمه: تغذیه انحصاری با شیر مادر یک عامل مهم برای سلامت شیرخوار و مادر است که عوامل متعددی بر آن اثر دارد. تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده چارچوب مناسبی را برای مطالعه در این زمینه ارائه می‌دهد. هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر قصد تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر در مادران باردار بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده است. روش‌ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 312 نفر از مادران باردار تحت پو...

متن کامل

طراحی و بررسی روایی - پایایی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر

زمینه و هدف: تئوری رفتار برنامه ریزی شده یک الگوی تصمیم گیری شناختی- اجتماعی است که چارچوب مفیدی برای پیش بینی و توضیح رفتارهای بهداشتی فراهم می نماید. با توجه به جستجوی محققین در بانک های اطلاعاتی مختلف، تا کنون مطالعه ای در ایران در زمینه اعتبارسنجی پرسشنامه تغذیه انحصاری با شیر مادر بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده طی شش ماهه اول پس از تولد انجام نشده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و بر...

متن کامل

ارتباط دلبستگی مادر- جنین و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار

مقدمه و هدف: شیر مادر ایده آل ترین غذا برای نوزاد در دوران شیرخوارگی است. حداکثر استفاده از مزایای آن به شکل تغذیه انحصاری با شیر مادر می باشد. با توجه به سیر نزولی تغذیه انحصاری با شیر مادر در کشور ما، بکارگیری راهکارهای موفقیت در این زمینه، دارای اهمیت ویژه ای است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط دلبستگی قبل از تولد و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره 2

صفحات  183- 191

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022